ЕКООБЩИНА 2016

 Първото издание на конкурса премина под високия патронаж на Президента на Република България и Посолството на Франция в България включи като пълноправни партньори при провеждането на ЕКООБЩИНА Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

 

  • Равносметката от ЕКООБЩИНА 2016

Изданието през 2016 г., първо за ЕКООБЩИНА в България, събра близо 50 кандидатури при участието на 31 общини. Две категории – енергийната ефективност и устойчивото управление на отпадъците – събраха особено висок брой кандидатури.

Всички семинари, свързани с четирите категории на конкурса, събраха повече от 200 експерти по специализирани теми, институционални и частни партньори и представители на местните власти и институти.

Пред аудитория от 400 кметове и представители на 267 български общини 10-те български общини лауреати на конкурса бяха наградени за тяхната образцовост -  Търговище, Каспичан, Габрово, Годеч, Златоград, Брацигово, Бобов дол, Сливница, Велинград и Костенец.

За повече информация посетете ecoobchtina.bg

По-долу можете да откриете информация за събитията от ЕКООБЩИНА 2016

Каспичан и Търговище във Франция за 4-тото учебно посещение на тема “Устойчиво управление на отпадъците” в рамките на конкурса ЕКООБЩИНА 2016

От 22 до 24 март 2017 г. двете общини лауреати в категорията „Устойчиво управление на отпадъците” на издание 2016 на конкурса ЕКООБЩИНА участваха в учебно посещение във Франция, финансирано от българското Министерство на околната среда и водите. Представителите на Каспичан и Търговище посетиха Париж и Иси-ле-Мулино, за да разгледат инфраструктурата на Сиктом, агенцията за управление на отпадъците към метрополия Париж.

Сиктом – структурата за устойчиво управление на отпадъците на метрополията

Българската делегация, водена от г-жа Милена Недева, кмет на Каспичан, и г-н Дарин Димитров, кмет на Търговище, посети най-напред сградата на Сиктом в първи район на Париж. Тази агенция към метрополията управлява битовите отпадъци на 84 общини, разпределени в пет департамента във и около Париж. Тя третира близо 2,3 милиона тона битови отпадъци всяка година и е най-значимото сдружение за третиране и оползотворяване на отпадъците в Европа.

                Г-жа Катрин Букс, заместник-генерален директор по превенцията и управлението на отпадъците, представи на делегацията функционирането, дейностите и финансирането на агенцията Сиктом, което се основава на обединените финансови ресурси на общините от пет департамента във и около Париж. Г-н Пиер Ирцберже, генерален директор на техническите служби, открои след нея трите допълващи се основни задачи на агенцията – превенция и повишаване на осведомеността на потребителите, събиране и третиране на битовите отпадъци, както и тяхното енергийно оползотворяване.

 

В центъра на процеса по третиране на отпадъците – посещение на инсталациите на Сиктом 

                Със стратегическо местоположение на територията на метрополия Голям Париж с цел ограничаване на разходите за транспорт и на замърсяването, генерирано от камионите, извършващи събирането на отпадъците на населението, инфраструктурата на Сиктом включва 6 сепариращи инсталации за разделно събрани отпадъци, 5 площадки за предаване на разделно събрани отпадъци, 3 инсинератора с енергийно оползотворяване и разпределителен център за остатъчни битови отпадъци.

                Придружена от г-н П. Ирцберже, делегацията разгледа най-напред първия център за сепариране, разположен във вътрешността на град Париж. С модерната си архитектура той се вписва изцяло в градската среда и позволява едно първо сортиране на отпадъците благодарение на лента за механично сепариране, както и за ръчно. Годишно в центъра се сепарират общо 18 000 тона отпадъци с процент на рециклиране, доближаващ 78 %.

                Българските представители посетиха и инсинератора Исеан, намиращ се в периферията на Париж, в Иси-ле-Мулино, където се третират 61 тона отпадъци на час със съоръжения с високо екологично и технологично качество. Г-н Ирцберже представи на делегацията  функционирането на тези инсталации и системата за производство на електроенергия чрез изгаряне на отпадъци. Произведената електроенергия се използва след това за нуждите на центъра Исеан, а излишъкът се продава на националната компания Електрисите дьо Франс (EDF).

                С учебното посещение на тема „Управление на отпадъците” в иновативни, устойчиви и изцяло интегрирани в градския пейзаж инсталации успешно приключва първото издание на ЕКООБЩИНА в България. ЕКООБЩИНА е конкурс, предназначен за общините и основаващ се на четирите основни стълба на устойчивото развитие, чието второ издание ще започне още през месец май с провеждането на първите семинари, посветени на управлението на водите и отпадъците.

 

Устойчиво управление на водния ресурс: Габрово и Годеч на посещение в Ланс

Третото учебно посещение за общините лауреати на конкурса ECOOBCHTINA 2016 се проведе от 22 до 24 февруари 2017 г. в гр. Ланс. Финансирано от българското Министерство на околната среда и водите, това посещение даде възможност на представителите на общините лауреати в категорията управление на водите - Габрово и Годеч, да наблюдават политиките и практиките, прилагани във Франция в тази област.

Ланс: от индустриално минало към устойчиво бъдеще

Територията на Агломерационната общност Ланс-Лиевен (АОЛЛ) е белязана от интензивна индустриална експлоатация, свързана с добива на въглища. Въздухът, водата и природните ресурси по отношение на биоразнообразието търпят последствията от интензивния и замърсяващ минен добив още от XIX век.

Водена от г-жа Таня Христова, кмет на Габрово, българската делегация се запозна с усилията, положени от Агломерационната общност за доставянето на качествена вода на жителите независимо от замърсяването. За да отговорят на предизвикателствата, АОЛЛ и нейният доставчик Véolia са работили по картирането на мрежата на агломерацията с цел оптимизирането на организацията, доставянето и използването на водата.

Учебното посещение даде също така повод да се оценят общинските обединения, които позволяват създаването на синергия в използването на финансовите средства при изграждането и реновирането на инфраструктурите.

 

Значение на обединенията между публичния и частния сектор

Българските представители на двата града лауреати бяха поканени след това от г-н Жан -Пиер Бланкар, заместник-председател на Агломерационната общност Ланс-Лиевен, да посетят звено за денитриране и станция за пречистване на питейна вода, за да се наблюдават различните цикли на пречистване на водата.

Независимо че партньорството между АОЛЛ и нейният оператор Véolia се сблъсква с някои трудности, ползите от него са неоспорими. Както обясни г-н Франк Бенишу, директор на регионалния център „Nord Véolia Eau France”, Véolia отговаря за връзките с клиентите, за управлението на жалбите и за различни технически проблеми. За целта над 130 служители работят активно в региона, като една част от тях са постоянно на разположение при неотложни случаи.

Този начин на функциониране позволява да се оптимизира обслужването на клиентите, като се ограничават течовете по мрежата. През 2013 г. партньорството между град Ланс, АОЛЛ и дружество Véolia доведе до изграждането на чешма с питейна вода, до която гражданите имат свободен достъп, намираща се в центъра на градината Шошоа.

 

Следващите значими събития на конкурса ECOOBCHTINA

Това първо издание на конкурса ECOOBCHTINA в България ще завърши с учебно посещение от 22 до 24 март на представители на общините лауреати Търговище и Каспичан в областта на устойчивото управление на отпадъците.

Предвид успеха на тази инициатива сред общините, институционалните и частните партньори и медиите, конкурсът ECOOBCHTINA ще се проведе отново с второ издание на 25 април тази година.

 

Златоград, Брацигово и добрите практики по отношение на „енергийната ефективност на сградите”

След едно първо учебно посещение от 3-ти до 6-ти декември, посветено на устойчивата мобилност, сега е ред на представителите на градовете - лауреати на конкурса ЕКООБЩИНА 2016 в категорията „енергийна ефективност на сградите” да проведат учебно посещение във Франция от 13-ти до 16-ти декември, финансирано и организирано съвместно от Министерството на Регионалното развитие и благоустройството и Френското посолство в България. По програма е предвидено да бъдат представени местни добри практики, прилагани в Париж, но също и малко по-на север ... в Лил.

На път за Дома на устойчивата жизнена среда

Първи важен етап: Лил . В този град с работническа традиция, където почти половината от сградния фонд е построена преди Втората световна война, обновяването на жизнената среда и подобряването на енергийната ефективност на жилищата на най-бедните социални прослойки е приоритет. Приоритет, който цели постепенното освобождаване от неизолираните енергоемки сгради, които са източници на замърсяване и скъпоструващи за обитателите им. Благодарение на помощта на г-жа Елен Елснанд, ръководител проект „Устойчива жизнена среда”, българската делегация успя да се запознае на място с един иновативен инструмент, внедрен от местната общност. Разположен в центъра на града в реновирана бивша индустриална сграда, Домът на устойчивата жизнена среда, организиран на принципа „едно гише”, отваря врати през октомври 2013 година със задачата да информира и съветва граждани и фирми по проекти за строеж и реновиране. Ръководителите на проекти могат да се срещнат там с архитекти, финансови съветници или юристи и да получат документация и помощ при планирането на дейностите си. Така близо 900 проекта са подпомагани на всеки шест месеца, а за три години са обработени 3750 случаи.

 

Посещение на екоквартала Батиньол и екоквартала на Националния флот

След обзора на политиките и добрите практики, разработени от Европейска метрополия Лил, идва ред на посещението на парижките инициативи начело с екоквартала Батиньол и този на Националния флот в компанията на г-жа Карол Наганума от стартиращата компания ЕМБИКС и на г-н Франсоа-Ксавие Монако, директор на ВИЗЕА, проектантска организация, специализирана в устойчивото развитие на градските строежи. Разположен в сърцето на 17-ти район на Париж около парка Мартин Лутер Кинг, еко-кварталът Батиньол е истинска витрина на устойчивото развитие, по-специално по отношение на жизнената среда - 3400 жилища, от които 50% са социални жилища, 31 000 квадратни метра търговски обекти и услуги, 14 000 квадратни метра офиси и съоръжения в близост, като всички те отговарят на целите за опазване на ресурсите и на биоразнообразието посредством глобален подход. По отношение на потреблението на енергия, целта е да се постигне неутрален въглероден баланс с отопление, осигурявано основно от дълбок геотермичен източник. Колкото до енергийното потребление, което не може да се намали, като например уличното осветление, то се осигурява от 40 000 квадратни метра фотоволтаични панели, разположени върху покривите. Управлението на водите, на отпадъците, както и използването на еко-материали също са обмислени с оглед на най-новите технологични постижения, като например автоматизираното събиране на отпадъците чрез подземна пневматична мрежа ... почти за първи път във Франция!

Един забележителен подход, който откриваме в зоната за съгласувано устройство на територията в екоквартала на Националния флот в град Коломб, е приложен с цел съживяване на градската тъкан, по-точно чрез преустройството на сградите на Националния флот, превърнали се в индустриална морга. Топлинна мрежа с използване на биомаса, сгради с ниско потребление на енергия и още редица съоръжения, даващи възможност за ограничаване на вредното въздействие върху околната среда, по-специално на енергийното потребление, чрез обновяване имиджа на територията.

Продължението през 2017 година

През пролетта на 2017 година представителите на градовете-лауреати в категориите „Устойчиво управление на отпадъците” и „Устойчиво управление на водите” ще могат на свой ред да осъществят учебно посещение във Франция, организирано съвместно от Министерството на околната среда и водите и Френското посолство в България. Общините Габрово, Годеч, Търговище и Каспичан ще имат възможност да са запознаят с добрите практики на своите френски колеги. За програмата все пак трябва да се почака до 2017 година!

 

Учебно пътуване на тема "мобилност" за ЕКООБЩИНИ 2016

От 3 до 6 декември представителите на градовете лауреати на конкурса ЕКООБЩИНА в категория „устойчива мобилност” имаха възможността да участват в учебно посещение във Франция. Финансирано и организирано съвместно от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Посолството на Франция в България, това обучение имаше за цел да предложи обзор на най-добрите практики, разработени във Франция в областта на градския транспорт.От София до Париж и Страсбург

Наситена програма очакваше делегацията, която включваше по-специално г-жа Елза Величкова, г-н Васко Стойков, г-н Радостин Радев, кметове на Бобов дол, Сливница, Костенец, и  г-н Бельо Мандраджиев, председател на Общинския съвет на Велинград.  Париж със своите мащабни градски проекти, както и Страсбург, град категорично избрал екологичната мобилност, посрещнаха участниците, за да им предложат срещи с експертните екипи и поднесат теoретични, но и практически  познания благодарение на посещенията по места. Ако говорим за устойчива градска мобилност, трябва да споменем планирането, интегрирането на транспортните средства или разработването на нови предложения за мобилност като прочутите велосипеди под наем, но нищо не може да бъде сравнено с тестването на живо  на интермодалния транспорт или електрическите автомобили под наем, за да  разберем ползата от един спокоен трафик, основаващ се на градски и устойчиви видове транспорт. Резултатът е по-добро качество на живот и парижани и жителите на Страсбург, които бързо харесаха тези решения и одобриха тези иновативни услуги, но и споделеното пътуване в кола, не сгрешиха.

Споделени предизвикателства и решения -  експрес „Голям Париж”, Citiz, план за велосипеден и пешеходен транспорт

Дружеството „Голям Париж”, представено от  г-жа Сара Зуеир, съветник на председателя на Борда на директорите, и специализираната общинска администрация, представена от г-н Бенжамен Фаврио и г-н Ален Буланже, ръководители на проекти за мобилност, въведоха българските гости в новите стратегии, разработени от общината както на ниво квартали, така и за целия мегаполис. С над десет милиона жители и 8,5 милиона пътници, чийто превоз трябва да бъде осигуряван ежедневно, темата за мобилността е от огромно значение за столицата, като приоритет са ограничаването на застрояването на земеделски площи, изваждането от изолация на  чувствителни от социална гледна точка квартали или равният достъп до заетост за жителите от периферните части на града. Проектът „Експрес „Голям Париж””, който предвижда обновяване и разширяване на мрежата на метрото и се съчетава с развитието на електрическите автомобили под наем, велосипедния транспорт, както и на автобусни линии с високо качество на обслужване, илюстрира как да бъде оползотворена съществуващата тежка инфраструктура с цел насочване към устойчив мултимодален транспорт, свързващ отделните градски пространства. Също така, предвид констатацията, че близо 40% от ежедневните пътувания в столицата са на разстояние, по-малко от 5 км, община Париж си е поставила за цел в рамките на своя План за велосипеден транспорт 2014-2020 достигането на 15% пътувания с велосипеден транспорт. Сто и петдесет милиона евро следователно ще бъдат инвестирани скоро с цел изграждане на обезопасени места за паркиране, велоалеи или навеси в Града на светлините.

В Страсбург г-н Жонатан Наас, ръководител направление „Трамвай-автобус-електрически автомобили, велосипеди и електронни  билети”, прие делегацията, за да представи на нейните членове предлагания от града интермодален транспорт … след което ги покани да го тестват! С велосипед или в електрически автомобил Рено Зое лауреатите на конкурса ЕКООБЩИНА 2016 имаха възможността да се запознаят с екологични и интегрирани видове транспорт. Пионер в тази сфера, градът възобновява още през 1994 г. използването на трамвая, изоставен до този момент въпреки емблематичния си характер от края на 19ти век. Следва извеждането на преден план на велосипеда с поетапното изграждане на 560 км велоалеи и предоставянето на 4400 велосипеда под наем на разположение на жителите. Неотдавна, в центъра на града  се появи и електрическият автомобил благодарение на мрежата за автомобили под наем Citiz.

И все пак, една четвърт от пътуванията на разстояние от по-малко от километър се осъществяват с автомобил, практика, на която община Страсбург реши да противопостави своя пешеходен план. Улеснено преминаване на кръстовищата и увеличаване на пространството за велосипеди и пешеходци по шосето са част от мерките, целящи по-голямо ограничаване на автомобилния транспорт. Една френска добра практика, която се отличава както със силна политическа воля на местно равнище, така и с един глобален подход, заинтересован от предлагането на мобилност и нейното интегриране в градското пространство.

 

Първото от дълга поредица?
От 13 до 16 декември този път лауреатите на приза Екообщина 2016 в категория „енергийна ефективност на сградите” ще отпътуват на запад, за да се срещнат със своите френски колеги и да се запознаят с добрите практики на град Лил по-специално. Целта е да се предложи източник на вдъхновение за българските общини, но и представителите на тези най-динамични градове в съответната област да могат да установят контакти, позволяващи трансфер на опит и децентрализирано сътрудничество. А тъй като Екообщина 2017 наближава с пълна сила, това учебно посещение ще се проведе за първи път, но навярно ще бъде последвано от още много други подобни....

 

И ЕКООБЩИНИ за 2016 г. са…

На 7 октомври 2016 г., петък, десет български общини бяха наградени в Албена по време на 11тата Годишна среща на местните власти за своите инициативи в сферата на устойчивото развитие – устойчиво управление на водите, битовите отпадъци, енергийна ефективност на сградите и устойчивост. Лауреатите за 2016 г.? Търговище, Каспичан, Габрово, Годеч, Златоград, Брацигово, Бобов дол, Сливница, Велинград и Костенец!

Тържествено честване на образцови общини

След четиримесечно съревнование, международни специализирани семинари, а след тях и обсъждане на журитата имената на ЕКООБЩИНИТЕ за 2016 г. са вече факт. В категория „устойчиво управление на отпадъците” бяха отличени общините Търговище и Каспичан, докато Габрово и Годеч печелят трофеите в категория „устойчиво управление на водите”. В сферата на енергийната ефективност на сградите инициативите на градовете Златоград и Брацигово успяха да убедят членовете на журито. На последно място, в областта на градската мобилност Бобов дол и Сливница си поделят наградата за общини с население под 10 000 жители, а Велинград и Костенец – при градовете с население над 10 000 жители.

Г-жа Доминик Вааг, временно управляващ Посолството на Франция в България, г-жа Ивелина Василева, министър на околната среда и водите, г-жа Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството, както и представителите на предприятия бяха специални гости, за да връчат трофеите и наградите ЕКООБЩИНА на лауреатите в рамките на церемония с водещ отново г-н Петър Карабоев. Патронажът на министерствата и френските предприятия Веолия, Сен-Гобен Вебер, Шнайдер Електрик и Рено позволи всяка община победител да получи като награда учебно пътуване във Франция за двама членове на нейния екип, но не само това. Победителите – в зависимост от конкретната категория – ще се възползват също така и от пътуване, посветено на управлението на водите, в страна от Източна Европа, одит в сферата на управлението на отпадъците, електрически автомобил Рено-Зое за един месец, реновиране на чешма и енергиен одит на сграда по техен избор. Все престижни награди за първото издание на конкурса ЕКООБЩИНА, проведено с подкрепата на множество партньори и под високия патронаж на президента на Република България, г-н Росен Плевнелиев : Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Национално сдружение на общините в Република България, Рено, Сен-Гобен Вебер, Шнайдер Електрик, Веолия, ЕКОЕНЕРГИЯ, Енефект, Национален фонд за енергийна ефективност и възобновяеми енергии, Асоциация на еколозите от общините в България и Българска асоциация по водите.

Ново издание на конкурса през 2017 г.

През тази 2016-та година многобройни общини със скромни мащаби спечелиха званието ЕКООБЩИНА, което свидетелства за тяхната енергичност. Тъй като, ако конкурсът ЕКООБЩИНА има за цел да открои инициативи в сферата на устойчивото развитие, то той се стреми да отчита и усилията, осъществените проекти, а не само постигнатите резултати. Големите градски агломерации имат своето напълно естествено място в съревнованието и  можем да се обзаложим, че те ще бъдат повече още през следващата година благодарение на засилено участие на ЕКООБЩИНИ, отразяващи все по-добре многообразието в страната.

Самият конкурс бе замислен като една устойчива инициатива, за да благоприятства обмена на добри практики между френски и български общини и действията на местно равнище. Пред всички представители на общините, присъстващи на 11тата Годишна среща на местните власти този петък, 7 октомври 2016 г., в Албена, следователно бе отправено  послание: за да дадат израз на своята ангажираност в полза на устойчиво градско развитие, ако вече не са го направили – среща през 2017 г.!

Вижте програмата на церемонията по връчване на наградите

Вижте прессъобщението

Можете да намерите повече информация за конкурса на официалния Интернет сайт на ЕКООБЩИНА  : http://ecoobchtina.bg/

 

ЕКООБЩИНА 2016 : За по-малко енергоемки сгради

Енергийната ефективност на сградите е приоритет за държавите и общините и свидетелство за това е българската Национална програма за енергийно обновление на сградите, стартирала през 2015 г. с бюджет от близо милиард лева. Семинарът „Подобряване на енергийната ефективност на обществените и жилищните сгради” следователно събра повече от осемдесет представители на български общини, поканени да вземат участие в това събитие, организирано в рамките на конкурса ЕКООБЩИНА (www.ecoobchtina.bg). Целта? По-добре да се очертаят възможностите за действия на местно равнище, да се открият добри практики, разработени във Франция и Бъzлгария, но и да се предложи оптимално време за установяване на контакти и изказвания на участниците по време на дебата, който последва презентациите.

Събитието, което поставя края на цикъл от четири семинара, съответстващи на четирите категории на конкурса, бе открито, както и предишните, от посланика на Франция в България,г- н Лапер дьо Кабан, и от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, г-н Николай Нанков. И двамата припомниха значението на тази тематика за международните и по-специално европейските цели. Приоритетното намаляване на потреблението на енергия и на емисиите на CO2 е още по-важно за България, страната най-голям замърсител в Европейския съюз в енергийната сфера, чийто сграден фонд поглъща близо 40% от общото енергийно потребление.

За Министерството на регионалното развитие и благоустройството усилията са съсредоточени върху частните лица, собственици на близо 97% от сградния фонд, благодарение на Националната програма за енергийно обновление на сградите, която е продължение на многобройни проведени пилотни проекти. Дейностите по повишаване на осведомеността  сред гражданите, все още слабо осъзнаващи ползата от инвестиции в жилищата, също стават все по-многобройни и българските общини са поканени да играят активна роля в структурирането на гражданското общество и въвеждането на механизми за подпомагане на обновлението. Общините осъществяват делегирано управление на програмата на местно равнище, като ръководят процеса на сключване на договори, необходими за изпълнението на ремонтно-строителните работи, със съсобствениците инициатори на проектите.

 Тази програма позволява да се увеличи доверието в държавните институции, стимулира укрепването на капацитета на местно равнище и следователно подобрява жизнената среда. Според центъра Енефект би било необходимо например по-добре да се открои така нареченият подход „step-by-step”, позволяващ добре планирани дейности и осезаемо по-висока енергийна ефективност, както и намаляване на държавните помощи или още допълване с бюджет за техническа помощ, позволяващ на общините да финансират специализирани екипи и предоставяне на услуги на едно гише.

 

Франция е изправена пред същите предизвикателства. Мобилизация на гражданите и значителни инвестиции в сградния фонд, това е и позицията, възприета от Рюей-Малмезон и метрополия Нант, лидер в областта на енергийната ефективност във Франция. И тези общини са стигнали дори по-далече.

 

В Рюей-Малмезон пилотните проекти, проведени за сградния фонд, бяха например насочени към проблеми с проектирането, след което пренасочиха фокуса си към енергийно позитивни сгради и привлякоха за участие и бизнеса.  Освен върху поведението на потребителите бе поставен акцент и върху строителните материали с висока термична инертност, новите енергийни източници, интергирани в сградите в рамките на санирането на учебни, спортни сгради и на проекта green building, който засяга близо 35 000m2 площ офиси. Компанията Шнайдер Електрик се присъедини към общината за обновлението на сгради посредством договора за енергийни характеристики, благодарение на който тя осигурява инвестициите,  след което получава възнаграждението си на базата на постигнатите икономии от енергия. На последно място, общината залага на сертифицирането, за да увеличи своята атрактивност, достъпа до финансови помощи и открои стойността на сградния фонд, като тя работи в съгласуваност с гражданското общество, за да предоставя всички услуги на едно гише и подпомага адекватно кандидатстващите с проекти лица.

 

В Нант, където подобно на България съществуват многобройни многофамилни жилищни сгради, метрополията предприе мащабни действия в полза на близо 1 600 жилищни кооперации, считани за енергоемки, или близо 40% от етажната собственост в града и 40 000 жилища. Става дума за сгради, построени между 1945 и 1985 г. – доказателство, че проблемът с остарелия сграден фонд е актуален и за Франция. На разположение на гражданите бяха предоставени климатични съветници, за да се подкрепи провеждането на качествен енергийен одит, позволяващ прецизни финансови прогнози, подкрепа за заявленията за финансова помощ и индивидуално подпомагане за тези енергоемки многофамилни сгради. Бе създаден колективен екозаем, за да могат всички жители на една кооперация без изключение да получават финансова помощ.

 

Тези забележителни инициативи бяха представени по време на семинара от г-н Бернар Старк, заместник генерален директор по градското развитие, и г-жа Изабел Рюфо, началник отдел „Устойчиво развитие” към община Рюей-Малмезон, както и г-жа Мишел Ери, териториален съветник по Климатичния план на метрополия Нант, гостуващи в София специално за събитието.

То бе повод и за съдържателна дискусия, която последва презентациите и която, надяваме се, е успяла да убеди българските общини да увеличат своята ангажираност в тази конкретна област… както и да участват в конкурса ЕКООБЩИНА! Общините разполагат със срок до 30 юни 2016 г., за да подадат своите кандидатури.

Можете да намерите повече информация за конкурса и да видите запис на семинара на официалния Интернет сайт на ЕКООБЩИНА (www.ecoobchtina.bg).

 

Вижте програмата на семинара

Вижте презентациите на участниците:

Преглед на изпълнението на Националната програма за
енергийна ефективност на жилищните сгради: представяне на
добрите практики, прилагани от българските градове

Г-жа Гергана Благиева, директор на дирекция „Жилищна
политика”, Mинистерство на регионалното развитие и
благоустройството

Образцов подход за енергийна ефективност на обществените
сгради във Франция: опитът на Рюел-Малмезон

Г-н Бернар Старк, зам.-генерален директор градско развитие и
г-жа Изабел Рюфо, началник на отдел „Устойчиво развитие“,
община Рюел-Малмезон

Образцов проект за термично саниране на многофамилните
жилищни сгради: опитът на метрополия Нант

Г-жа Мишел Ери, съветник по плана за климата, метрополия
Нант

Гледната точка на българските общини за постигнатия и
необходимия напредък в областта на енергийната
ефективност на сградите

Проф. Димитър Назърски, Университет по архитектура,
строителство и геодезия (УАСГ) и член на консултативния
съвет на Общинската мрежа за енергийна ефективност
ЕкоЕнергия

 

 

ЕКООБЩИНА 2016: в центъра на транспортната проблематика

Третият семинар ЕКООБЩИНА на тема „Устойчивата градска мобилност чрез оптимизиране на транспорта на хора и стоки - източник на атрактивност за териториите и на удовлетворение за гражданите” се проведе в четвъртък, 19 май 2016 година в хотел Хилтън София. Близо петдесет представители на българските общини участваха в събитието, за да обсъдят устойчивата мобилност, както и да тестват електромобилите Zoé, предоставени за целта от френската фирма партньор Renault Nissan.

Още с откриването на семинара посланикът на Франция в България, Н.П. господин Лапер дьо Кабан, припомни значението на тази тематика на фона на разрастването, но същевременно и на застаряването на автомобилния парк в страната след падането на комунизма.

Господин Валери Найденов, заместник-директор в главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, уточни от името на министър Лиляна Павлова, че финансирането, отпуснато в тази област през последните години по линия на оперативните програми, е значително. За периода 2007-2013 година близо половината от средствата са били инвестирани в полза на интегрираното градско развитие. Един от приоритетите, който се запазва през новия програмен период 2014-2020 година, който ще мобилизира значителни инвестиции, ще бъде насочен към намаляването на емисиите на CO2, както и към интермодалността.

 

Семинарът продължи с изказванията на госпожа Патрисия Дьолом, ръководител научни изследвания във Френския институт по науки и технологии в транспорта, благоустройството и мрежите (IFSTTAR), и на госпожа Зорница Хаджидимитрова, експерт в главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, които представиха националните и политически контексти в съответните две страни. Във Франция периодът на така наречените „тридесет славни години” (приблизително от 1945 до 1973 година) бележи апогея на повсеместното използване на автомобила, но въвеждането през 1982 година на градските планове за развитие променя посоката и целите, свързани с мобилността. Налагайки стратегическо планиране, тези планове намаляват значително автомобилното движение. В България финансиранията по оперативните програми позволяват една по-сигурна, по-ефективна и по-устойчива мобилност. През следващите седем години най-големите градове в страната ще могат съвместно да финансират проекти, целящи например развитието на градския транспорт, рехабилитацията, обновяването и осигуряването на инфраструктурите (гари, пътища, пешеходни пространства, паркинги и др.).

 

 Редица предизвикателства обаче остават, по-специално в малките български общини: управленски капацитет и оценка на проектите, конфликт между приоритети и слаба гъстота. За господин Ангел Буров, доктор урбанист в Университета по архитектура, строителство и геодезия - София, тези трудности се прибавят към все още плахото сътрудничество с частния, неправителствен и академичен сектор, недостатъчното внимание към устройството на периферните зони и слабо откроената местна инициатива.

 

Във Франция ситуацията търпи развитие, както свидетелства секторът на електромобила, който е в пълна експанзия благодарение на местните инициативи като тези в Метрополия Нант, които дават своите резултати. Както уточни господин Жозеф Берета, президент на френското сдружение за развитие на електромобила, който дойде в София по повод семинара,Франция се е превърнала от няколко години в лидер по отношение на електрическата мобилност. Генерираните ползи се отчитат най-силно в области като здравеопазване и качество и икономичност на жилищата, а държавата подкрепя този процес чрез обществени поръчки, чрез въвеждане на балансирана система „бонус-малус”, чрез развиване на мрежи от зарядни станции и организирано рециклиране на батериите.

 

Госпожа Ламия Руло-Тирауи, отговорник мисия в главна дирекция „Мобилност” към метрополия Нант, беше дошла специално от Нант, за да представи стратегията на тази образцова агломерация. Метрополия Нант, която обединява 24 общини, е взела решение, независимо от липсата на компетентност по отношение на устройството на територията, да намали автомобилния трафик на своята територия, като обвърже възможностите за алтернативна устойчива мобилност с политики на ограничения. Концентриране на мобилността в централните части на града и в структуроопределящите направления, работа върху публичното пространство, развитие на интермодалността и информиране на хората – това са мерките, които са позволили да се оптимизира използването на автомобила и промяната на градския пейзаж в метрополия Нант, която сега е обогатена с по-приятни и по-спокойни пространства.

 

 

Повече информация и запис на семинара можете да намерите на официалния сайт  www.ecoobchtina.bg

Вижте програмата на семинара

Вижте презентациите на участниците :

Националната стратегия за подкрепа на видовете индивидуален и обществен транспорт във Франция.
Г-жа Патрисия Дьольом, директор научно-изследователска дейност, Институт за наука и технологии на транспорта, на устройството на териториите и на мрежите

Българските приоритети в сферата на устойчивия градски транспорт: Представяне на новата оперативна програма 2014-2020 и на добрите практики, прилагани в българските градове
Г-жа Зорница Хаджидимитрова, гл. експерт, главна дирекция "Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство", Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Гледната точка за постигнатия и необходимия напредък в сферата на устойчивата мобилност в българските общини
Г-н Ангел Буров, доктор, урбанист, Архитектурен факултет, Университет по архитектура строителство и геодезия, София

Електрическата мобилност – устойчиво решение за общините и техните граждани.
Какви технологии? Какъв модел на работа в партньорство с частните и публичните оператори? Какъв модел на финансиране за изграждането и поддръжката на инфраструктурата?

Г-н Жозеф Берета, председател на Националното сдружение за насърчаване на електрическата мобилност

Опитът на метрополия Нант във връзка с въвеждането на план за градска мобилност, фактор едновременно за икономически растеж и удовлетворение за гражданите: интермодалността и свързаността на централната градска част и периферните общини – основен приоритет на транспортната стратегия
Г-жа Ламия Руло-Тирауи, отговорник проекти към Генерална дирекция „Мобилност”, метрополия Нант

 

ЕКООБЩИНА 2016: бъдещето на нашите отпадъци

Близо 60 представители на българските общини и сдружения взеха участие в семинар на тема „Устойчиво управление на битовите отпадъци – от събирането до икономическото и енергийното им оползотворяване” на 19 май, вторник, в зала „Славейков” на Френския институт в България.

Продължение на първото събитие, посветено на устойчивото управление на водите, което се проведе на 6 април, семинарът на тема „Устойчиво управление на битовите отпадъци – от събирането до икономическото и енергийното им оползотворяване” събра в София френски и български експерти от сектора. Преди да даде думата на у          частниците, г-жа Доминик Вааг, първи съветник в Посолството на Франция в България, и г-н Красимир Живков, заместник-министър на околната среда и водите, припомниха още при откриването на форума колко важно е да се подобри оползотворяването на отпадъците, но и да се намалят образуваните количества при едва 24% оползотворени отпадъци в България, 2% от които чрез компостиране.

От френска страна, г-жа Орор Медийо, ръководител проект към Регионалната обсерватория за отпадъци на Ил-дьо-Франс, направи преглед на актуалната ситуация в сферата на устойчивото управление на отпадъците в национален и регионален мащаб. Създадена през 1992 г. от държавата и регион Ил-дьо-Франс, Обсерваторията събира, анализира и разпространява данни сред 1300 общини в допълнение към провежданите от нея инициативи. Констатациите са следните: близо две трети от събраните домакински отпадъци са остатъчни отпадъци и въпреки задоволителни проценти на рециклиране за отпадъците от текстил и електрическо и електронно оборудване, повече от 30% от пластмасовите отпадъци не се оползотворяват. Проблематики, които се наблюдават и в България и за които повсеместното разпространение на компостирането, отглеждането на кокошки, споразуменията между супермаркети и солидарни асоциации или още създаването на центрове за повторна употреба, насърчавани от Регионалната обсерватория за отпадъците в Ил-дьо-Франс, са все решения, създаващи стабилна заетост.

 И все пак, както припомни това г-н Оливие Кастаньо, ръководител направление „Сепариране, оползотворяване на материалите и транспорт” в Агенцията за битови отпадъци на метрополия Голям Париж (Syctom), близо две трети от отпадъците се оползотворяват благодарение на въведена йерархия в методите на третиране (засилена от закона Гренел) и установена политика на изгаряне, позволяваща отопляването на 300 000 домакинства. Остава да бъде развито оползотворяването на материалите и социалната приемливост на инсталациите в градска среда въпреки тяхното архитектурно и ландшафтно интегриране. Агенцията, която е публична структура, оборудва 84 общини с последно поколение инфраструктура за оползотворяване – свидетелство за това е подземният завод в Иси-ле-Мулино – и провежда кампании за повишаване на осведомеността сред гражданите, както и за насърчаване на кръговата икономика, например чрез екопроектиране.

Иновациите са необходими, но те наистина не биха могли да заменят екологичното съзнание на гражданите и „правилните жестове”, като най-добрият отпадък е този, който не се образува. Експериментът, проведен от агломерация Лориан, представлявана от г-н Оливие Каталон, заместник-генерален директор на направление „Технически инженеринг и управление”, бе доказателство за същото. Събирането и третирането на отпадъците в агломерацията се осъществяват от общинско дружество и от външен изпълнителен Веолия за близо 25 общини. Една успешна политика, което се дължи на вниманието, насочено към приемливостта на инфраструктурата, заетостта и социалната интеграция, но и към  икономическата устойчивост на дейностите успоредно с производството на компост и на разделното събиране на отпадъците от домакинствата. Тази инициатива, която предполага адекватна информация и допълнителен разход за сметосъбиране, но която позволява да се намали размера на контейнерите, да се ограничи честотата на събиране…, но също така и най-вече да се установят неправилно сортиращите жители и следователно да се оптимизира оползтворяването на отпадъците. Тези усилия, положени на предварителен етап, позволяват резултат от тонаж на жител в размер, с близо 30% по-нисък от този на Ил-дьо-Франс, без да се насърчава прибягването до по-леки, но трудни за рециклиране материали, което би увеличило потоците с процент на нерециклируеми материали 2%.

Що се отнася до България, г-жа Теодора Петрова, експерт в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите” на Министерството на околната среда и водите, представи финансирането, предвидено в рамките на Оперативна програма „Околна среда”. Но за общините г-жа Десислава Стойкова, експерт  в Националното сдружение на общините в Република България, припомни процеса на регионализация, протичащ в България, както и опасенията, свързани с него: увеличаването на разстоянията за транспорт, финансовото участие на общините, както и управлението. Все аспекти, които остават да бъдат доизяснени, както и въвеждането на стимулиращо ценообразуване, което ще трябва да осигури достатъчно постъпления за общините. Проблематики, за които семинарът показа, че са били или са все още актуални и за Франция и че добрите практики могат да бъдат източник на вдъхновение за разработването на иновативни решения.

 

Повече информация и запис на семинара можете да намерите на официалния сайт  www.ecoobchtina.bg

Вижте програмата на семинара

 

Вижте презентациите на участниците:

Преглед на постигнатите във Франция резултати в сферата на рециклирането и намаляването на отпадъците и представяне на Националния план за намаляване на отпадъците
Г-жа Орор Медьо, ръководител проекти, Регионална обсерватория за отпадъците в Ил-дьо-Франс (ORDIT)

Преглед на прилагането на европейските директиви за рециклиране и енергийно оползотворяване на отпадъците в България и представяне на приоритетите за действие на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020
Г-жа Теодора Петрова, експерт, дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвите", Министерството на околната среда и водите

Гледната точка на българските общини за постигнатия и необходимия напредък в сферата на събирането и рециклирането на отпадъците
Г-жа Десислава Стойкова, юрисконсулт и експерт по екология, Национално сдружение на общините в Република България

Устойчиво управление на битовите отпадъци – условията за ефективно събиране и третиране с цел подобряване на резултатите от рециклирането.
Какви технологии? Какво партньорство с частните оператори? Какъв модел на финансиране на изграждането и функционирането на инфраструктурата?

Г-н Оливие Кастаньо, ръководител направление, сепариране, оползотворяване на материалите и транспорт , Агенция за управление на отпадъците на метрополия Париж (Syctom - Париж)

Управление на биоотпадъците в рамките на междуобщинското коопериране – изграждане на интегрирана верига от събирането до оползотворяването на отпадъците.
Какъв е местният контекст? Какви са приоритетите? Успешното разделно събиране на отпадъците? Какви партньорства с частните оператори?

Г-н Оливие Каталон, заместник генерален директор, агломерация Лориан

 

 

ЕКООБЩИНА 2016: първи фокус върху водите!

На 6 април 2016 г. със семинар на тема „Оптимизиране на питейно-битовото водоснабдяване и устойчиво управление на отпадъчните води” започнаха срещите, посветени на устойчивото развитие, организирани в рамките на конкурса ЕКООБЩИНА. Събитието бе открито съвместно от посланика на Франция в България, г-н Ксавие Лапер дьо Кабан и г-жа Атанаска Николова, заместник-министър на околната среда и водите, като в него взеха участие над петдесет представители на български общини.


След като бе открит официално на 22 март с пресконференция, организирана съвместно от Френския институт в България, Посолството на Франция в България, Министерствата на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството, конкурсът ЕКООБЩИНА започна същинския дебат по един от четирите стълба на устойчивото градско развитие: управлението на водите.

Събитието бе повод да си припомним, че ако Франция и България разполагат със значими водни ресурси с добро качество, все още остава да бъде направено много, за да се рационализира потреблението и да се подобри, след използването му, връщането на този ценен ресурс в природата. За г-н Ксавие Лапер дьо Кабан и г-жа Атанаска Николова с това продължение на едно вече динамично френско-българско сътрудничество между френските агенции по водите и българските басейнови дирекции, позволило въвеждането на първите планове за управление на речните басейни в България, се цели още по-интензивен обмен на добри практики и оптимизирано усвояване на европейско финансиране.  

Пред близо шестдесет представители на общините френски и български експерти представиха контекста, рамката на изготвяне на публичните политики и разказаха за местни инициативи, провеждани с цел насърчаване чрез натрупания опит на появата на образцови проекти в България. Презентациите на г-н Бернар Бараке, директор научноизследователска дейност във френския Национален център за научни изследвания, на г-н Рене Дарбоа, заместни-кмет с ресор води и енергия на град Мец, и на г-н Oливие Депре, директор водоснабдяване и канализация на метрополия Анже Лоара, специални гости на форума, бяха очаквани с особен интерес. Те предложиха съчетание от научен анализ, политически и експертен подход, за да илюстрират чрез опита на две образцови френски общини въведените понятия и различните практики, представени от  г-н Бернар Бараке.

 Сред коментарите, направени по време на изказванията и продължени в рамките на дискусията с публиката, можем да споменем диференцираното и на множество нива местно управление, както и засиленото сътрудничество между общини, позволяващо да се осигурят оптимални услуги на най-целесъобразното териториално равнище. В случая на град Мец,  който е успял да рационализира нуждите от вода чрез нова концепция за водоснабдителната си мрежа, г-н Рене Дарбоа изтъкна и необходимостта от стратегическа визия и воля, която политическите лица трябва да защитават сред своите съграждани. Ангажимент, който се оказва от съществено значение за намаляването в дългосрочен план на разходите, генерирани от непригодени и остарели практики, съоръжения и инфраструктура. Импулс и политически мониторинг, който на последно място трябва да дойде и да се опре не само на научните познания, но най-вече на експертния опит на специализираните служби на общините и операторите. Метрополия Анже Лоара, както посочи това г-н Оливие Депре, е изградила тясно партньорство с Веолия за управлението на пречистването на водите на регион, в който живее население от близо 270 000 жители. Става дума за едно успешно сътрудничество, тъй като то  позволява да се извлече максимална полза от вътрешния капацитет на общината, ноу-хауто, което притежава Веолия, и най-новите технологии за пречистване, сред които производството на биомаса от утайки от пречиствателни станции. Това публично-частно партньорство предполага обаче засилен диалог между общинските служби и частния партньор, прецизна правна рамка и строг контрол.

 

 Следващият семинар ЕКООБЩИНА на тема „Устойчиво управление на битовите отпадъци – от събирането до икономическото и енергийното им оползотворяване” ще се проведе на 19 април във Френския институт в България, като почетни гости ще бъдат представители на Голяма община Париж и Лориан. Успоредно с това, българските общини са поканени да подадат своята кандидатура в една или няколко категории на конкурса по техен избор, като крайният срок за това е 30 юни 2016.

   Повече информация и запис на семинара можете да намерите на официалния сайт  www.ecoobchtina.bg

Вижте програмата на семинара

Вижте презентациите на участниците:

Преглед на управлението на услугите по водоснабдяване и канализация във Франция: необходимостта от създаване на междуобщински сдружения, различните начини на управление и финансиране
Г-н Бернар Бараке, директор научно-изследователска дейност, Национален център за научни изследвания (CNRS)

Преглед на прилагането на европейските директиви и представяне на приоритетите за действие на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020
Г-жа Светла Иванова, държавен експерт, отдел "Програмиране и планиране", Министерството на околната среда и водите

Гледната точка на българските общини за постигнатия и необходимия напредък в сферата на управлението на водите и третирането на отпадъчните води                  Г-жа Десислава Стойкова, юрисконсулт и експерт по екология, Национално сдружение на общините в Република България

Планът за питейно-битово водоснабдяване на община Мец.                                         Какви технологии? Какво партньорство с частните оператори? Какъв модел на финансиране на изграждането и  функционирането на инфраструктурата?               Г-н Рьоне Дарбоа, зам.-кмет с ресор води и енергия, Община Мец.

Устойчиво и резултатно управление на отпадъчните води на метрополия  Анже Лоара                                                                                                                                                         Какви технологии? Какво партньорство с частните оператори? Какъв модел на финансиране на изграждането и  функционирането на инфраструктурата?                Г-н Оливие Депре, директор водоснабдяване и канализация, метрополия Анже Лоара

 

ЕКООБЩИНА 2016

Конкурс, за да превърнем нашите градове в устойчиви пространства за живот

По време на пресконференцията, която се проведе на 22 март 2016 г., вторник, във Френския институт в България, посланикът на Франция в България, г-н Ксавие Лапер дьо Кабан, министърът на околната среда и водите, г-жа Ивелина Василева, както и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството обявиха официалното откриване на първия конкурс за устойчив град - „ЕКООБЩИНА”.

 

Френско-български проект, основаващ се на партньорството, с цел: благоприятстване на иновациите на местно равнище

ЕКООБЩИНА е плод на партньорството между Посолството на Франция в България и Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което успя да обедини за целите на конкурса ЕКООБЩИНА френските предприятия Рено, Шнайдер Електрик, Сен-Гобен-Вебер и Веолия, както и сдружения като Националното сдружение на общините в Република България или Екоенергия.

Така създадената мрежа включва ангажирани действащи лица, които имат волята да насърчат глобалните, интегрирани подходи и едно обновено управление, като се възползват от експертния опит и практическите резултати на всеки един – община или действащо лице от неправителствения или частния сектор.

 

Четири  категории за едновременно успешни и щадящи нашата околна среда градски услуги

Превръщането на един град в устойчиво градско пространство означава преди всичко насочване на усилията към четири основни области:  управлението на водите, на отпадъците, енергийната ефективност на сградите, както и мобилността. Става дума за ключови сектори, които обуславят в голяма степен енергопотреблението или екологичния отпечатък на човешките дейности. Ето защо тези четири тематики съответстват на категориите на конкурса, в които българските общини могат да подадат своята кандидатура. Четири семинара ще позволят също така дискусия между френски и български експерти по тези проблематики с цел по-добро запознаване с разработените добри практики и насърчаване по този начин на образцовите инициативи.

Първият семинар на тема „Оптимизиране на питейно-битовото водоснабдяване и устойчиво управление на отпадъчните води” ще се проведе на 6 април 2016 г. във Френския институт в България. Той ще бъде последван от второ събитие - „Устойчивото управление на битовите отпадъци – от събирането до икономическото и енергийното им оползотворяване”, предвидено за 19 април 2016 г. във Френския институт в България.

 

Конкурс за ангажираните местни власти и мобилизирани граждани: Инициативата „Зелен град”

Всички български общини са поканени да кандидатстват, независимо от техните мащаби, за да защитят своята ангажираност в полза на устойчивото развитие и да представят своите вече реализирани или предстоящи проекти. Регламентът на конкурса, както и въпросниците за участие са налични и могат да бъдат изтеглени от официалния сайт на конкурса www.ecoobchtina.bg. Независими и специализирани журита, съставени от български експерти, ще определят общините победителки. Във всяка категория ще бъдат възнаградени усилията на два града: град с население под 10 000 жители и град с население над 10 000 жители.

А какво е мястото на гражданите в тази инициатива? Тъй като поведението на потребителите е неделима част от устойчивите политики и гражданите са най-добрите лобисти сред избраните от тях местни власти, всеки може да гласува на Фейсбук страницата на ЕКООБЩИНА и да подкрепи кандидатурата на своята община. Инициативата е озаглавена „Зелен Град” и има за цел да привлече вниманието към дискутираните проблеми и да насърчи ангажираността на местните власти. Викторини ще позволят също така на посетителите на страницата да тестват познанията си в областта на устойчивото развитие, като тук също ще бъдат раздадени награди, за да бъде подкрепена по забавен начин мобилизацията на гражданите!

 

 

Повече информация на официалния сайт на конкурса: www.ecoobchtina.bg

Вижте програмата на семинара „Оптимизиране на питейно-битовото водоснабдяване и устойчиво управление на отпадъчните води” - 6 април 2016 г.

Вижте записа на пресконференцията  :