x

Да учим на френски в България

25.08.2021

Химично и биологично инженерство

Кратки исторически данни

Франкофонската програма по химично и биологично инженерство е създадена през 1992 година към Химикотехнологичния и металургичен университет – София. Тя се ползва с педагогическата и финансова подкрепа на AUF и на Посолството на Франция в България. Акредитация от Комисията за присъждане на инженерни звания във Франция (CTI-France) за максимален период от шест години от 01 септември 2017 г. до 01 септември 2023 г. Обученията, осъществявани от ХТМУ- София са одобрени от Френската държава. 

Обучение

Подготвителен цикъл (обща базова подготовка)

Придобиване на общотеоретични фундаментални знания през първите две години в областите : математика, физика, химия, информатика, механика, инженерен дизайн и проектиране, електротехника и електроника, както и общоинженерна подготовка по управление на предприятия, комуникация, френски и английски език.

Втори цикъл (инженерен цикъл)

Общоспециална подготовка през 3та и 4та година, включваща широк спектър от познания с теоретичен и приложен характер в областите химия, биохимия и инженерна химия.  

Специализирано обучение в 5та година свързано с процесите и технологиите на устойчивото развитие :

 • Фина химия и биотехнологии 
 • Опазване на околната среда и устойчиво развитие
 • Нанотехнологии и нови материали
 • Моделиране и симулиране на химични процеси 

Езикова подготовка

 • Предваритерен курс : четири седмици през септември. Интензивно изучаване на френски език и специализирани модули по математика, физика и химия. 
 • Паралелен курс: паралелно езиково обучение в рамките на един или два семестъра, организирано в сътрудничество с Френския институт.

Организация на обучението

Срок на обучение : 5 години

Език на преподаване : 100% на френски език

Стаж от един месец след 2-та година

Стаж от три месеца след 4-та година

Стаж от шест месеца за подготовка на дипломна работа в края на 5-та година

Условия за прием и подбор

Диплома за завършено средно образование

Прием въз основа на резултатите от средното образование по математика, химия, физика, допълнени с:

 • оценката от матурата по математика, химия, физика, география, български език и литература, френски език или английски език
 • оценката от конкурсен изпит по математика или химия (по избор) за прием в ХТМУ 
 • оценката от олимпиади или национални състезания по химия и опазване на околната среда, природни науки, математика или физика

Записване по документи за чуждестранните студенти.

Кандидатстудентски кампании през декември, март и юли.

Партньори

Ecole Nationale Supérieure de chimie de Rennes, Institut National Polytechnique de Toulouse (ENSIACET), Ecole Nationale Supérieure de chimie de Lille, Ecole Nationale Supérieure de chimie de Montpellier, Université Paris XIII (Institut Galilée), Supméca/Paris.

Студентска мобилност

 • Финансиране на периоди на обучение, подготовка на дипломни работи и стажове по програма Еразъм плюс и Агенцията на франкофонските университети;
 • Стипендии за нива магистратура и докторантура (cotutelle) на френското правителство (BGF);
 • Финансови помощи на Федерацията Gay-Lussac за обучение в първи цикъл по програмата CHEM.I.ST във Висшето училище по химия в Rennes.

Дипломи

Диплома за висше образование, образователно-квалификационна степен “Магистър”,

специалност “Химично и биохимично инженерство” (с преподаване на френски език).

Професионална квалификация ”Инженер химик”.

Инженерното обучение е отличено с Европейския знак за качество EUR-ACE Master.

Възможности за реализация

Научноизследователска и инженерингова дейност, Проектантска и експертна дейност, Мониторинг на околната среда, енергийна ефективност, Производство, управление, контрол на качеството, логистика, Мениджмънт на проекти и програми, Консултантска и търговска дейност в различни сектори на химическата промишленост 

За контакти 

Химикотехнологичен и металургичен университет

бул. Климент Охридски 8, София 1756

Тел.: (+359 2) 816 31 21 , (+359 2) 816 31 09

Факс: (+359 2) 868 54 88

ffrancophone@uctm.edu

www.uctm.edu 

Димитър ДОНЧЕВ

Директор

dontchev@uctm.edu

Ивайло ХИНКОВ

Заместник директор

Отговорник за международните

отношения и връзки с индустрията

hinkov@uctm.edu

Владислава ИВАНОВА

Заместник директор

Отговорник по учебната дейност

vladi_hr_iv@abv.bg 

Eлектроинженерство и информатика

Създадени респективно през 1993 и 1997 година, с педагогическата и финансова помощ на AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), франкофонските програми по електроинженерство и информатика формират Факултета за Френско обучение по Електроинженерство към Техническия университет-София. Факултетът се ползва също така и с подкрепата на Френското посолство в България. От 2002 г. двете специалности на факултета „Електротехника, електроника и автоматика” и „Информатика и телекомуникации” са акредитирани от Френската държавна комисия за присъждане на инженерни звания (Commission des titres d’ingénieur –  CTI).

Обучение

Магистърска програма в рамките на 5 години с непосредствен прием след завършено средно образование

Обща базова специалност « Електроинженерство » през първите две години.

Избор на специалност за ниво магистър 3-та година :

 • автоматика и роботика, електроника, електротехника
 • информатика и телекомуникации

Двугодишни магистърски програми (M1 и M2) след придобита бакалавърска диплома.

 • електротехника електроника и автоматика 
 • информационни и комуникационни технологии

Организация на обучението

Срок на обучение: 5 години – след завършено средно образование

                                 2 години –  след придобита бакалавърска диплома.

Език на преподаване: 100% лекции на френски

Задължителен стажа от един месец след края на 2-та година

Задължителен стаж от два месеца след края на 4-та година

Стаж от 4 месеца за подготовка на дипломна работа през последния семестър

Условия за прием и подбор

Диплома за завършено средно образование (BAC или еквивалентна)

Матура по математика/физика/български език или приемен изпит (по избор)

Тест по френски. Освобождават се кандидатите :

 •   завършили езикови гимназии
 •   положили матура по френски език
 •   с отлична оценка по френски език в дипломата за средно образование
 •   притежаващи сертификат за ниво B1 най-малко.

 Диплома за бакалавър или еквивалентна

Партньори

ESIEE de Marne-la-Vallée, INSA de Rennes, ENSIEG-INP de Grenoble, Aix-Marseille Université, Université des Sciences et Technologies de Lille 1, Еcole polytechnique de Montréal

Студентска мобилност

Стипендии AUF за магистратури и докторантури, стипендии за стаж по специалността

Стипендии Erasmus за подготовка на дипломна работа във Франция през 5-та година

Дипломи

Звание „Дипломиран инженер” признато във всички Европейски страни, Русия и Турция. Магистър по електроинженерство, Магистър по информатика.

Дипломата е акредитирана от : 

 • Френската комисия за инженерни звания (CTI-Commission des Titres d`Ingénieur) до 2020 г. 
 • Европейска мрежа за акредитация на инженерното образование (European Network for Accreditation of Engineering Education – ENAEE)
 • Националната агенция по оценяване и акредитация – НАОА

Реализация

Създаване и управление на мехатронни системи, електротехнически и електронни системи и системи в областта на информатиката и телекомуникациите.

Разработка на софтуер и научна дейност в информатиката и телекомуникациите.

За контакти

Франкофонски факултет по електроинженерство и информатика

Технически университет – София

бул. Климент Охридски 8, София 1000

Тел.: (+359 2) 965 21 99

Факс: (+359 2) 962 44 07

www.tu-sofia.bg 

http://ff.tu-sofia.bg

facfranc@tu-sofia.bg

www.facebook.com/ffgei

проф. д.н. Кирил АНГЕЛОВ

Декан

Тел.: (+359 2) 965 23 75

ang@tu-sofia.bg

доц. д-р Людмил СТОЯНОВ

Заместник-декан, Научна дейност, стажове и практики

ludiss@tu-sofia.bg

Илиана МАРИНОВА

Директор на Училището за докторанти

iliana@tu-sofia.bg 

доц. д-р Георги ПОПОВ

Заместник-декан, Развитие и иновации

popovg@tu-sofia.bg

Магдалена СТАНКОВА

Секретариат

Тел.: (+359 2) 965 21 99

foe-k@tu-sofia.bg

Докторантско училище в областта на инженерните науки

Кратки исторически данни

Международното училище за докторанти в областта на инженерните науки е създадено през 2004 година в сътрудничество с Университетската агенция за франкофонията (AUF) и с педагогическата и финансова помощ на Френското посолство в България.

В момента докторантите се обучават в областта на ЕЕА (електротехника, електроника и автоматика) и ИТК (информатика и телекомуникации).

Обучение

Докторантско обучение чрез решаване на изследователски задачи, за което могат да кандидатстват както български, така и чуждестранни инженери от Централна и Източна Европа и от франкофонските страни.

Условия за прием и подбор

Диплома за магистър от акредитирано висше училище. 

Подборът се извършва въз основа качеството на досието и приемен изпит.

Чуждестранните кандидати трябва да притежават стипендия и да са одобрени от българското Министерство на образованието и науката. 

Организация на обучението

Срок на обучение: 3 години

Партньори

Френски и франкофонски университети, които участват в обучението на докторантите под формата на съвместно научно ръководство и по силата на други конвенции.

Студентска мобилност

Стипендии на AUF за докторантури под двойно научно ръководство

Стипендии на френските посолства в страните от региона.

Дипломи

Диплома на Технически университет – София, призната от българската държава.

За докторантурите под двойно научно ръководство –  докторантска диплома на Технически университет – София, призната както от българската държава, така и от университетите партньори, с една единствена защита.

За контакти 

Международно училище за докторанти в областта на инженерните науки

Технически университет – София

Франкофонски факултет по електроинженерство и информатика

бул. Климент Охридски 8, бл.12, Стая 12611, 1000 София 

Тел.: (+359 2) 965 21 99

Факс: (+359 2) 962 44 07

Проф. д.тн. Илиана МАРИНОВА     

Директор                                                         

iliana@tu-sofia.bg                                                  

Валентина ВЪЛОВА

Технически и административен сътрудник

valia_valova@tu-sofia.bg

Maгистърска програма « Международна логистика и транспорт »

Кратки исторически данни

Магистърската програма по Международна логистика и транспорт е създадена през 2015 година към Военната академия „Г.С.Раковски”. Регионалният център по логистика е създаден през 2005г.

Обучение

Обучението има за цел да осигури, чрез преглед на национални и международни операции по сигурността, тройна експертиза: сигурността, логистиката и транспорта. В края на обучението си, студентът е в състояние да: – Води стратегията на всички транспортни операции, складиране, дистрибуция и митническо оформяне на стоките. Съобразявайки се с целите на конкурентоспособ- ността на компанията на чуждите пазари.

Програмите създават възможности за развитие на изискуемите знания, класове са групирани в модули под формата на теоретично и практическо приложение. Многостранно използване методите за компютърно моделиране, симулаторите действат с подходящ софтуер.

Целта на магистърска специалност „Международна логистика и транспорт“ е по този начин да се обучават кадри, които работят в областта на международната търговия с по-голяма компетентност в областта на логистиката. Ако опита в международна логистика съставлява неоспорима добавена стойност, търсена от международните компании, основният актив все пак не може да се реализира без владеене на добра лингвистика и добра международна култура.

Организация на обучението 

Продължителност : 1,5 година (два семестъра лекции и упражнения. и един за дипломна работа)

Език на преподаване : 60% от обучението е на френски език, а 40% на английски 

Стаж в предприятие

Условия за прием и подбор

Диплома Бакалавър по специалност близка или свързана с международната логистика. Тест и събеседване.

Партньори

Военна академия на Полша, Военна академия на Румъния, Университет Лион 2, Висше франкофонско училище по администрация и мениджмънт, Министерство на транспорта на Франция, Университета на Белфор

Студентска мобилност 

Споразумения по Erasmus с Военна академия на Полша, Военна академия на Румъния, Университет Лион 2, 

Университета на Белфор

Диплома

Магистър по « Международна логистика и транспорт »

Възможности за реализация

Магистър по логистика на сигурността и отбраната

За контакти

Военна академия „Г.С.Раковски”

бул. „Братя Евл. и Хр. Георгиеви”82

1504 Sofia   

tel: + 359 2 9226 500; fax: + 359 2 9442 368

www.rnda.armf.bg 

Генерал-майор Груди АНГЕЛОВ, Ректор

полк., доц. д-р Мирослав ДИМИТРОВ, Ръководител катедра „Логистика”

tel: +359 2 922 6542

проф. д-р.инж. Викенти СПАСОВ, Ръководител на програмата

vikenti.spassov@yahoo.com

Tel: +3592 922 6640; +3592 870 7084   GSM: +3592 888 710 519

Икономика и стопанско управление

Кратки исторически данни

Програмата е създадена през 1995 г. в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” с подкрепата на Френския институт при Френското посолство в България. Oт 2005 г. тази програма е разширена и в областта на икономиката.

Обучение

Две основни специалности: Икономика и финанси, Стопанско управление 

Общи дисциплини: микроикономика, макроикономика, икономическа история, международна икономика, банки и финанси, математика, статистика, счетоводство, право.

Специализирани дисциплини: международна валутна система, стратегическо управление на предприятията, маркетинг, управление на човешките ресурси, икономически анализ, иконометрия 

Учебните планове на специалностите са съгласувани с френските и с българските образователни изисквания.

Участие в учебния процес на гост-преподаватели от френски университети.

Мотивирани за чуждоезиково обучение студенти.

Български преподаватели, които разработват и изнасят своите курсове на френски език.

Организация на обучението

Срок на обучението: 4 години

Език на преподаване: български и френски 

Задължителен стаж през третата година

Възможност за двойна диплома с университетите в Лил и в Поатие 

Условия за прием и подбор

Диплома за завършено средно образование

Изпит или матура по математика

Изпит или матура по френски език, или сертификат за владеене на френски език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици (DELF/DALF) – по френски език 

*Внимание: Виж новите допълнения по приема на сайта на СФ

Партньори

Université de Lille, Université de Poitiers

Студентска мобилност

Договори по програмата ERASMUS с университетите Lille, Poitiers, Bordeaux, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, IUT Paris Descartes, Toulouse, Université de Maine.

Дипломи

Бакалавър по стопанско управление, Бакалавър по икономика и финанси на Софийския университет

Възможност за двойна диплома (Licence) « Икономически науки и Стопанско управление » с Университета Лил и Поатие.

Възможности за реализация

Икономика и стопанско управление, икономически и финансов анализ, търговия и маркетинг, счетоводство.

Резултати

За периода 2009-2020 г. :

 • 235 дипломирали се студенти.
 • част от завършилите успешно се реализират в български и френски предприятия (например Schneider-Electric, Danon, BNP Paribas, Société Générale, и др.);
 • в български малки и средни предприятия
 • друга част продължават своето обучение в магистърски програми във Франция (в Lille, Poitiers, Paris 9, Bordeaux и др.), както и в България – Софийски университет, Стопански факултет ;
 • Докторантури – 3;
 • Преподаватели (бивши студенти на програмата) в Стопанския факултет – 6.

За контакти:

СУ „Св. Климент Охридски” 

Стопански факултет

бул. Цариградско шосе 125, бл.3, София 1113

Тел.: (+359 2) 873 83 10

www.feb.uni-sofia.bg

Facebook: http://facebook.com/stopanski.fakultet

Twitter: http://twitter.com/stopanski

Соня Георгиева                                                               

Директор на програмата          

soniageorgieva.bg@gmail.coм 

Алида Ризова – Административен отговорник

alida@feb.uni-sofia.bg 

Франкофонска секция

Магдалена Маркова – координатор

magdalenamarkova@abv.bg 

Елеонора Николова

eleonoran@feb.uni-sofia.bg 

Емануела Свиларова

emanuela.tchitchova@gmail.com 

Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Кратки исторически данни

Програмата е създадена през 2014 година в департамент „Романистика и Германистика“ на Нов български университет в сътрудничество с Факултета за чужди езици на Университета Жан Мулен Лион 3 и с подкрепата на Френския институт при Френското посолство в България. След закриване на департамент „Романистика и Германистика“, програмата се администрира от новосъздадения „Изследователски център за компютърна и приложна лингвистика“ на НБУ.

Обучение

Програмата е интердисциплинарна, изградена по модела на популярните във Франция програми от тип Langues étrangères appliquées (LEA). Завършващите студенти са специалисти-филолози, които отлично владеят два чужди езика и имат компетенции в специализирания писмен и устен превод, терминологията, използването на езиковите технологии; те имат и базови знания в областта на европейските институции, администрацията, икономиката, управлението, маркетинга, гражданското и търговското право, човешки ресурси. 

Организация на обучението

Срок на обучението : 4 години

Език на преподаване : английски и втори чужд език (френски, немски, испански, руски). 

Първа и втора година :  аудиторни курсове в областта на езикознанието (езикова карта на ЕС, строеж на естествения език, комуникативни компетенции и др.) и специализиран чужд език (за администрацията, бизнеса, професионалната кореспонденция и пр.)

Трета и четвърта година : специализирани аудиторни и извънаудиторни курсове в допълнителната приложна област на администрацията и управлението, както и курсове по писмен и устен превод. 

Задължителни стажове в преводаческа агенция и в администрацията през четвъртата година.

Условия за прием и подбор

Диплом за завършено средно образование, владеене на английски език най-малко на ниво В1 от Европейската референтна езикова рамка.

Партньори 

Университетите Екс-Марсилия (с възможност за получаване на втора диплома), Мон Блан -Шамбери (Франция), Улвърхемптън  (Великобритания) и Малага  (Испания).

Студентска мобилност

Стипендии по програма Еразъм+ за партньорските университети.

Дипломи:

Бакалавър

Специалност: Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)
Квалификация: филолог, преводач с английски и [френски/немски/испански] език

Възможности за реализация

Вид институции: европейски или международни фирми и институции с дейност в областта на международната търговия и международните отношения.

Функции : редактор, преводач, помощник-директор, отговорник внос/износ, регионален отговорник и др.

За контакти:

Нов български университет

Изследователски център за компютърна и приложна лингвистика

ул. „Монтевидео“ № 21, София 1618

Офис 309/корпус 2

Тел. +359 (0)2/8110 309, (02)/8110 617

www.nbu.bg

доц. д-р Мария СТАМБОЛИЕВА

Директор на ИЦ Компютърна и приложна лингвистика, НБУ

+359 (0) 895799932

mstambolieva@nbu.bg

Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) – Дистанционно обучение

Кратки исторически данни

Програмата е създадена през 2020 година от „Изследователски център за компютърна и приложна лингвистика“ на НБУ.

Обучение

Програмата е интердисциплинарна, изградена по модела на популярните във Франция програми от тип Langues étrangères appliquées (LEA). Завършващите студенти са специалисти-филолози, които отлично владеят два чужди езика и имат компетенции в специализирания писмен и устен превод, терминологията, използването на езиковите технологии; те имат и базови знания в областта на европейските институции, администрацията, икономиката, управлението, маркетинга, гражданското и търговското право, човешки ресурси. 

Организация на обучението

Срок на обучението : 4 години

Език на преподаване : английски и втори чужд език (френски). 

Първа и втора година :  курсове в областта на езикознанието (езикова карта на ЕС, строеж на естествения език, комуникативни компетенции и др.) и специализиран чужд език (за администрацията, бизнеса, професионалната кореспонденция и пр.)

Трета и четвърта година : специализирани курсове в допълнителната приложна област на администрацията и управлението, както и курсове по писмен и устен превод. 

Задължителни стажове в преводаческа агенция и в администрацията през четвъртата година.

Условия за прием и подбор

Диплом за завършено средно образование, владеене на английски език най-малко на ниво В1 от Европейската референтна езикова рамка.

Партньори 

Университетите Екс-Марсилия (с възможност за получаване на втори диплом), Мон Блан -Шамбери (Франция), Улвърхемптън  (Великобритания).

Студентска мобилност

Стипендии по програма Еразъм+ за партньорските университети.

Дипломи:

Бакалавър

Специалност: Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)
Квалификация: филолог, преводач с английски и френскиезик

Възможности за реализация

Вид институции: европейски или международни фирми и институции с дейност в областта на международната търговия и международните отношения.

Функции : редактор, преводач, помощник-директор, отговорник внос/износ, регионален отговорник и др.

За контакти:

Нов български университет

Изследователски център за компютърна и приложна лингвистика

ул. „Монтевидео“ № 21, София 1618

Офис 309/корпус 2

Тел. +359 (0)2/8110 309

www.nbu.bg

доц. д-р Мария СТАМБОЛИЕВА

Директор на ИЦ Компютърна и приложна лингвистика, НБУ

+359 (0) 895799932

mstambolieva@nbu.bg

Политически науки

Кратки исторически данни

Франкофонската програмата по политически науки е създадена през 1999 година към Нов Български Университет с педагогическата и финансова помощ на AUF. Програмата се ползва и с подкрепата на Френското посолство в България. От 2012 г. тя е съществено обновено като програма по „Международна политика”.

Обучение

Бакалавър по международна политика 

Магистър по международни отношения и публично управление.

Организация на обучението

Бакалавър

Срок на обучение: 4 години

Език на преподаване: 70% от лекциите са на френски език

Стажове към български и международни политически институции, медии, неправителствени организации.

Магистър « Международни отношения и пубично управление »

Срок на обучение : 2 години

Език на преподаване: френски

Стажове към български и международни политически институции, медии, неправителствени организации.

Условия за прием и подбор

Диплома за завършено средно или висше образование

Тест по общообразователна подготовка на български език, сертификат за владеене на език (ниво B1 или по-високо) или събеседване на френски език.

Партньори

IEP Paris, Université Laval (Québec), Université de Dijon, IEP Lille, IEP Grenoble, IEP Toulouse Université Libre de Bruxelles, Université Catholique de Mons, Université de Liège.

Студентска мобилност

Договори по програма “Еразъм +” с 45 университета в Германия, Австрия, Белгия, Испания, Франция, Финландия, Гърция, Кипър, Италия, Казахстан, Полша, Румъния, Словакия и Турция. Партньорства във Франция с : Университет Нова Сорбона – Париж 3, Политически науки – кампус Дижон; Институт по политически науки в Бордо, Университет на Бордо, Институт по политически науки в Лил; Институт по политически науки в Гренобъл, Институт по политически науки в Тулуза, Университет на Страсбург, Университет на Бургундия, Университет Екс-Марсилия. Партньорства в Белгия: Свободен университет на Брюксел, Университет Сен-Луи, Университет на Лиеж, Католически университет Лувен – кампус в Монс.  С университетите в Антверпен, Атина, Барселона, Болоня, Бордо, Бреша, Брюксел, Гренобъл, Дижон, Екс ан Марсилия, Истанбул, Кипър, Лозана, Лиеж, Лимож, Лил, Марсилия, Месина, Монс, Ница, Париж, Постдам, Страсбург, Тулуза, Фрайбург

Дипломи 

Бакалавър и Магистър

Възможности за реализация

Политически анализатори, експерти към политически партии, към национални и международни институции, към неправителствени организации, политически журналисти, преподаватели, научни работници и изследователи.

За контакти

Нов Български Университет

Департамент политически науки

ул. Монтевидео 21, 2-ри корпус, офис 602, София 1618

Тел.: (+359 2) 81 10 602

www.nbu.bg

Анна КРЪСТЕВА (съръководител на програмата)

anna.krasteva@gmail.com

Антони ТОДОРОВ (съръководител на програмата)

atodorov@nbu.bg

Катя ХРИСТОВА-ВЪЛЧЕВА

Бакалавърска програма Международна политика

khristova@nbu.bg 

Петя ГЕОРГИЕВА 

Магистърска програма Международни отношения и публично управление 

pgeorgieva@nbu.bg

Асоциация на студентите

clubfrancophonie.nbu@gmail.com

sciences.po.nbu@gmail.com

Специализиран Институт на Франкофонията по Администрация и Мениджмънт (СИФАМ)

Представяне

СИФАМ е институт на Университетската Агенция на Франкофонията (УАФ), създаден през 1996 г. в София по силата на международно споразумение с Република България. Има за цел да предлага магистърски програми и продължаващи обучения, както и оперира в сферата на научните изследвания и икономическото развитие. Магистърските програми, които предлага са на френски и белгийски университети и се преподават на френски език.

Партньори 

Университет в Нант (Франция), Университет в Лиеж (Белгия), Университет на Корсика (Франция) Университет Париж 1 Пантеон Сорбона (Франция), Университет Париж 2 Пантеон Асас (Франция). 

Преподавателския колектив се състои от 87 експерти от 8 националности 

12 университетски преподаватели;

46 учени-изследователи от 23 европейски университета;

29 специалисти (директор, адвокат, експерти…).

Дипломирани студенти

СИФАМ поддържа мрежа от 1937 дипломирани студенти (до декември 2020), работещи в повече от 30 страни по целия свят.

Разполага със специализирана платформа “Алумни”, в която има и модул с предложения за работа: https://alumni.esfam.auf.org 

Магистърски програми 

Продължителност : 1 академична година

Цена : 300 евро за български студент

Език на обучение : френски

Професионален стаж от 3 до 6 месеца или изследователска дисертация.   

Условия за прием 

Диплома за завършено висше образование (най-малко 4 годишно обучение, ниво Master 1 или 240 ECTS)

Добро владеене на френски език.

Предварителен подбор по документи и събеседване с комисия.

Стипендии за български студенти : 2000 евро за обучение, предлагани от Wallonia-Brussels International (WBI);

Безвъзмездни средства за стажове с белгийски компании, предлагани от WBI.

Контакти 

СИФАМ – Специализиран институт на Франкофонията по Администрация и Мениджмънт 

1, Леопол Седар Сенгор, 1618 София

Телефон: (+ 359 2) 955 95 71

esfam.auf.org

contact@esfam.auf.org

 • Mагистратура по Мениджмънт и бизнес администрация

втора професионална компетентност 

Диплома от Университета в Нант (Франция)

История 

Тази магистърска програма е открита в СИФАМ през 1996 г. До момента има 1100 дипломирали се студенти, които работят като ръководни кадри по целия свят.

Продължителност на обучението  

1 година (от октомври до юни), след което следва стаж в компания от 4 до 6 месеца. 

Обучение 

Целта на това обучение е да позволи на студентите да получат магистърска степен по управление за една година, имайки вече едно образование в друга област. Поради това е особено подходящо за студенти с лингвистична, научна, техническа, инженерна или друга степен. Курсовете обхващат всички сфери на управлението : човешки ресурси, управленски контрол, счетоводство, право, икономика, комуникация, маркетинг, стратегия и др.

Брой места: 40

Записване 

Таксата за цялото обучение е 300 евро за български студенти.По време на обучението си студентите се ползват с права на студенти от Университета в Нант, като същевременно имат статута на български студент .

Контакти :

СИФАМ – Специализиран институт на Франкофонията по Администрация и Мениджмънт 

1, Леопол Седар Сенгор 

1618 София

Телефон: (+ 359 2) 955 95 71

esfam.auf.org

contact@esfam.auf.org

 • Mагистратура по Публичен мениджмънт

Диплома от Университета в Лиеж (Белгия)

История 

Тази магистърска програма е създадена през 2005 год., като обучението обхваща всичките сфери на публичния мениджмънт. До този момент има 300 дипломирани студенти, които работят в сферата на публичната администрация.

Продължителност на обучението 

1 година (от октомври до юни).

Обучение 

Обучението е разделено на две части : обща част, която включва човешки ресурси в публичния сектор, публичен маркетинг, управление, публични финанси, политически и социални проблеми и др.; и специална част под формата на курс от 20 кредита (ECTS) с избор на : 

 • Публични институции,
 • Мениджмънт на висши учебни заведения
 • Управление на европейските въпроси.

Брой места: 45

Записване 

Таксата за цялото обучение е 300 евро за български студенти.
По време на обучението си студентите се ползват с права на студенти от Университета в Лиеж, като същевременно имат статута на български студент .

Контакти 

СИФАМ – Специализиран институт на Франкофонията по Администрация и Мениджмънт 

1, Леопол Седар Сенгор 

1618 София

Телефон: (+ 359 2) 955 95 71

esfam.auf.org

contact@esfam.auf.org

 • Mагистратура по Мениджмънт на туристически зони

Диплома на Университета в Корсика (Франция)

История 

Тази магистърска програма е открита в СИФАМ през 2014 г. и има за цел да обучава специалисти за ръководни длъжности за туристически структури и зони. Има 98 завършили студенти, които работят в сферата на туризма.

Продължителност на обучението 

1 година (от октомври до май), след което следва стаж от 3 месеца. 

Обучение 

Обучението обхваща всички предмети от управлението на туристически структури и техните територии: места и практики, стратегия, наследство и развитие, устойчиво управление, стратегически маркетинг, събития, създаване на проекти и др …

Брой места: 20

Записване 

Таксата за цялото обучение е 300 евро за български студенти.

По време на обучението си студентите се ползват с права на студенти от Университета в Корсика, като същевременно имат статута на български студент .

Контакти 

СИФАМ- Специализиран институт на Франкофонията по Администрация и Мениджмънт 

1, Леопол Седар Сенгор 

1618 София

Телефон: (+ 359 2) 955 95 71

esfam.auf.org

 • Mагистратура по Мениджмънт на логидтични вериги (Supply Chain Management) 

Диплома от Университет Париж 2 Пантеон Асас (Франция)

История 

Тази магистърска програма е създадена 2020 г. и обучава кадри в областта на логистичния мениджмънт.

Продължителност на обучението

1 година (от октомври до май), след което следва 3 месечен стаж. 

Обучение 

Това е единствената френска магистратура, която позволява на завършилите да преминат лесно от контролни функции към функции за управление и проектиране на индустриални и логистични системи. Курсовете обхващат цялата верига на доставки: стратегическо управление на потоците, оперативно управление на потоци, лийн мениджмънт, ERP за веригата на доставки, контрол на индустриалното управление, …

Брой места: 25

Записване

Таксата за цялото обучение е 300 евро за български студенти.

По време на обучението си студентите се ползват с права на студенти от Париж 2 Пантеон Асас, като същевременно имат статута на български студент .

Контакти 

СИФАМ- Специализиран институт на Франкофонията по Администрация и Мениджмънт 

1, Леопол Седар Сенгор 

1618 София

Телефон: (+ 359 2) 955 95 71

esfam.auf.org

contact@esfam.auf.org

 • Mагистратура по Международен транспорт – с профил Централна и Източна Европа

Диплома от Университета Париж 1 Пантеон Сорбона (Франция)

История 

Тази магистърска програма съществува в СИФАМ от 2017 г. До момента има 45 дипломирани студенти, които работят като ръководни кадри в различни сфери на международния транспорт (морски, въздушен, земен..)

Продължителност на обучението

1 година (от октомври до май), след което следва стаж в компания от 3 до 6 месеца. 

Обучение 

Целта на това обучение е да осигури магистърска степен по международен транспорт за една година на студенти от други дисциплини. Курсовете обхващат целия транспортен сектор: право и организация, застраховане, транспортна верига, мултимодален транспорт, логистика, …

Брой места: 20

Записване 

Таксата за цялото обучение е 300 евро за български студенти.

По време на обучението си студентите се ползват с права на студенти от Париж 1 Пантеон Сорбона (Франция), като същевременно имат статута на български студент .

Контакти :

СИФАМ- Специализиран институт на Франкофонията по Администрация и Мениджмънт 

1, Леопол Седар Сенгор 

1618 София

Телефон: (+ 359 2) 955 95 71

esfam.auf.org

contact@esfam.auf.org

Mагистратура « Tехнологии на писмения и устния превод » 

(на английски и втори чужд език)

Кратки исторически данни

„Технологии на писмения и устния превод“ е съвместна магистърска степен Еразъм мундус, разработена по проект Еразъм+, Ключова дейност КА1, от екипа на Изследователски център “Компютърна и приложна лингвистика“, НБУ, съвместно с университетите в Улвърхемптън (Великобритания), Малага (Испания) и Гент (Белгия).

Обучение

 Целта на програмата е да подготвя ново поколение преводачи, способни да се справят ефективно с високите изисквания към тази професия:  технически грамотни специалисти, запознати с новостите в езиковите технологии, проблемите на превода, технологиите в писмения и устен превод, електронните езикови ресурси в помощ на преводача.

Програмата предлага теоретични курсове по структурна, корпусна и компютърна лингвистика и проблеми на превода, но има предимно практическа насоченост.

Организация на обучението

Студентите избират два от предлаганите университети и се обучават общо две години, по една година във всеки от двата университета.

Език на преподаване : английски и втори чужд език (френски/немски/испански/руски). 

Задължителни стажове в преводачески агенции, работещи с преводачески софтуер, както и в софтуерни фирми със специализация в лингвистиката.

Задължително завършване с дипломна работа, съвместно ръководена от двете висши учебни заведения.

Условия за прием и подбор

15 пълни европейски стипендии годишно се присъждат на кандидати, подбрани на заседание на консорциума. За повече информация: https://em-tti.eu/

Партньори 

Университетите Улвърхемптън (Великобритания), Малага (Испания).

Студентска мобилност

Стипендии по програма Еразъм+ за партньорските университети.

Дипломи:

Две дипломи за магистър, от всеки от двата избрани университета.

Специалност и професионална квалификация: Филолог

Квалификация : Преводач, специалист в областта на технологиите в писмения и устен превод

Възможности за реализация

Вид институции: европейски или международни фирми и институции, преводачески агенции, софтуерни фирми.

Функции : писмен и устен преводач, редактор, администратор-координатор, експерт по оценка на качеството, компютърен лингвист и др.

За контакти:

Нов български университет

Изследователски център за компютърна и приложна лингвистика

ул. „Монтевидео“ № 21, София 1618

Офис 309/корпус 2

Тел. +359 (0)2/8110 309, (02) /8110 617

www.nbu.bg

доц. д-р Мария СТАМБОЛИЕВА

Директор на ИЦ Компютърна и приложна лингвистика, НБУ

+359 (0) 895799932

mstambolieva@nbu.bg

Mеждународна магистърска програма Право на Европейския съюз

Франкофонска програма, която осигурява правата на дипломиран юрист!

Кратки исторически данни

Създадена през 2007 г. и осъществявана вече 10 г. под патронажа на Министър-председателя на Република България и с подкрепата на Посолството на Франция в България, Международната магистърска програма „Право на Европейския съюз“ е единствена по рода си в България и региона. Съвместна програма на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ и Университета на Лотарингия (Европейски университетски център – Нанси), с участието на Университета на Страсбург.

За периода 2006-2019 г. са се дипломирали общо над 700 души, сред които над 250 от съдебната система, включително от Върховния административен съд и Върховния касационен съд.

Обучение

Професионално обучение с практическа насоченост, ориентирано към аудитория, запозната с европейската правна проблематика – студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен по право, международни отношения, международни икономически отношения, публична администрация, европеистика и други.

Организация на обучението

Срок на обучение : 1 година (60 кредита ECTS). 

Обучението се провежда изцяло извън работно време.

Език на преподаване : лекциите и семинарните занятия се провеждат на български език. Осигурен е експертен превод на френските и другите чуждестранни лектори (общо над 10 гостуващи професори, съставът им се променя всяка година).

Посещения на европейските институции в Страсбург, Люксембург и Брюксел. Връчване на френските дипломи в Нанси.

Условия за прием и подбор

Кандидатстване по документи.

Придобита образователна степен бакалавър или магистър с общ успех над 4,00.

Познания в областта на европейското право.

Владеене на френски език (само за френската версия на магистърската програма).

Предвидени са 5 места за държавна поръчка, с конкурсен приемен изпит.

Партньори

От френска страна: университетите на Лотарингия, Страсбург, Бордо IV, Ница, Париж1 Пантеон-Сорбон и Париж 2 Пантеон-Асас, Брюкселския свободен университет, Университета на Люксембург и Съда на ЕС в Люксембург.

От българска страна: Национален институт на правосъдието, Институт по Европейско право, Френски институт в България.

Дипломи

Успешно завършилите програмата получават две дипломи:

Магистърска степен по „Право на ЕС” в специалност „Международни отношения” на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

и

Магистърска степен от Университета на Лотарингия М2 „Право на европейската конструкция”за положилите изпити и защитили дипломна работа на френски език, или Университетска диплома (DU) на университетите на Лотарингия и Страсбург за професионална квалификация (за успешно положилите изпити само на български език).

Възможности за реализация 

Публичен сектор: европейски институции, съдебна система, дипломация, национална администрация.

Частен сектор – адвокатски кантори, частни фирми, неправителствен сектор.

Студентите, които придобиват диплом M2 „Право на европейската конструкция” от Университета на Лотарингия, имат правата на дипломирани юристи във всички държави от Европейския съюз!

За контакти

Софийски университет

Юридическия факултет 

бул.  Цар Освободител N° 15, каб. 313 

1000 София

Тел. : (+359 2) 98 777 51

www.eubg.eu, office@eubg.eu 

Доц. д-р. Иван СТОЙНЕВ

Ръководител на Международната магистърска програма

Тел. : (+ 359) 888 75 19 86

istojnev@uni-sofia.bg 

Д-р Жулиета БОРИН

Секретариат Франкофония

Тел. : (+ 359) 895 633 644

eurolaw@abv.bg

доц. д-р Христо ХРИСТЕВ

Научни проекти 

hristo.hristev@gmail.com 

Стоян НИКОЛОВ

Координатор

office@eubg.eu

Mагистърска програма « Управление на луксозното хотелиерство »

Кратки исторически данни

Програмата е създадена през 1997 година, а от 2004 година е прехвърлена към Нов Български Университет. Ползва се с подкрепата на Френското посолство в България.

През 2013, отново по модел на френската образователна система е създадена и магистърска програма по „ Управление на луксозното хотелиерство”- единствена по рода си в България.

Обучение

Теоретически аспекти на управлението на лукса, маркетингови проучвания в хотелиерската индустрия на лукса, антропология на лукса и професионални технологии в хотелиерството и ресторантъорството на лукса.

Практическо обучение за кандидати от друго професионално направление „Туризъм” като хотелиерство, ресторантьорство, кулинарни техники, договаряне и продажби в специално подготвен учебен център в к.к. Албена.

Организация на обучението

Срок на обучението: 4 семестъра за кандидати с диплома „ Професионален бакалавър” и 3 семестъра за кандидати с диплома „ Бакалвър” или „Магистър” от друго професионално направление, по учебен план, следващ: теория, практика, стажове с изключително електронно обучение в теоритичната част.

Език на преподаване:  български език с интензивно изучаване на френски език за начинаещи и още два чужди езика за усъвършенстване.

Два задължителни стажа по минимум 6 месеца в реална професионална среда във Франция, Белгия и България.

Общ брой задължителен стаж преди дипломиране – 8 месеца.

Условия за прием и подбор

Диплома за завършено висше образование Професионален бакалавър, Бакалавър или Магистър.

Интервю, мотивационно писмо и професионална автобиография.

Партньори по създаване на програмата

Lycée Paul Augier Nice, GRETA tourisme hôtellerie Nice, Universite de Nice.

Дипломи

Българска диплома Магистър по „Управление на луксозното хотелиерство” към НБУ.

Възможности за реализация

Висококатегорийни обекти за хотелиерство и ресторантьорство в България и в чужбина.

За контакти 

Нов Български Университет

Франкофонска програма по мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството

ул. “Монтевидео” 21, София 1618

Тел.: (+359 2) 811 01 55

Място на обучението

Хотел Маастрихт, п.к.23

9620 Албена

Тел./Факс: (+359 579) 62 023

Славянка СТАМОВА

Директор на франкофонската програма към НБУ в Албена

Тел.: (+359 885) 85 37 66

sstamova@nbu.bg

dirstamova@yahoo.fr

dilieva@nbu.bg

www.unialbena.net

www.nbu.bg

Записвания: 

В локалните центрове на НБУ в страната:

Варна

ул. „Мусала” 8

Тел.052631427

lc-varna@nbu.bg 

Видин

ул. „ Цар Александър” 27

Тел: 094606466

lc-vidin@nbu.bg 

Пловдив

бул. „Цар Борис III Обединител”, етаж 2

Тел: 032625321

lc-plovdiv@nbu.bg

Mагистратура Франкофония, Многоезичие и Междукултурна Медиация (ФМММ)

Кратки исторически данни

Програмата ФМММ-София към катедра „Романистика“ (КР) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е университетска магистърска програма, която протича изцяло на френски език. Първият ѝ випуск започна през академичната 2016-2017 г. Програмата е наследник на дългогодишна традиция, която преминава през няколко програми от 90-те години и от десетилетието на 2000 г. („Франкофонски изследвания“, „Франкофонски изследвания и европейски проекти“, „Изследвания върху франкофониите“).

Обучение

Програмата е интердисциплинарна и включва три големи направления: изучаване на езиковото многообразие и на политиките за езиците с акцент върху франкофонското пространство; изучаване на езиковата медиация и на междукултурния диалог в ситуации, които са поне отчасти френскоезични; изучаване на итституциите и на програмите на Франкофонията в световен, регионален, национален мащаб, както и на равнище на области, обищини и др. 

Учебната програма предвижда част от дисциплините да бъдат осигурени от преподаватели от Женевския университет (екипа на École de langue et de civilisation françaises – ELCF) и от Университета на Лион (Международен институт за франкофонията – 2IF). В курсовете, водени от българските преподаватели, са предвидени редовни участия на специалисти от партньорските университети от Франция, Белгия и други франкофонски страни (като Сенегал, Мавриций, Тунис и др.), с които катедра „Романистика“ има сключени договори по програма Еразъм+. Ядрото на преподавателите са на щат в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и притежават богат експертен опит в структурите на Франкофонията -Университетска агенция на Франкофонията (УАФ), Международна организация на Франкофонията (МОФ), Регионално бюро на УАФ за Централна и Източна Европа, Франкофонски регионален център за Централна и Източна Европа (ФРЕЦЦИЕ) и др. -както и в рамките на франкофонски и европейски проекти. 

Задъжителни дисциплини : Увод в междукултурната комуникация; Социолингвистика на франкофонското пространство; Политически и културни измерения на институционалната франкофония; Езикова медиация и междукултурна медиация; Франкофонска езикова политика и управление на многоезичието; Стратегии за развиване на многоезични и междукултурни компетентности; Методология и диагностика на проектите

Избираеми дисциплини : Анализ на франкофонски езикови практики в телевизията;

Обществен живот и медийни репрезентации ; Техники за устна комуникация; Мултимедийна комуникация (анализ на практики) ; Увод в анализ на дискурса; Френският език  в публичното пространство; Увод във взаиморазбирането между френски и английски език ; Анализ на практики във франкофонската преса; Интердисциплинарен подход при анализа на франкофонските ситуации ; Езикови ситуации на малцинства във франкофонското пространство; Рецепция на франкофонските мигрантски литератури в Централна и Източна Европа ; Анализ на професонални текстове от сферата на образованието; Увод в основни проблеми на превода ; Увод във взаиморазбирането между френски и италиански език;

Увод във взаиморазбирането между френски и испански език; Увод във взаиморазбирането между френски и португалски език ; Увод във взаиморазбирането между френски и немски език ; Тайните на невербалната комуникация

Организация на обучението

Срок на обучението : 3 семестъра

Език на преподаване : френски 

Задължителен стаж в институция през третия семестър

Възможност за осъществяване на стажа в сътрудничество с Женевския университет, Университета Бордо Монтен, Висшето училище на Франкофонията за администрация и мениджмънт или Френския лицей в София „Виктор Юго“ (от мрежата на френските учебни заведения в чужбина)

Условия за прием и подбор

Завършена бакалавърска степен в областта на хуманитарните науки

Ниво на владеене на френски език, отговарящо на B2 или поне B1+ по Общата европейска референтна рамка за езиците, подкрепено със сертификат от изпит 

 (DELF, DALF, TCF, TEF и др.), с диплома за завършено средно образование в езикова гимназия или езикова паралелка или с езиков тест в момента на приемането в магистратурата 

Партньори 

Женевски университет, Университет на Лион (Международен институт за франкофонията), Свободен брюкселски университет, Висше училище на Франкофонията за администрация и мениджмънт, Френски лицей в София „Виктор Юго“

Студентска мобилност

Договори по програмата Еразъм+ с университетите Париж Сорбона, Париж Декарт, Париж Запад Нантер Ла Дефанс, Париж 8 Венсен Сен-Дени, Сержи-Понтоаз, Лион, Бордо Монтен, По и региона на Адур, Гренобъл Алпи, Лимож, Политехнически университет на Северна Франция, Рен 2, Кан Бас-Норманди, Ренс Шампан-Арден, Свободен брюкселски университет, Женева, Валядолид, Валенсия.

Гугъл карта на партньорствата : https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zb2LE6jIQG_s.kT86GV_-Zb3E 

Дипломи

Магистър по френска филология – Медиатор в многоезичното и междукултурно общуване 

Възможности за реализация

Професионална реализация като експерти, преподаватели, обучители, изследователи в областта на езиковите, образователните и междукултурните медиации, в органите на местната администрация (общини, областни управи) и свързаните с тях институции, както и в държавната администрация (министерства, държавни агенции), посолства и търговски представителства, в международни или многостранни организации като Университетската агенция на франкофонията (УАФ), Международната организация на франкофонията (МОФ), Конференцията на министрите на образованието в държавите и правителствата от Франкофонията, ЮНЕСКО, Съвета на Европа, ОССЕ и др.

За контакти

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Катедра „Романистика“ – Факултет по класически и нови филологии 

бул. „Цар Освободител“ №15, 1504 София

Тел : (+ 359 2) 9308 281 и (+ 359 2) 9308 437

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii/novini/periodichni_obyavi_na_fknf/magist_rski_programi_na_fknf

и

http://romanistika.org/магистърски-програми/франкофония-многоезичие-и-междукулт/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Master.Francophonie.SofiaBG/ 

доц. д-р Георги Жечев                                                                             

Ръководител на програмата           

g.jetchev@uni-sofia.bg

д-р Жулиета Борин

Административен отговорник

romanistika.su@gmail.com

Назад