СПЕЦИАЛИЗИРАН ИНСТИТУТ НА ФРАНКОФОНИЯТА ПО АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ (СИФАМ)

Кратки исторически данни

СИФАМ е висше учебно заведение на Университетската Агенция на Франкофонията (УАФ) в сферата на управленските науките. Институтът е франкофонско средище с международно призвание и отлични постижения, дипломирал вече над 1600 студенти от двайсет и три випуска.

L’ESFAM est un institut de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), spécialisé dans la formation initiale en gestion et management. Pôle francophone d'excellence académique à vocation internationale, l'établissement en est actuellement à sa 24ème promotion avec un réseau qui compte plus de 1600 diplômés.

 

Обучение

Обучение на ниво Master 2 по :

·         Мениджмънт и Бизнес администрация

           - Специалност за неспециалисти

·         Социална и солидарна икономика

·         Публичен мениджмънт

            - Специалност Мениджмънт по европейските въпроси

            - Специалност Мениджмънт в публичния сектор

             - Специалност Мениджмънт на висши учебни заведения

  • Мениджмънт на малки и средни туристически предприятия и туристически зони
  • Мениджмънт на логистични вериги (нова магистратура, която се подготвя за учебната 2020 - 2021 год. )
  • Международен транспорт

              - Специалност Централна и Източна Европа

 

Организация на обучението

Срок на обучението: 1 академична година, редовно обучение

Език на преподаване : френски

Професионален стаж от три до шест месеца, според избраната програма.

 

Условия за прием и подбор

Диплома за завършено висше образование

(най-малко 4 годишно обучение, ниво Master 1 или 240 ECTS)

Много добро владеене на френски език.

Предварителен подбор по документи, следва писмен изпит, събеседване с комисия.

 

Партньори

Université de Nantes (France), Université Lumière Lyon 2 (France), l'Université de Liège/ HEC – École de gestion (Belgique), Université de Corse Pasquale Paoli (France) и Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

 

Студентска мобилност

Стажове от 1 до 6 месеца във фирми и държавни администрации - национални и международни, със седалище в Белгия, България, Франция или страната на произход на студента.

 

Стипендии

Стипендии за обучение и стажове от Валони-Бруксел Интернатионал (ВБИ), отпусакни за студентите от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и от Ощността на независимите държави (ОНД).

 

Дипломи

  • Магистър, професионално направление „Право, икономика, управление“, специалност „Управление на предприятия“, диплома от Университета в Нант, (френска държавна диплома)
  • Магистър, професионално направление „Управленски науки“, специалност „Мениджмънт по европейските въпроси“, „Мениджмънт в публичния сектор“, „Мениджмън на висши учебни заведения“, диплома от Университета в Лиеж (диплома на френската общност в Белгия)
  • Магистър, професионално направление „Устойчиво териториално развитие“, специалност „Мениджмънт на малки и средни туристически предприятия и туристически зони“, диплома от Университета Паскуале Паоли Корсика (френска държавна диплома) ;
  • Магистър, професионално направление „Право, икономика, управление“, специалност „ Международен транспорт“, диплома от Университет Париж 1 Пантеон Сорбона и Военна академия.

 

Възможности за реализация

Магистър Мениджмънт и Бизнес администрация

Тази магистърска програма предлага допълнителна квалификация с широк спектър познания в сферата на управленските науки, което позволява на дипломираните да заемат различни управленски позиции в предприятията, отговарящи на тяхното обучение.

Магистър Социална и солидарна икономика

Програмата подготвя студентите да заемат длъжности като мениджър на проекти, отговорници за развитие, способни да изготвят и да ръководят партньорски проекти в областта на местното развитие и управлението на социално-отговорни проекти от национален и международен мащаб.

Магистър Публична администрация

Тази магистърска програма подготвя студентите за заемане на ръководни длъжности, по-специално в институциите на Европейския съюз, както и в държавните институции на национално и международно ниво. Дипломираните студенти от третата специалност са специалисти в сферата на мениджмънта на висши учебни заведения.

Магистър Мениджмънт на малки и средни туристически предприятия и туристически зони

Обучението подготвя студентите за заемане на ръководни позиции или ръководители  на проекти в сферата на туризма, отговорници за структури за туристическо настаняване, маркетинг директори, отговорници за развитие, ръководители на туристически центрове и др.

Магистър Мениджмънт на логистични вериги

Дипломираните от тази магистратура студенти, заемат постове в компании в сферата на транспорта, на доставките и дистрибуцията, както и в електронната търговия, в хранително вкусовата сфера, самолетната и автомобилна индустрия. Едни от длъжностите, които могата да звемат са мениджъри на логиситчните (индустрилни) вериги, логистични консултанти, директори на индустрилани проекти, ръководни кадри на информационни логистични системи и на дистрибуционни отдели и др.

Магистър Международен транспорт

Програмата отговаря на нуждите на специалистите в транспорта в областта на административното управление, основно в Централна и източна Европа, като предлага специализации в системата на транспорт на тази зона.

 

ИПСИФАМ (Инкубатор за предприемачи на ВФУАМ)

„Инкубаторът за предприемачи“ на СИФАМ е проект, стартирал през 2017 г. Има за цела да подготви студентите от СИФАМ да формулират индивидуални професионални проекти, позволявайки им да влязат в диалог с различни актьори от социално-икономическата сфера на местно ниво и да изградят своето професионално бъдеще в един свят на „предприемачеството“. ИПВФУАМ цели също така да развие култура на предприемачески дух, като насърчава студентите към новаторство и към създаване на  собствени предприятия (фирми). СИФАМ съпровожда целия процес от началната идея до появата на истинската фирма.

 

Професионално обучение

Професионалното обучение има за цел да отговори на конкретни нужди на фирми и по-специално на франкофонски фирми в България и региона, а също и на нуждите на публични организации. Това са обучения на високо ниво в сферата на икономиката и управлението, представени от управленски кадри, консултанти и университетски преподаватели с международно признание.

Предлаганите обучения са в областта на : управление на малки и средни фирми, управление на промяната, управление в контекста на Европа, управление на проекти, финансово управление, счетоводно управление и др.

 

За контакти

СИФАМ – Специализиран институт на Франкофонията по Администрация и Мениджмънт

ул. Леополд Седар Сенгор № 1, София 1618

Тел.: (+359 2) 955 95 71, Факс: (+359 2) 955 95 85

www.esfam.auf.org

info@auf.org