Висше франкофонско училище по администрация и мениджмънт (ВФУАМ)

 

Кратки исторически данни

ВФУАМ е учебно заведение за висше образование и научноизследователска дейност в сферата на науките за управление на Университетската Агенция на Франкофонията. Институтът е франкофонско средище с международно призвание и отлични постижения, дипломирал вече над 1600 студенти от деветнадесет випуска.

Обучение

Обучение на ниво Master 2 по :

 • Бизнес администрация
 • Консултантски услуги и експертиза в публична дейност

             - Специалност с професионална насоченост

 

 

             - Специалност с научна насоченост

 • Социална и солидарна икономика
 • Управление на иновациите

  - Специалност на Управление на импресарската дейност
 • Публичен мениджмънт

            - Специалност Мениджмънт по европейските въпроси

            - Специалност Мениджмънт в публичния сектор

 • Мениджмънт на туризма
 • Международен транспорт

              - Специалност Централна и източна Европа

Организация на обучението

Срок на обучението: 1 академична година редовно обучение

Език на преподаване : 100% лекции на френски език

Професионален стаж от три до шест месеца, според избраната програма.

Условия за прием и подбор

Диплома за завършено висше образование

(най-малко 4 годишно обучение, ниво Master 1 или 240 ECTS)

Много добро владеене на френски език

С приоритет са кандидатите от Централна и Източна Европа

Предварителен подбор по документи, следва писмен изпит, събеседване с комисия.

Партньори

Université de Nantes (France), Institut d’Études Politiques de Toulouse (France), Нов български университет (България), Université Lumière Lyon 2 (France), HEC – École de gestion de l'Université de Liège (Belgique), Université de Corse Pasquale Paoli (France), Université Cadi Ayyad (Maroc), Université Paris 1 Panthéon Sorbonne и Военна академия (България).

Студентска мобилност

Стажове от 3 до 6 месеца във фирми и държавни администрации - национални и международни, със седалище в Белгия, България, Франция или страната на произход на кандидата.

Дипломи

 • Магистър, професионално направление „Право, икономика, управление“, специалност „Управление на предприятия“, диплома от Университета в Нант, (френска държавна диплома)
 • Магистър, професионално направление „Политически науки“, специалност „Консултантски услуги и експертиза в публична дейност“, програма с професионална и научна насоченост, диплома от Университета в Тулуза 1 Capitole & Институт по политически изследвания, Тулуза, (френска държавна диплома) и Нов български университет
 • Магистър, професионално направление „Право, икономика, управление“, специалности „Социалната и солидарна икономика“ и „Културни индустрии“, диплома от Университета Люмиер Лион 2, (френска държавна диплома)
 • Магистър, професионално направление „Управленски науки“, специалност „Мениджмънт по европейските въпроси“ или „Мениджмънт в публичния сектор“, диплома от Университета в Лиеж (диплома на френската общност в Белгия)
 • Магистър, професионално направление „Устойчиво териториално развитие“, специалност „Мениджмънт на туризма“, диплома от Университета Паскуале Паоли Корсика (френска държавна диплома)
 • Магистър, професионално направление „Право, икономика, управление“, специалност „ Международен транспорт“, диплома от Университет Париж 1 Пантеон Сорбона и Военна академия

Възможности за реализация

Магистър Бизнес администрация

Тази магистърска програма предлага допълнителна квалификация с широк спектър познания в сферата на управленските науки, което позволява на дипломираните да заемат различни управленски позиции в предприятията, отговарящи на тяхното обучение.

Магистър Консултантски услуги и експертиза в публична дейност

Обучението подготвя студентите за заемане на длъжности в областта на консултантските услуги и експертиза в държавните администрации, агенции, кметства и общини, както и в автономни регулаторни институции или други държавни, смесени или частни администрации.

Магистър Социална и солидарна икономика

Програмата подготвя студентите да заемат длъжности като мениджър на проекти, отговорници за развитие, способни да изготвят и да ръководят партньорски проекти в областта на местното развитие и управлението на социално-отговорни проекти от национален и международен мащаб.

Магистър Управление на иновациите

Програмата подготвя студентите за длъжности в частния търговски сектор : артистични мениджъри, директори на проекти, продуценти, тоноператори, директори на продукция, технически отговорници, търговски кадри, маркетинг директори, директори на връзки с обществеността. 

Магистър Публична администрация

Тази магистърска програма подготвя студентите за заемане на ръководни длъжности, по-специално в държавните институции на национално и международно ниво. Акцентът се поставя върху работата на Европейския съюз и на основните цели и предизвикателства, които предстоят пред Съюза.

Магистър Мениджмънт в туризма

Обучението подготвя студентите за заемане на ръководни позиции или ръководители  на проекти в сферата на туризма, отговорници за структури за туристическо настаняване, маркетинг директори, отговорници за развитие, ръководители на туристически центрове и др.

Магистър Международен транспорт

Програмата отговаря на нуждите на специалистите в транспорта в областта на административното управление, основно в Централна и източна Европа, като предлага специализации в системата на транспорт на тази зона.

Обучение на докторанти

Франкофонския център за подпомагане на научноизследователската дейност в  областта на икономиката и управленските науки (CEFAR) е създаден през 2013 г. Този център си поставя за цел да допринася за развитието на франкофонското научно пространство чрез и за научноизследователска дейност в областта на икономиката и управлението и  по-специално в областта на социалните науки. Той се стреми да насърчава научното сътрудничество между университети в Централна и Източна Европа, като дейността му спомага за показване на потенциала и популяризиране на научноизследователската дейност, осъществявана на френски език в този регион.

В този контекст  CEFAR организира. ежегодно международна научнa конференция под надслов „Управление на ресурси“, чийто доклади се публикуват в списание със същото име.

Професионално обучение

Професионалното обучение има за цел да отговори на конкретни нужди на фирми и по-специално на франкофонски фирми в България и региона, а също и на нуждите на публични организации. Това са обучения на високо ниво в сферата на икономиката и управлението, представени от управленски кадри, консултанти и университетски преподаватели с международно признание.

Предлаганите обучения са в областта на : управление на малки и средни фирми, управление на промяната, управление в контекста на Европа, управление на проекти, финансово управление, счетоводно управление и др.

 

За контакти

ESFAM – Висше Франкофонско Училище по Администрация и Управление

ул. Леополд Седар Сенгор № 1, София 1618

Тел.: (+359 2) 955 95 71Факс: (+359 2) 955 95 85

www.esfam.auf.org