x

Химично и биохимично инженерство

Кратки исторически данни

Франкофонската програма по химично и биохимично инженерство е създадена през 1992 година към Химикотехнологичния и металургичен университет – София. Тя се ползва с педагогическата и финансова подкрепа на AUF и на Посолството на Франция в България. Акредитация от Комисията за присъждане на инженерни звания във Франция (CTI-France) за максимален период от шест години от 01 септември 2017 г. до 01 септември 2023 г. Обученията, осъществявани от ХТМУ- София са одобрени от Френската държава. 

Обучение

Подготвителен цикъл (обща базова подготовка)

Придобиване на общотеоретични фундаментални знания през първите две години в областите : математика, физика, химия, информатика, механика, инженерен дизайн и проектиране, електротехника и електроника, както и общоинженерна подготовка по управление на предприятия, комуникация, френски и английски език.

Втори цикъл (инженерен цикъл)

Общоспециална подготовка през 3та и 4та година, включваща широк спектър от познания с теоретичен и приложен характер в областите химия, биохимия и инженерна химия.  

Специализирано обучение в 5та година свързано с процесите и технологиите на устойчивото развитие :

 • Фина химия и биотехнологии 
 • Опазване на околната среда и устойчиво развитие
 • Нанотехнологии и нови материали
 • Моделиране и симулиране на химични процеси 

Езикова подготовка

 • Предваритерен курс : четири седмици през септември. Интензивно изучаване на френски език и специализирани модули по математика, физика и химия. 
 • Паралелен курс: паралелно езиково обучение в рамките на един или два семестъра, организирано в сътрудничество с Френския институт.

Организация на обучението

Срок на обучение : 5 години

Език на преподаване : 100% на френски език

Стаж от един месец след 2-та година

Стаж от три месеца след 4-та година

Стаж от шест месеца за подготовка на дипломна работа в края на 5-та година

Условия за прием и подбор

Диплома за завършено средно образование

Прием въз основа на резултатите от средното образование по математика, химия, физика, допълнени с:

 • оценката от матурата по математика, химия, физика, география, български език и литература, френски език или английски език
 • оценката от конкурсен изпит по математика или химия (по избор) за прием в ХТМУ 
 • оценката от олимпиади или национални състезания по химия и опазване на околната среда, природни науки, математика или физика

Записване по документи за чуждестранните студенти.

Кандидатстудентски кампании през декември, март и юли.

Партньори

Ecole Nationale Supérieure de chimie de Rennes, Institut National Polytechnique de Toulouse (ENSIACET), Ecole Nationale Supérieure de chimie de Lille, Ecole Nationale Supérieure de chimie de Montpellier, Université Paris XIII (Institut Galilée), ISAE – Supméca/Paris.

Студентска мобилност

 • Финансиране на периоди на обучение, подготовка на дипломни работи и стажове по програма Еразъм плюс и Агенцията на франкофонските университети;
 • Стипендии за нива магистратура и докторантура (cotutelle) на френското правителство (BGF);
 • Финансови помощи на Федерацията Gay-Lussac за обучение в първи цикъл по програмата CHEM.I.ST във Висшето училище по химия в Rennes.

Дипломи

Диплома за висше образование, образователно-квалификационна степен “Магистър”,

специалност “Химично и биохимично инженерство” (с преподаване на френски език).

Професионална квалификация ”Инженер химик”.

Инженерното обучение е отличено с Европейския знак за качество EUR-ACE Master.

Възможности за реализация

Научноизследователска и инженерингова дейност, Проектантска и експертна дейност, Мониторинг на околната среда, енергийна ефективност, Производство, управление, контрол на качеството, логистика, Мениджмънт на проекти и програми, Консултантска и търговска дейност в различни сектори на химическата промишленост 

За контакти 

Химикотехнологичен и металургичен университет
бул. Климент Охридски 8, София 1756
Тел.: (+359 2) 816 31 21 , (+359 2) 816 31 09
Факс: (+359 2) 868 54 88
ffrancophone@uctm.edu
Димитър ДОНЧЕВ
Директор
dontchev@uctm.edu

Ивайло ХИНКОВ
Заместник директор
Отговорник за международните
отношения и връзки с индустрията
hinkov@uctm.edu

Владислава ИВАНОВА
Заместник директор
Отговорник по учебната дейност
vladi_hr_iv@abv.bg 

Назад