x

Конкурс за подкрепа на научни проекти 

Конкурсът е отворен до 31 март. Кандидатствайте!

Конкурсът е насочен към изследователи от български научни организации и университети с цел подпомагане, създаване и развитие на сътрудничества за съвместна дейност с френски научни екипи. Важно е участието както на млади изследователи (докторанти), така и на утвърдени изследователи. Кандидатурите могат да бъдат на френски или на английски език.

Условия за кандидатстване:

Проектите трябва да предвиждат участието на поне един изследовател от Франция и от България. Исканата субсидия представлява частично финансиране и не трябва да надвишава 33 % от предвидения бюджет по проекта. Използването на средствата е целево, по предварително определени разходни пера. Могат да бъдат финансирани подготовка и извършване на научни изследвания, консумативи, преводи, публикации или научни събития в частта им френско-българско сътрудничество (конференции, лекции, уъркшоп и други). От друга страна, субсидията не може да се използва за заплащане на заплати и възнаграждения на изследователи, нито за представителни разходи за храна или приеми.

Приоритетни теми и критерии за избор: Този конкурс е отворен за всички области на научните проучвания (вкл. Хуманитарни и социални науки). Четири области се приемат за приоритетни:

  • Цифрови и квантови
  • Здравеопазване и природни науки
  • Енергия
  • Устойчиво развитие

При оценяването ще се даде предимство и на проектните предложения, при които се установява ново сътрудничество, или научни проекти в процес на развитие, предвиждащи научен обмен в дългосрочен план и / или съвместно участие в европейски програми (Хоризонт Европа, Програма „Мария Склодовска-Кюри“, Програма Widening за разширяване на участието в науката и др.). При разглеждането на проектните предложения ще бъде взет под внимание паритетът между жените и мъжете в научните екипи.

Подаване на документите
Формулярът се изтегля оттук.
Формулярът може да бъде попълнен и подаден на френски или на английски език.

Документите се изпращат по имейл, сканирани в един общ PDF файл, до Отдела за научно и университетско сътрудничество, на следните адреси: arnaud.bauberot@institutfrancais.bg с копие до nadia.malinova@institutfrancais.bg

Крайният срок за подаване на документите е 31 март 2024 г.
Резултатите ще бъдат обявени на 30 април 2024 г.

Назад