TEF, TEFAQ, TEF-EO

TEF и e-TEF

Тестът за оценяване по френски език (TEF) е общ езиков тест, чиято основна цел е да се определи нивото на езиковите познания и компетенции на лица с роден език, различен от френския.

TEF в електронен вариант (e-TEF)
е-TEF e електронната версия на Теста за оценяване по френски език, която изцяло следва неговата структура. При е-TEF кандидатите научават резултатите от устното разбиране веднага, а резултатите от устното и писменото изразяване се обработват много по-бързо.

Ниво
TEF изготвя езиков портрет на нивото по френски език на кандидатите, позиционирайки ги спрямо скалата от 6 нива на Общата европейска езикова рамка (CECRL) и канадските нива за придобити езикови компетенции (NCLC).
Публика
TEF е насочен преди всичко към кандидати, чийто майчин език не е френският. Предназначен е за възрастни (над 16 год.), които искат да получат реална представа за компетенциите си по френски език. Този вид тест може да се използва при следване във френски университет, при емиграция във франкофонска държава или за други лични цели.


Компоненти
Тестът за оценяване по френски език е съставен от два вида компоненти:
Компоненти от вида QCM (questionnaire a choix multiple – поредица от закрити въпроси), в три неразделни части:

150 въпроса за по-точно определяне на езиковите компетенции.

Компоненти, изискващи изразяване, в две отделни части:

L’attestation de résultats au TEF  - Атестацията TEF съдържа подробна разбивка на получените резултати за всеки компонент, както и подробни коментари за всяка компетенция и визуализация на резултатите.
За явяване на тест TEF не се изисква представянето на допълнителен документ или диплома. Кандидатите могат да положат теста повече от веднъж.


За повече информация относно TEF и e-TEF, вж.  http://www.francais.cci-paris-idf.fr/tef-et-etef/

 

TEFaq и e-TEFaq

Адаптираната версия за Квебек на Теста за оценяване по френски език (TEFAQ) представлява общ езиков тест, чиято основна цел е да се определи нивото на познанията и компетенциите по френски език от гледна точка на устното изразяване и разбиране.
TEFaq в електронен вариант
e-TEFaq е електронният вариант на Адаптираната версия за Квебек на Теста за оценяване по френски език (TEFAQ), който изцяло следва нейната структура. При e-TEFaq кандидатите научават резултатите от устното разбиране веднага, а резултатите от устното и писменото изразяване се обработват много по-бързо.

Компоненти
Адаптираната версия за Квебек на Теста за оценяване по френски език оценява устните езикови компетенции на кандидатите. Тестът е съставен от две неразделни части:

Устното разбиране е под формата на 60 QCM (questionnaire a choix multiple – поредица от закрити въпроси). Тази компетенция се оценява чрез различни средства и дейности, ориентирани изцяло към комуникацията.
Устното изразяване е под формата на ролеви игри. Оценяването на тази компетенция се извършва на два етапа, като с различни средства се симулира с реална комуникативна ситуация.

Задачи:

  • етап A: събиране на информация, задаване на въпроси;
  • етап B: представяне на документ, аргументиране с цел убеждаване, оценяване и сравняване.

L’attestation de resultats au TEFaq  - Атестацията TEFaq съдържа подробна разбивка на получените резултати за всеки компонент, както и подробни коментари за всяка компетенция и визуализация на резултатите.
За явяване на тест TEFaq не се изисква представянето на допълнителен документ или диплома. Кандидатите могат да положат теста повече от веднъж.
Въпреки това, някои институции могат да поискат между две последователни явявания на теста да е изтекъл определен период от време.

Ниво
TEFaq изготвя езиков портрет на нивото на устно изразяване и разбиране по френски език на кандидатите, позиционирайки ги спрямо скалата от 6 нива на Общата европейска езикова рамка (CECRL) и канадските нива за придобити езикови компетенции (NCLC).