x

Институционално сътрудничество

Институционално сътрудничество

Службата за институционално сътрудничество на Френското посолство се помещава във Френския институт в България. Tя отговаря за сътрудничеството с публичната администрация и местните власти. Извършва дейности в подкрепа на гражданското общество. Основните направления по които работи са укрепване на правовата държава и на практиките за добро публично управление, насърчаване на устойчивото развитие и на екологичния преход, както и подкрепа на основните права и борба срещу социалното изключване. Службата е на разположение, за да подпомага обмена между Франция и България, да организира семинари и конференции с експертен опит и да подкрепя проекти от ключово значение, изпълнявани от местни действащи лица.

Новини

Програми за административни служители

Вече повече от десет години, ние си сътрудничим с Института по публична администрация, за да предложим обучения и стипендии на български държавни служители. Обученията се провеждат от Националния институт за обществена услуга, който се намира в Париж и Страсбург (от 1-ви януари 2022 г. това е новото наименование на известното Национално висше училище по администрация.

Ние си сътрудничим и с Националния институт на правосъдието в България (НИП), за да предложим стипендии и обучения на български магистрати и адвокати в Националното училище за магистрати във Франция.

Cътрудничество с общините

Общините покриват цялата територия и се управляват в най-голяма близост до гражданите. Френското Министерство на Европа и външните работи осъзнава значимия потенциал, динамичността, съвместнота развитие и европейската интерграция на местните общности и подкрепя и насърчава проекти за децентрализирано сътрудничество.

Поснастоящем проблемите за адаптиране към климатичните промени, за икономическото и социално развитие и за демократичното обновление стоят на дневен ред на местно ниво. Всъщност, нашето цялостно виждане се състои в насърчаването на устойчивите, интелигентни и приобщаващи градове.

Поради всички тези причини, ние придаваме по-висока стойност на общините и подкрепяме сътрудничествата между френските и българските общини. Работим в партньорство с Националното сдружение на общините на Р България.

Подкрепа за НПО

À regarder / À écouter