x

Програма за стипендии „France Excellence“ 2023

Политика за отпускане на стипендиите

Стипендиите „France Excellence“ се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички кандидати. Подборът е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право.

Тези стипендии се отпускат за дипломантски програми на френски и английски език на нива бакалавър (L1), магистратура, докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), докторантура под съвместно научно ръководство (codirection internationale) както и за научен престой на високо ниво.

Брошура (pdf, 1 mb)

Стипендии за обучение

Бакалавър (Licence)

Тази стипендия е насочена към ученици, в последна година на средното образование, които желаят да кандидатстват за финансиране в рамките на 10 месеца на първата им година (L1) във френското висше образование. Изискват се отличен успех и ниво на френски език DELF B2 или DALF C1.

Магистратура

Стипендията се предоставя за първата (М1) или втората (М2) година на магистърското ниво.

За магистратури с « професионална насоченост », стипендията покрива периода на обучение и задължителен стаж (3 месеца в най-общия случай) и се отпуска максимално за 10 месеца. Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана.

За магистратури с « научна насоченост », без включен задължителен стаж, отпуснатата стипендията е с продължителност 10 месеца. Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана. Студентите, завършили такава магистратура и желаещи да запишат докторантура под двойно научно ръководство, могат отново да кандидатстват за стипендия.

За това ниво на обучение стипендията се предоставя с приоритет в рамките на съществуващи партньорства между български и френски учебни заведения.

Приемат се и кандидатури за първа година на магистърското ниво (M1).

Стипендия по програма « France Excellence Europa »

Тази стипендия е насочена към студенти от ЕС, франкофони и нефранкофони, на възраст между 18 и 26 години, с високи академични резултати и проект за обучение във Франция на магистърско ниво.

Стипендията е с продължителност 12 или 24 месеца.

Областите, в които може да се кандидатства са : Културно наследство; Образование, педагогика; Френски език и цивилизация, чужди езици и цивилизации и европеистика; Политически и правни науки; Здраве ; Науки за околната среда; Информатика.

Досиетата за кандидатстване се изпращат онлайн във Френския институт в България на адрес: fee.bulgarie@campusfrance.org

За повече информация: на френски и на английски език

Докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle de thèse)

Стипендията покрива 3 престоя във Франция, всеки с максимална продължителност от 4 месеца, предварително уточнени в сключената конвенция между българския и френски университет. Необходими са двама научни ръководители. Защитата на докторската дисертация може да се състои ако докторантът е редовно записан в съответното учебно заведение.

Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана.

Докторантура под съвместно научно ръководство (codirection internationale)

Краткосрочни периоди на престой във Франция, одобрени от двамата научни ръководители.

Записването и заплащането на таксата за обучение се извършва в българското учебно заведение.

Придобиване на диплома за докторска степен от учебното заведение, в което докторантът е записан.

Стипендии по програмата « Научен престой на високо ниво »

Докторанти и Млади изследователи

Стипендия за краткосрочен престой в рамките на 15 или 30 дни, предоставяна на два типа кандидати :

 • докторанти (до 40 години), от всички области на знанието, зачислени в докторантура в България
 • постдокторанти/изследователи, придобили своята докторска диплома по-малко от 5 години преди датата на престоя във Франция

Утвърдени изследователи

Стипендия за краткосрочен престой в рамките на 15 или 30 дни, предоставяна на постдокторанти/изследователи, придобили своята докторска диплома повече от 5 години преди датата на престоя във Франция

Условия за отпускане на стипендия

Стипендиите „France Excellence“ се предоставят на кандидати, които отговарят на следните условия:

 • да са български граждани
 • възраст: да са пълнолетни за ниво Бакалавър (L1) , до 35 години за ниво магистратура, 40 години за докторантура под двойно и съвместно научно ръководство, както и за докторанти, зачислени в български ВУЗ.
 • да са редовно записани в българско висше учебно заведение или да притежават българска диплома бакалавър, магистър или доктор
 • за младите изследователи – да са на щат в български университет или център за научни изследвания
 • за утвърдените изследователи – да са на щат в български университет или център за научни изследвания като преподавател или изследовател

Кандидатстване за стипендия

Досието за кандидатстване се подава във Френския институт в България и трябва да съдържа преведени и евентуално легализирани следните документи :

За Бакалавър (Licence) :

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • копие на личната карта
 • CV
 • копие на академичната справка с оценките и хорариумите от 8ми, 9ти, 10ти, 11ти и 1ви срок на 12ти клас, както и Удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средно образование
 • копие на дипломата DELF B2 или DALF C1
 • мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата
 • в мотивационното писмо трябва задължително да бъдат посочени 10те желания на кандидата, формулирани в платформата Parcoursup
 • една препоръка от преподавател

За Mагистратура:

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • копие на личната карта
 • CV
 • копие на дипломата за завършено висше образование или на академичната справка за студентите в последна годинa
 • мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата
 • в мотивационното писмо трябва да бъдат посочени по реда на желанията останалите магистърски програми, в които кандидатът възнамерява да кандидатства или вече е подал документи
 • препоръка от преподавател или работодател

За докторантура под двойно научно ръководство :

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • копие на личната карта
 • CV
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • копие на магистърската диплома и на приложението към нея
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 • писмено съгласие от двамата научни ръководители
 • копие от договора (конвенция), регламентиращ двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни
 • евентуално, копие от договор за сътрудничество между двете учебни заведения

За докторантура под съвместно научно ръководство :

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • копие на личната карта
 • CV
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • копие на магистърската диплома и на приложението към нея
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 • писмено съгласие от двамата научни ръководители
 • копие от договора, регламентиращ  съвместното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни
 • календар на престоите във Франция, подписан от двамата научни ръководители

За програма « Научен престой на високо ниво» – Докторанти и Млади изследователи

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • копие на личната карта
 • CV
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 • копие на докторската диплома за младите изследователи
 • писмо от френското учебно заведение или лаборатория, приемащи кандидата с упоменат периода на престой

За програма « Научен престой на високо ниво» – Утвърдени изследователи

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • копие на личната карта
 • CV
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • копие на докторската диплома и на дипломата за хабилитация
 • писмо от френското учебно заведение или лаборатория, приемащи кандидата с упоменат периода на престой

Срокове

Бакалавър, Mагистратура, Докторантура под двойно научно ръководство и Докторантура под съвместно научно ръководство

 • 28 април : краен срок за подаване на досиетата за кандидатстване
 • 5 май : публикуване на списъка с одобрени по досие кандидати
 • 10 и 12 май : събеседване на одобрените кандидати с комисия от френски и български представители
 • 29 май : обявяване на окончателните резултати в интернет страницата на Френския институт www.institutfrancais.bg
 • юни/юли : подаване на Dossier de bourse d’études от стипендиантите, след окончателния им прием от съответното френско учебно заведение.

Научен престой на високо ниво

Кандидатури се приемат на два етапа:

 • до 31 март 2023 г.
 • до 15 юни 2023 г.

Досие за предоставяне на стипендия за обучение на одобрените кандидати

Бакалавър, Магистратура, Докторантура под двойно научно ръководство и Докторантура под съвместно научно ръководство

Одобрените от комисията стипендианти подготвят ново досие, което след депозиране във Френския институт в България се изпраща на Кампус Франс Париж за одобрение. Досието трябва да съдържа следните преведени и легализирани документи :

 • формуляр Dossier de bourse d’études
 • снимка, залепена върху формуляра
 • копие на личната карта
 • CV
 • атестация за прием на кандидата от френското учебно завезение
 • документ с посочена таксата за записване в съответното учебно заведение

За докторантурите под двойно научно ръководство е необходимо да се добавят още :

 • заповед за зачисление на докторанта в България
 • копие от договора (конвенция), регламентиращ двойното или съвместното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни
 • писмено съгласие на двамата научни ръководители с изрично упоменат периода на престой

Стипендии и добавки

Размер на стипендиите на френското правителство:

 • 860 евро месечна издръжка за записаните в ниво Бакалавър
 • 860 евро месечна издръжка за записаните в магистратура
 • 1588 евро за докторантура под двойно научно ръководство и докторантура под съвместно научно ръководство
 • 1704 евро за научен престой на високо ниво (докторанти и млади изследователи)
 • 2055 евро за научен престой на високо ниво (утвърдени преподаватели и изследователи)

Други разходи, покрити от френското правителство :

 • медицинска осигуровка
 • средства за транспорт на територията на Франция за придвижване до мястото на престоя

Отпуснатата стипендия може да бъде прекратена във всеки момент поради незадоволителни резултати в процеса на обучението.

Контакт :

bissera.kolarova@institutfrancais.bg

Тел : +359 2 937 79 64

Назад