x

Подкрепа за университетски и научни дейности

Френският институт в България финансира проекти, свързани с университетски и научни събития и/или публикации, като ежегодно обявява конкурс за набиране на кандидатури.

Проектите могат да бъдат във всички научни дисциплини.

Университети, франкофонски програми, научни институти могат да кандидатстват с проектно предложение.

Формулярът се изтегля тук.

Формулярът може да се попълни на френски или на български език.

Той може да бъде попълнен на френски или на български език.

Сканираните документи се изпращат на следните адреси:

svetoslav.milanov@institutfrancais.bg с копие до iva.debrenlieva@institutfrancais.bg

Краен срок за кандидастване: 10 май 2022 г.

Назад