Висше франкофонско училище по администрация и мениджмънт (ВФУАМ)

 

Кратки исторически данни

ВФУАМ е висше учебно заведение на Университетската Агенция на Франкофонията (УАФ) с научноизследователска дейност в сферата на управленските науките. Институтът е франкофонско средище с международно призвание и отлични постижения, дипломирал вече над 1600 студенти от двайсет и два випуска.

 

Обучение

Обучение на ниво Master 2 по :

 • Мениджмънт и Бизнес администрация

             - Специалност за неспециалисти

 • Консултантски услуги и експертиза в публична дейност

              - Специалност с професионална насоченост

              - Специалност с научна насоченост

 • Социална и солидарна икономика
 • Управление на иновациитe

             - Специaлност Артистичен и събитиен мениджмънт

 • Публичен мениджмънт

            - Специалност 1 Мениджмънт по европейските въпроси

            - Специалност 2 Мениджмънт в публичния сектор

 • Мениджмънт на малки и средни туристически предприятия и туристически зони
 • Международен транспорт

             - Специалност Централна и Източна Европа

 

Организация на обучението

Срок на обучението: 1 академична година, редовно обучение

Език на преподаване : френски

Професионален стаж от три до шест месеца, според избраната програма.

 

Условия за прием и подбор

Диплома за завършено висше образование

(най-малко 4 годишно обучение, ниво Master 1 или 240 ECTS)

Много добро владеене на френски език.

Предварителен подбор по документи, следва писмен изпит, събеседване с комисия.

 

Партньори

Université de Nantes (France), Institut d’Études Politiques de Toulouse (France), Нов български университет (България), Université Lumière Lyon 2 (France), l'Université de Liège/ HEC – École de gestion (Belgique), Université de Corse Pasquale Paoli (France) и Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

 

Студентска мобилност

Стажове от 1 до 6 месеца във фирми и държавни администрации - национални и международни, със седалище в Белгия, България, Франция или страната на произход на студента.

 

Стипендии

Стипендии за обучение и стажове от Валони-Бруксел Интернатионал (ВБИ), отпусакни за студентите от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и от Ощността на независимите държави (ОНД).

 

Дипломи

 • Магистър, професионално направление „Право, икономика, управление“, специалност „Управление на предприятия“, диплома от Университета в Нант, (френска държавна диплома)
 • Магистър, професионално направление „Политически науки“, специалност „Консултантски услуги и експертиза в публична дейност“, програма с професионална и научна насоченост, диплома от Университета в Тулуза 1 Capitole & Институт по политически изследвания, Тулуза, (френска държавна диплома) и Нов български университет
 • Магистър, професионално направление „Право, икономика, управление“, специалности „Социалната и солидарна икономика“ и „Културни индустрии“, диплома от Университета Люмиер Лион 2, (френска държавна диплома)
 • Магистър, професионално направление „Управленски науки“, специалност „Мениджмънт по европейските въпроси“ или „Мениджмънт в публичния сектор“, диплома от Университета в Лиеж (диплома на френската общност в Белгия)
 • Магистър, професионално направление „Устойчиво териториално развитие“, специалност „Мениджмънт на малки и средни туристически предприятия и туристически зони“, диплома от Университета Паскуале Паоли Корсика (френска държавна диплома) ;
 • Магистър, професионално направление „Право, икономика, управление“, специалност „ Международен транспорт“, диплома от Университет Париж 1 Пантеон Сорбона и Военна академия.

 

Възможности за реализация

Магистър Мениджмънт и Бизнес администрация

Тази магистърска програма предлага допълнителна квалификация с широк спектър познания в сферата на управленските науки, което позволява на дипломираните да заемат различни управленски позиции в предприятията, отговарящи на тяхното обучение.

Магистър Консултантски услуги и експертиза в публична дейност

Обучението подготвя студентите за заемане на длъжности в областта на консултантските услуги и експертиза в държавните администрации, агенции, кметства и общини, както и в автономни регулаторни институции или други държавни, смесени или частни администрации.

Магистър Социална и солидарна икономика

Програмата подготвя студентите да заемат длъжности като мениджър на проекти, отговорници за развитие, способни да изготвят и да ръководят партньорски проекти в областта на местното развитие и управлението на социално-отговорни проекти от национален и международен мащаб.

Магистър Управление на иновациите

Програмата подготвя студентите за длъжности в частния търговски сектор : артистични мениджъри, директори на проекти, продуценти, тоноператори, директори на продукция, технически отговорници, търговски кадри, маркетинг директори, директори на връзки с обществеността. 

Магистър Публична администрация

Тази магистърска програма подготвя студентите за заемане на ръководни длъжности, по-специално в държавните институции на национално и международно ниво.

Магистър Мениджмънт на малки и средни туристически предприятия и туристически зони

Обучението подготвя студентите за заемане на ръководни позиции или ръководители  на проекти в сферата на туризма, отговорници за структури за туристическо настаняване, маркетинг директори, отговорници за развитие, ръководители на туристически центрове и др.

Магистър Международен транспорт

Програмата отговаря на нуждите на специалистите в транспорта в областта на административното управление, основно в Централна и източна Европа, като предлага специализации в системата на транспорт на тази зона.

 

Обучение на докторанти

Франкофонския център за подпомагане на научноизследователската дейност в  областта на икономиката и управленските науки (CEFAR) е създаден през 2013 г. Този център си поставя за цел да допринася за развитието на франкофонското научно пространство чрез и за научноизследователска дейност в областта на икономиката и управлението и  по-специално в областта на социалните науки. Той се стреми да насърчава научното сътрудничество между университети в Централна и Източна Европа, като дейността му спомага за показване на потенциала и популяризиране на научноизследователската дейност, осъществявана на френски език в този регион. В този контекст СЕФАР организира ежегодно международна научна конфернция „Управление на ресурси“.

 

ИПВФУАМ (Инкубатор за предприемачи на ВФУАМ)

„Инкубаторът за предприемачи“ на ВФУАМ е проект, стартирал през 2017 г. Има за цела да подготви студентите от ВФУАМ да формулират индивидуални професионални проекти, позволявайки им да влязат в диалог с различни актьори от социално-икономическата сфера на местно ниво и да изградят своето професионално бъдеще в един свят на „предприемачеството“. ИПВФУАМ цели също така да развие култура на предприемачески дух, като насърчава студентите към новаторство и към създаване на  собствени предприятия (фирми). ВФУАМ съпровожда целия процес от началната идея до появата на истинската фирма.

 

Професионално обучение

Професионалното обучение има за цел да отговори на конкретни нужди на фирми и по-специално на франкофонски фирми в България и региона, а също и на нуждите на публични организации. Това са обучения на високо ниво в сферата на икономиката и управлението, представени от управленски кадри, консултанти и университетски преподаватели с международно признание.

Предлаганите обучения са в областта на : управление на малки и средни фирми, управление на промяната, управление в контекста на Европа, управление на проекти, финансово управление, счетоводно управление и др.

 

За контакти

ESFAM – Висше Франкофонско Училище по Администрация и Управление

ул. Леополд Седар Сенгор № 1, София 1618

Тел.: (+359 2) 955 95 71 Факс: (+359 2) 955 95 85

https://esfam.auf.org/

info-esfam@auf.org