Франкофония, Многоезичие и Междукултурна Медиация (ФМММ)

Кратки исторически данни

Програмата ФМММ е нова програма на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на ниво магистърска степен, организирана към катедра „Романистика“ и предлагана изцяло на френски език. Тя ще започне от учебната 2016-2017 г. Магистърската програма е наследник на няколко програми от 90-те години и от десетилетието на 2000 г. с наименования „Франкофонски изследвания“, „Франкофонски изследвания и европейски проекти“, „Изследвания върху франкофониите“.

Обучение

Програмата е интердисциплинарна и включва три големи направления: изучаване на езиковото многообразие и на политиките за езиците с акцент върху франкофонското пространство; изучаване на езиковата медиация и на междукултурния диалог в ситуации, които са поне отчасти френскоезични; изучаване на итституциите и на програмите на Франкофонията в световен, регионален и национален мащаб.

Учебната програма предвижда част от дисциплините да бъдат осигурени от преподаватели от Женевския университет (екипа на École de langue et de civilisation françaises – ELCF), както и многобройни участия на специалисти от партньорските френски и белгийски университети, с които катедра „Романистика“ има сключени договори по програма Еразъм+, в курсовете, водени от българските преподаватели. Ядрото на преподавателите са на щат в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и притежават богат експертен опит в структурите на Франкофонията -Университетска агенция на Франкофонията (УАФ), Международна организация на Франкофонията (МОФ), Регионално бюро на УАФ за Централна и Източна Европа, Франкофонски регионален център за Централна и Източна Европа (ФРЕЦЦИЕ) и др. -както и в рамките на франкофонски и европейски проекти.

 

 

Задъжителни дисцплини : Увод в междукултурната комуникация; Социолингвистика на франкофонското пространство; Политически и културни измерения на институционалната франкофония; Езикова медиация и междукултурна медиация; Франкофонска езикова политика и управление на многоезичието; Стратегии за развиване на многоезични и междукултурни компетентности; Методология и диагностика на проектите

Избираеми дисциплини : Анализ на франкофонски езикови практики в телевизията;

Техники за устна комуникация; Мултимедийна комуникация (анализ на практики) ;

Увод в анализ на дискурса; Френският език  в публичното пространство; Увод във взаиморазбирането между френски и английски език ; Анализ на практики във франкофонската преса; Интердисциплинарен подход при анализа на франкофонските ситуации ; Езикови ситуации на малцинства във франкофонското пространство; Рецепция на франкофонските мигрантски литератури в Централна и Източна Европа ; Анализ на професонални текстове от сферата на образованието; Увод в основни проблеми на превода ; Увод във взаиморазбирането между френски и италиански език;

Увод във взаиморазбирането между френски и испански език; Увод във взаиморазбирането между френски и португалски език

Организация на обучението

Срок на обучението : 3 семестъра

Език на преподаване : френски

Задължителен стаж в институция през третия семестър

Възможност за осъществяване на стажа в сътрудничество с Женевския университет, Университета Бордо Монтен, Висшето училище на Франкофонията за администрация и мениджмънт или Френския лицей в София „Виктор Юго“ (от мрежата на френските учебни заведения в чужбина)

Условия за прием и подбор

Завършена бакалавърска степен

Ниво на владеене на френски език, отговарящо на B2 или поне B1+ по Общата европейска референтна рамка за езиците, подкрепено със сертификат от изпит

 (DELF, DALF, TCF, TEF и др.), с диплома за завършено средно образование в езикова гимназия или езикова паралелка или с езиков тест в момента на приемането в магистратурата

Партньори

Женевски университет, Университет Бордо Монтен, Свободен брюкселски университет, Висше училище на Франкофонията за администрация и мениджмънт, Френски лицей в София „Виктор Юго“

Студентска мобилност

Договори по програмата Еразъм+ с университетите Париж Сорбона, Париж Декарт, Париж Запад Нантер Ла Дефанс, Париж 8 Венсен Сен-Дени, Сержи-Понтоаз, Бордо Монтен, По и региона на Адур, Стендал Гренобъл 3, Рен 2, Кан Бас-Норманди, Ренс Шампан-Арден, Свободен брюкселски университет, Женева, Валядолид, Валенсия.

Гугъл карта на партньорствата

Дипломи

Магистър по френска филология, Медиатор в многоезичното и междукултурно общуване

Възможности за реализация

Професионална реализация като експерти, преподаватели, обучители, изследователи в областта на езиковите, образователните и междукултурните медиации, в органите на местната администрация (общини, областни управи) и свързаните с тях институции, както и в държавната администрация (министерства, държавни агенции), посолства и търговски представителства, в международни или многостранни организации като Университетската агенция на франкофонията (УАФ), Международната организация на франкофонията (МОФ), Конференцията на министрите на образованието в държавите и правителствата от Франкофонията, ЮНЕСКО, Съвета на Европа, ОССЕ и др.

За контакти

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Катедра „Романистика“ – Факултет по класически и нови филологии

бул. „Цариградско шосе“ №15, 1504 София

Тел : (+ 359 2) 9308 281 и (+ 359 2) 9308 437

Катедра Класически и нови филологии

http://romanistika.org

Facebook CRU - Université de Sofia "Saint Kliment Ohridski" 

Facebook Специалност "Френска филология"

доц. д-р Георги Жечев                                                                              

Ръководител на програмата          

g.jetchev@uni-sofia.bg

д-р Жулиета Борин

Административен отговорник

romanistika.su@gmail.com