x

Конкурс за подкрепа на научни проекти 

Конкурсът за 2023 г. е затворен. Този за 2024 г. ще бъде отворен през декември 2023 г.

Конкурсът е насочен към изследователи от български научни организации и университети с цел подпомагане, създаване и развитие на сътрудничества за съвместна дейност с френски научни екипи.

Важно е участието както на млади изследователи (докторанти), така и на утвърдени изследователи. В този конкурс проектите се оценяват по две програми:

Програма 1 – Научни проекти по приоритетни теми: информатика и компютърни науки; опазване на околната среда и на природата; предизвикателствата на остаряването (медицина, демография, хуманитарни и социални науки…).

Програма 2 – Научни проекти на свободна тематика.

Условия и критерии за кандидатстване: Проектите трябва да предвиждат участието на поне един изследовател от Франция и от България. Исканата субсидия представлява частично финансиране и не трябва да надвишава 30 % от предвидения бюджет по проекта. Използването на средствата е целево, по предварително определени разходни пера. Могат да бъдат финансирани подготовка и извършване на научни изследвания или научни събития в частта им френско-българско сътрудничество (конференции, лекции, уъркшоп и други). От друга страна, субсидията не може да се използва за заплащане на заплати и възнаграждения, нито за представителни разходи за храна или приеми.
При оценяването ще се даде предимство на проектните предложения, при които се установява ново сътрудничество, или научни проекти в процес на развитие, предвиждащи научен обмен в дългосрочен план и / или съвместно участие в европейски програми (Хоризонт Европа, Програма „Мария Склодовска-Кюри“, Програма Widening за разширяване на участието в науката и др.). При разглеждането на проектните предложения ще бъде взет под внимание и паритетът между жените и мъжете в научните екипи.

Подаване на документите
Формулярът се изтегля оттук.
Формулярът може да бъде попълнен и подаден на френски или на английски език.

Документите се изпращат по имейл, сканирани в един общ PDF файл, до Отдела за научно и университетско сътрудничество, на следните адреси: arnaud.bauberot@institutfrancais.bg с копие до iva.debrenlieva@institutfrancais.bg

Назад