x

Семейство като всяко друго

Фондация GLAS в партньорство с фондация „Български адвокати за правата на човека“, Френския институт в България и посолствата на Франция и Нидерландия организира дискусия относно защитата на семейните отношения в еднополови семейни двойки, която ще се състои на 29 май 2024 година от 9:30 до 14:30 ч. в зала „Славейков“ на Френския институт.

В рамките на дискусията ще бъдат обсъдени различни аспекти на правните и практически проблеми, които възникват за еднополовите семейни двойки в България поради липсата на правна уредба на семейните отношения между лица от един и същи пол. Ще бъдат дискутирани също различните възможни решения за изпълнение на задълженията на България като страна по ЕКПЧ и като държава членка на Европейския съюз, като ще бъде обърнато специално внимание на опита на други държави като Гърция, Франция и Италия.

Защитата на семейните отношения между лицата от един и същи пол е задължение на всички държави, страни по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), произтичащо от член 8 на Конвенцията, установяващ правото на зачитане на личния и семейния живот. Липсата на подходяща правна форма на защита на семейните отношения на еднополовите семейни двойки и невъзможността да бъдат зачитани последиците от законно сключен брак между лица от един и същи пол в друга държава беше изрично определена като нарушение от правото на личен и семеен живот, което България допуска в решението по делото Коилова и Бабулкова срещу България.

Наред с това в правния ред на Европейския съюз на всички български граждани като граждани на ЕС е гарантирана възможността за свободно движение и пребиваване във всички държави от Съюза при зачитане на правото на личен и семеен живот. В практиката на Съда на Европейския съюз е изрично установено, че зачитането на семейните отношения в еднополови семейни двойки, както и зачитането на последиците от законно сключен брак между лица от един и същи пол, е от определящо значение за пълноценното упражняване на правото на свободно движение на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.

Задължителна е регистрация за участие в конференцията – https://forms.gle/j8qXFYnVNecSAC1v9

Официалният език на събитието ще бъде английски  с осигурен превод на български.

Програма – тук

Назад