x

Програма за Стипендии „France Excellence“ 2024

Политика за отпускане на стипендиите

Стипендиите „France Excellence“ се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички кандидати. Подборът е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право.

Тези стипендии се отпускат за дипломантски програми на френски и английски език на нива бакалавър (L1), магистратура, докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), докторантура под съвместно научно ръководство (codirection internationale) както и за научен престой на високо ниво.

БРОШУРА (pdf, 2.6 MB)

Стипендии за обучение

Бакалавър (Licence)

Тази стипендия е насочена към ученици, в последна година на средното образование, които желаят да кандидатстват за финансиране в рамките на 10 месеца на първата им година (L1) във френското висше образование. Изискват се отличен успех и ниво на френски език DELF B2 или DALF C1.

Магистратура

Стипендията се предоставя за първата (М1) или втората (М2) година на магистърското ниво и е с продължителност 10 месеца.

Съществуват 2 типа магистратури М2

 • за магистратури с « професионална насоченост », стипендията покрива периода на обучение и задължителен стаж (3 месеца в най-общия случай). Не може да бъде продължавана или подновявана.
 • магистратурите с « научна насоченост » са предназначени за млади изследователи, които желаят да продължат обучението си в степен докторантура. Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана.

За това ниво на обучение стипендията се предоставя с приоритет в рамките на съществуващи партньорства между български и френски учебни заведения.

Приемат се и кандидатури за първа година на магистърското ниво (M1).

Стипендия по програма « France Excellence Europa »

Тази стипендия е насочена към студенти от ЕС, франкофони и нефранкофони, на възраст между 18 и 26 години, с високи академични резултати и проект за обучение във Франция на магистърско ниво.

Стипендията е с продължителност 12 или 24 месеца.

Областите, в които може да се кандидатства са : Културно наследство; Образование, педагогика; Френски език и цивилизация, чужди езици и цивилизации и европеистика; Политически и правни науки; Здраве ; Науки за околната среда; Информатика.

Досиетата за кандидатстване се изпращат онлайн във Френския институт в България на адрес: fee.bulgarie@campusfrance.org

За повече информация: на френски и на английски език

Докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle de thèse)

Стипендията покрива 3 престоя във Франция, всеки с максимална продължителност от 4 месеца, предварително уточнени в сключената конвенция между българския и френски университет. Необходими са двама научни ръководители. Една единствена защита на докторската дисертация в едно от двете учебни заведения, в което докторантът е редовно записан. Издаване на съвместна докторска диплома от двете учебни заведения или на две отделни докторски дипломи от всяко едно учебно заведение.

Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана.

Докторантура под съвместно научно ръководство (codirection internationale de thèse)

Краткосрочни периоди на престой във Франция, одобрени от двамата научни ръководители.

Записването и заплащането на таксата за обучение се извършва в българското учебно заведение.

Придобиване на диплома за докторска степен от учебното заведение, в което докторантът е записан.

Стипендии по програмата « Научен престой на високо ниво »

Докторанти и Млади изследователи

Стипендия за краткосрочен престой в рамките на 15 или 30 дни, предоставяна на два типа кандидати :

 • докторанти (до 40 години), от всички области на знанието, зачислени в докторантура в България
 • постдокторанти/изследователи, придобили своята докторска диплома по-малко от 5 години преди датата на престоя във Франция

Утвърдени изследователи

Стипендия за краткосрочен престой в рамките на 15 или 30 дни, предоставяна на постдокторанти/изследователи, придобили своята докторска диплома повече от 5 години преди датата на престоя във Франция

Условия за отпускане на стипендия

Стипендиите „France Excellence“ се предоставят на кандидати, които отговарят на следните условия:

 • да са български граждани
 • възраст: да са пълнолетни за ниво Бакалавър (L1) , до 35 години за ниво магистратура, 40 години за докторантура под двойно и съвместно научно ръководство, както и за докторанти, зачислени в български ВУЗ.
 • да са редовно записани в българско висше учебно заведение или да притежават българска диплома бакалавър, магистър или доктор
 • за младите изследователи – да са на щат в български университет или център за научни изследвания
 • за утвърдените изследователи – да са на щат в български университет или център за научни изследвания като преподавател или изследовател

Кандидатстване за стипендия

Досието за кандидатстване се подава във Френския институт в България и трябва да съдържа преведени и евентуално легализирани следните документи :

За Бакалавър (Licence) :

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • копие на личната карта
 • CV
 • копие на академичната справка с оценките и хорариумите от 8ми, 9ти, 10ти, 11ти и 1ви срок на 12ти клас, както и Удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средно образование
 • копие на дипломата DELF B2 или DALF C1
 • мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата
 • в мотивационното писмо трябва задължително да бъдат посочени 10те желания на кандидата, формулирани в платформата Parcoursup
 • една препоръка от преподавател

За Mагистратура:

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • копие на личната карта
 • CV
 • копие на дипломата за завършено висше образование или на академичната справка за студентите в последна годинa
 • мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата
 • в мотивационното писмо трябва да бъдат посочени по реда на желанията останалите магистърски програми, в които кандидатът възнамерява да кандидатства или вече е подал документи
 • препоръка от преподавател или работодател

За докторантура под двойно научно ръководство :

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • копие на личната карта
 • CV
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • копие на магистърската диплома и на приложението към нея
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 • писмено съгласие от двамата научни ръководители
 • копие от договора (конвенция), регламентиращ двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни
 • евентуално, копие от договор за сътрудничество между двете учебни заведения

За докторантура под съвместно научно ръководство :

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • копие на личната карта
 • CV
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • копие на магистърската диплома и на приложението към нея
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 • писмено съгласие от двамата научни ръководители
 • копие от договора, регламентиращ  съвместното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни
 • календар на престоите във Франция, подписан от двамата научни ръководители

За програма « Научен престой на високо ниво» – Докторанти и Млади изследователи

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • копие на личната карта
 • CV
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 • копие на докторската диплома за младите изследователи
 • писмо от френското учебно заведение или лаборатория, приемащи кандидата с упоменат периода на престой

За програма « Научен престой на високо ниво» – Утвърдени изследователи

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • копие на личната карта
 • CV
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • копие на докторската диплома и на дипломата за хабилитация
 • писмо от френското учебно заведение или лаборатория, приемащи кандидата с упоменат периода на престой

Срокове

Бакалавър, Mагистратура, Докторантура под двойно научно ръководство и Докторантура под съвместно научно ръководство

 • 26 април: краен срок за подаване на досиетата за кандидатстване
 • 8 май: събеседване на одобрените кандидати за ниво „Бакалавър“ с комисия от френски и български представители
 • 20 май: събеседване на одобрените кандидати за Mагистратура, Докторантура под двойно научно ръководство и Докторантура под съвместно научно ръководство с комисия от френски и български представители
 • 27 май : обявяване на окончателните резултати в интернет страницата на Френския институт www.institutfrancais.bg
 • юни/юли : подаване на Dossier de bourse d’études от стипендиантите, след окончателния им прием от съответното френско учебно заведение.

Срокът за кандидатстване за стипендията France Excellence Europa e 29 март 2024 г.

Научен престой на високо ниво

Кандидатури се приемат през цялата година.

Досие за предоставяне на стипендия за обучение на одобрените кандидати

Бакалавър, Магистратура, Докторантура под двойно научно ръководство и Докторантура под съвместно научно ръководство

Одобрените от комисията стипендианти подготвят ново досие, което след депозиране във Френския институт в България се изпраща на Кампус Франс Париж за одобрение. Досието трябва да съдържа следните преведени и легализирани документи :

 • формуляр Dossier de bourse d’études
 • снимка, залепена върху формуляра
 • копие на личната карта
 • CV
 • атестация за прием на кандидата от френското учебно завезение
 • документ с посочена таксата за записване в съответното учебно заведение

За докторантурите под двойно научно ръководство е необходимо да се добавят още :

 • заповед за зачисление на докторанта в България
 • копие от договора (конвенция), регламентиращ двойното или съвместното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни
 • писмено съгласие на двамата научни ръководители с изрично упоменат периода на престой

Стипендии и добавки

Размер на стипендиите на френското правителство:

 • 860 евро месечна издръжка за записаните в ниво Бакалавър
 • 860 евро месечна издръжка за записаните в магистратура
 • 1690 евро за докторантура под двойно научно ръководство и докторантура под съвместно научно ръководство
 • 1704 евро за научен престой на високо ниво (докторанти и млади изследователи)
 • 2055 евро за научен престой на високо ниво (утвърдени преподаватели и изследователи)

Други разходи, покрити от френското правителство :

 • медицинска осигуровка
 • средства за транспорт на територията на Франция за придвижване до мястото на престоя

Отпуснатата стипендия може да бъде прекратена във всеки момент поради незадоволителни резултати в процеса на обучението.

Контакт :

campusfrance@institutfrancais.bg

Тел : +359 2 937 79 64

Назад