Университетска Агенция на Франкофонията

УНИВЕРСИТЕТСКА АГЕНЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯТА  

Университетската Агенция на Франкофонията (УАФ/AUF) е асоциация на университети. 

В рамките на институционалната франкофония, УАФ развива дейност изключително в областта на висшето образование и научните изследвания. Нейна цел е развитието на сътрудничество и солидарност между работещите на френски език висши учебни заведения по света. 

В края на 2019 г. УАФ наброява 944 члена (университети, институти, научно-изследователски центрове), избрали преподаването на френски език, разпръснати по всички континенти, в близо 116 държави, 60 от които страни членки на Международната Организация на Франкофонията (OIF). Това я превръща в  уникална мрежа от партньорства,  имащи за цел изграждането и консолидирането на франкофонско научно пространство.  

Дейността на УАФ е структурирана около трите основни предизвикателства, изведени на преден план в стратегията ѝ за действие в периода 2017 – 2021 година: 

 

  • Вътрешни предизвикателства пред университетите по отношение качеството на обучението, научните изследвания и управлението ; 

  • Предизвикателствата, свързани с пригодността за заетост на завършилите студенти, както и диалог с бизнеса с цел адаптиране на предлаганите професионални специалности и развитие на предприемачеството; 

  • Институционалните предизвикателства за укрепване ролята на университетите като двигатели на развитието в икономически, културен, езиков и междукултурен план. 

Тази дейност се осъществява в девет направления, групирани около всяко предизвикателство : 

 

Университетско качество :  

Направление 1. Подпомагане осигуряването на качествено университетско обучение  

В академичен план, качеството на обучението зависи от подготовката на преподавателите, изграждането на референтна рамка за оценка на качестото на обученията, въвеждането на нови педагогически подходи, основани на цифровите технологии. 

Направление 2. Подпомагане консолидирането и развитието на научните изследвания 

Консолидирането на научните изследвания предполага създаването на изследователско-иновационни национални системи, насърчаването на активната солидарност между университетите членове в областтан на научните изследвания и иновациите, както и изграждането на механизми за акредитация и контрол на качеството в тази област. 

Направление 3. Подпомагане въвеждането на управленски практики, съобразени с новите реалности 

Разработването на управленски модели и мерки за качество, както и създаването на стратегически проекти за развитие имат сериозен консолидиращ ефект за университетите членове. Въвеждането на референтни франкофонски системи за качество е важен въпрос за много региони. 

 

Професионалната реализация на студентите: 

Направление 4. Изграждане или засилване на диалога между академичните среди и света на бизнаса  

Подпомагане на университетите членове при изграждането на постоянно действащи механизми за координация между тях и заобикалящата ги социално-икономическа среда. 

Направление 5. Подобраване на адекватността на предлаганите обучения спрямо потребностите на социално-икономическата среда в местен и национален план 

В бакалавърските обучения трябва да присъства целият набор от висши квалификации, включително и да бъдат разработвани междинни професионални програми, със засилено и подчертано участие в създаването и осъществяването на обучението от субекти на бизнеса. 

Направление 6. Развитие на предприемаческа култура и практика 

Целта е да бъдат насърчавани студентите и дипломантите да създават свои фирми, както и да бъдат подпомагани университетите членове при въвеждането на предприемаческта култура в учебните и изследователски програми, като признак за качество и необходимост 

 

Университетите, двигатели на развитието в локален и глобален мащаб: 

Направление 7. Засилване приноса на университетите членове в икономическото и обществено развите  

Целта е да се стимулират свойствени дейности, които увеличават приноса на университетите членове в икономическото и обществено развите, като им позволяват да участват активно при изработването на публичните политики в отговор на значими обществени проблеми и във връзка с целите за устойчиво развите, набелязани от ООН. 

Направление 8. Засилване приноса на университетите членове в културното и езиково развитие, включително научната и техническа култура 

Става въпрос заутвърждаване на употребата на френския език във висшето образование, както и активното промотиране на ценностите на езиково и културно многообразие. Също така се цели участие посредством научните изследвания в развитието на научна култура на френски език на младите изследователи.     

Направление 9. Засилване ролята на университетите членове в междукултурния обмен и международното сътрудничество 

Целта е да бъде затвърдена ролята на университетите като фактори на мира, най-вече чрез посредничество при кризи и обмен на добри практики, отчитащи междукултурните различия в международен план. Става въпрос и за укрепване във вътрешен план на международното отваряне на университетите, тяхната интернационализация, посредством изграждането и участието в международни мрежи. 

За осъществяването на тази политика, максимално доближена до нуждите на университетите партньори, УАФ разполага с 60 представителства в 40 страни, разпределени в 10 регионални диракции.  

 

ДИРЕКЦИЯ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА НА УНИВЕРСИТЕТСКТА АГЕНЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯТА 

Базирана в Букурещ от 1994 г., Регионалната дирекция за Централна и Източна Европа (РДЦИЕ) (наследник на Бюрото за Централна и Източна Европа) представлява УАФ в региона. Към момента то покрива 122 висши учебни заведения и научни центрове в 24 различни държави. РДЦИЕ разполага с 7 структури в 6 държави от региона: 

  • Букурещ – Румъния: Регионално бюро 

  • София – България: Антена на УАФ в България    

     Специализиран Институт на Франкофонията по Администрация и Мениджмънт 

  • Кишинев – Молдова: Антена на УАФ в Молдова    

  • Тирана – Албания: Франкофонски дигитален център   

  • Ереван – Армения:  Франкофонски дигитален център   

  • Тбилиси – Грузия:  Франкофонски дигитален център  

Франкофонските програми в българските университети получават подкрепа в рамките на проекти на УАФ, насочени към бакалавърските и магистърските обучения. В същото време регионалната дирекция предлага широк набор от проекти, разработени в отговор на идентифицираните в стратегията 2017 – 2021 предизвикателства и заложените направления, които са насочени към цялата франкофонска университетска общност. Ето и някои от тях:   

 

Програма „Йожен Йонеско“ за подкрепа на международната мобилност 

Правителството на Румъния финансира програма за докторантски и постдокторантски изследователски стипендии, с цел да позволи на докторанти и изследователи от страните членове и наблюдатели на Международната организация на франкофонията и Алжир, идващи от университети-членове на УАФ да могат да следват минимум 3-месечно обучение в румънски университети.  

Проектът насърчава сътрудничеството между различните франкофонски университети по света и предоставя на докторантите, и изследователите голям набор от възможни обучения и срециализации. Той подпомага създаването и утвърждаването на изследователски мрежи от млади учени и техните лаборатории.  

 

Стипендии за стажове във фирми 

С цел да засили привлекателността на франкофонските обучения в региона и да подкрепи  професионалната реализация на студентите, които се обучават в тях, Регионална дирекция Централна и Източна Европа изгради двустранни партньорства между УАФ и фирми, и организации, работещи в различни сектори на икономиката. Благодарение на тези партньорства студентите франкофони имат възможности за професионални стажове в различни области: от инженерните науки, през правото и администрацията, до журналистиката и културния мениджмънт и в реномирани международни фирми като Renault, KPMG, Orange и други. 

 

Мрежа от Центрове за академично качество  

Този проект предполага създаването в университетите от региона на учебни зали, разполагащи с педагогически ресурси и оборудвани със съвременна техника, имащи за цел модернизацията на предлаганото обучение, повишаване привлекателността на университетските франкофонски програми, както и насочване на  вниманието към франкофонските дейности по места.   

Мисията на тези центрове е да предоставят на преподавателите място за продължаващо обучение, за обмен на идеи и практики, където могат да открият пособия за създаването на иновативни курсове, мотивиращи и в крак с времето, а също така и средства за интерактивно преподаване. Тези центрове имат възможност да развиват синергични проекти на национално и регионално ниво, в които да бъде мобилизиран потенциала на франкофонските мрежи за реализиране на целите в различните направления на стратегията на УАФ 

За студентите те са място за обучение и самообучение, осигуряващо свободен достъп до различни ресурси на френски език. Това са центрове за активно използване на новите технологии с цел подобряването на обучението по и на френски език в университетите членове на УАФ в региона.   

От 2012 г. до днес са открити повече от 50 центъра за академично качество, 5 от които в български университети: Софийския университет «Св. Климент Охридски», Великотърновския университет «Св. Св. Кирил и Методий», Университета по хранителни технологии Пловдив, Химико технологичен и металургичен университет София и в Нов български университет.  

 

СТИПЕНДИИ ЗА  МОБИЛНОСТ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ УНИВЕРСИТЕТСКАТА АГЕНЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯТА 

Университетската Агенция на Франкофонията насърчава и подпомага мобилността на студенти, преподаватели и изследователи от почти 850 висши учебни заведения, членове на УАФ.  

Разпределянето на стипендиите става след провеждането на регионални и международни конкурси за набор на кандидатури. 

 

За студентите 

Стипендии за професионални стажове  

Докторантски стипендии „Йожен Йонеско“  

 

За преподаватели – изследователи 

Стипендии за участие в научни конференции  

Пост-докторантски стипендии „Йожен Йонеско“  

Получените кандидатури първоначално минават проверка за допустимост, извъшвана от  Регионалната дирекция за Централна и Източна Европа в Букурещ, след което са предмет на научно оценяване от експерти и накрая са валидирани от Регионалната експертна комисия (или Националната селекционна комисия за стипендиите „Йожен Йонеско“). 

 

За по-подробна информация можете да посетите сайта на УАФ ЦИЕ: 

https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/ 
 

Цялостна информация за дейностите на Агенцията можте да получите в Антената на УАФ, София, намираща се във Франкофонския център на Софийския университет „Свети Климент Охридски“. 

 

ЗА КОНТАКТИ 

Антена на УАФ София 

Петър ТОПАРЕВ, Ръководител проекти 

Софийски университет „Свети Климент Охридски“ 

Франкофонски център, ет. 4 Севено крило 

Tел: + 359 2 423 29 54 

peter.topareff@auf.org 

 

Университетската Aгенция на Франкофонията 

Регионална дирекция Централна и Източна Европа 

1, rue Schitu Magureanu, 050025 Bucarest 

00 40 21 312 12 76, 00 40 21 312 20 14 

факс : 00 40 21 312 16 66 

http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/ 

europe-centrale-orientale@auf.org