Каспичан и Търговище във Франция за 4-тото учебно посещение на тема “Устойчиво управление на отпадъците” в рамките на конкурса ЕКООБЩИНА 2016

От 22 до 24 март 2017 г. двете общини лауреати в категорията „Устойчиво управление на отпадъците” на издание 2016 на конкурса ЕКООБЩИНА участваха в учебно посещение във Франция, финансирано от българското Министерство на околната среда и водите. Представителите на Каспичан и Търговище посетиха Париж и Иси-ле-Мулино, за да разгледат инфраструктурата на Сиктом, агенцията за управление на отпадъците към метрополия Париж.

Сиктом – структурата за устойчиво управление на отпадъците на метрополията

Българската делегация, водена от г-жа Милена Недева, кмет на Каспичан, и г-н Дарин Димитров, кмет на Търговище, посети най-напред сградата на Сиктом в първи район на Париж. Тази агенция към метрополията управлява битовите отпадъци на 84 общини, разпределени в пет департамента във и около Париж. Тя третира близо 2,3 милиона тона битови отпадъци всяка година и е най-значимото сдружение за третиране и оползотворяване на отпадъците в Европа.

                Г-жа Катрин Букс, заместник-генерален директор по превенцията и управлението на отпадъците, представи на делегацията функционирането, дейностите и финансирането на агенцията Сиктом, което се основава на обединените финансови ресурси на общините от пет департамента във и около Париж. Г-н Пиер Ирцберже, генерален директор на техническите служби, открои след нея трите допълващи се основни задачи на агенцията – превенция и повишаване на осведомеността на потребителите, събиране и третиране на битовите отпадъци, както и тяхното енергийно оползотворяване.

 

В центъра на процеса по третиране на отпадъците – посещение на инсталациите на Сиктом 

                Със стратегическо местоположение на територията на метрополия Голям Париж с цел ограничаване на разходите за транспорт и на замърсяването, генерирано от камионите, извършващи събирането на отпадъците на населението, инфраструктурата на Сиктом включва 6 сепариращи инсталации за разделно събрани отпадъци, 5 площадки за предаване на разделно събрани отпадъци, 3 инсинератора с енергийно оползотворяване и разпределителен център за остатъчни битови отпадъци.

 

 

                Придружена от г-н П. Ирцберже, делегацията разгледа най-напред първия център за сепариране, разположен във вътрешността на град Париж. С модерната си архитектура той се вписва изцяло в градската среда и позволява едно първо сортиране на отпадъците благодарение на лента за механично сепариране, както и за ръчно. Годишно в центъра се сепарират общо 18 000 тона отпадъци с процент на рециклиране, доближаващ 78 %.

                Българските представители посетиха и инсинератора Исеан, намиращ се в периферията на Париж, в Иси-ле-Мулино, където се третират 61 тона отпадъци на час със съоръжения с високо екологично и технологично качество. Г-н Ирцберже представи на делегацията  функционирането на тези инсталации и системата за производство на електроенергия чрез изгаряне на отпадъци. Произведената електроенергия се използва след това за нуждите на центъра Исеан, а излишъкът се продава на националната компания Електрисите дьо Франс (EDF).

                С учебното посещение на тема „Управление на отпадъците” в иновативни, устойчиви и изцяло интегрирани в градския пейзаж инсталации успешно приключва първото издание на ЕКООБЩИНА в България. ЕКООБЩИНА е конкурс, предназначен за общините и основаващ се на четирите основни стълба на устойчивото развитие, чието второ издание ще започне още през месец май с провеждането на първите семинари, посветени на управлението на водите и отпадъците.

 

 

 

Годишна конференция БУЛАКВА – перспективи за развитието на синя кръгова икономика

Френският институт в България се включи в деветата международна конференция, организирана от Българската асоциация по водите (БАВ) на 4 април, вторник, посветена на предизвикателствата за едно оптимално използване на водния ресурс в България. Френското посолство и Френският институт в България работят в партньорство с г-н Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите.

Г-н Иван Иванов е и член на журито в категория „Устойчиво управление на водите” на конкурса ЕКООБЩИНА, организиран за пръв път през 2016 година от Френското посолство в България. Конкурсът ЕКООБЩИНА има за цел да награди образцовите общини в четири области на устойчивото развитие и ще се проведе за втори път от началото на месец май тази година.

 

Многобройни гости от институционалния, асоциативния и бизнес сектор дойдоха в Интер Експо Център София, за да се информират относно устойчивото управление на отпадъчните води, строителството на водните инфраструктури и подкрепата на общините от страна на министерствата в рамките на Оперативна програма 2014-2020.

В тази връзка г-жа Ирина Костова, министър на околната среда и водите, отчете постиженията от първия програмен период на Оперативна програма „Околна среда” с построяването на 50 пречиствателни станции за отпадъчни води, над 2 500 километра канализационна мрежа и стартирането на програмата за пречистване на Черно море.

Развитието на кръговата икономика за едно по-устойчиво управление на водите изисква известни инвестиции в управлението на проектите, в придобиването на експертен опит по темата, както и в обучението на високо ниво на инженерите и работниците.

Породени от техническите изисквания и от необходимото мобилизиране на всички български публични и частни партньори, разходите за управлението на отпадъчните води са несравними с многобройните предимства за здравето на гражданите и устойчивото икономическо развитие, източник на зелени работни места.

 

За повече информация относно конкурс EКООБЩИНА

За повече информация относно Българска асоциация по водите

 

 

 

Откриване на новия център на фондация ХЕСЕД за ромското население в България

В четвъртък 30 март Фондация „Здраве и социално развитие” (ХЕСЕД) откри четвъртия си център в квартал Факултета в София. Ръководена от г-жа Елена Кабакчиева, председател на Управителния съвет на фондация ХЕСЕД, церемонията открои модела, развит от Фондацията в полза на ромското население.

Разположен в квартал Факултетанай-големия ромски квартал в София с над 35 000 жителиДемо-центърът е четвъртият център, открит от ХЕСЕД в София. С 16 души персонал и капацитет за работа с около 400 души, центърът дава възможност за прилагане в действие на модел на интеграция на ромското население, съчетаващ образование и здравеопазване.

В присъствието на г-н Тодор Чобанов, заместник-кмет на София, и на г-н Николай Денков, министър на образованието и науката, г-жа Кабакчиева отново припомни начина на функциониране на Фондацията. ХЕСЕД се основава на интердисциплинарен подход, включващ социолози, психолози и медиатори на терен. Развива се интегриран подход, съчетаващ образование и здравеопазване, и обхващащ три таргетни групи от населението: деца от 2 до 6 години, юноши от 12 до 16 години, и родители, които, включвайки се в курсовете на обучение, насочени към децата им, могат също да се възползват от обучение и да осигурят по-добро наблюдение върху процеса.

Тази визия е в центъра на Модела за интегрирано развитие (МИР), приложен от ХЕСЕД. Опиращ се по-скоро на развитието на индивидите и на общността, отколкото на конвенционален подход, прибягващ до социална и образователна помощ, МИР се смята за истинска социална иновация в областта на интеграцията на малцинствата.

Церемонията по откриването бе също така повод за Фондация ХЕСЕД да припомни пред присъстващите представители на публичните власти, че ромското население представлява огромен потенциал от човешки ресурси за пазара на труда в България. Г-жа Кабакчиева благодари също така на Френското посолство в България за подкрепата от 2011 година насам, както и на Веолиа, представлявана от нейния заместник-директор г-н Арно Валто дьо Мулиак, която пряко финансира този новооткрит център.

Награждавайки г-жа Кабакчиева с Националния орден за заслуги през 2016 година, Посолството изрази подкрепата си за това партньорство и отдаде заслуженото признание на Фондация ХЕСЕД за теренната ѝ дейност в полза на интеграцията на ромската общност в София и в България.  

 

 

 

Устойчиво управление на водния ресурс: Габрово и Годеч на посещение в Ланс

Третото учебно посещение за общините лауреати на конкурса ECOOBCHTINA 2016 се проведе от 22 до 24 февруари 2017 г. в гр. Ланс. Финансирано от българското Министерство на околната среда и водите, това посещение даде възможност на представителите на общините лауреати в категорията управление на водите - Габрово и Годеч, да наблюдават политиките и практиките, прилагани във Франция в тази област.

Ланс: от индустриално минало към устойчиво бъдеще

Територията на Агломерационната общност Ланс-Лиевен (АОЛЛ) е белязана от интензивна индустриална експлоатация, свързана с добива на въглища. Въздухът, водата и природните ресурси по отношение на биоразнообразието търпят последствията от интензивния и замърсяващ минен добив още от XIX век.

Водена от г-жа Таня Христова, кмет на Габрово, българската делегация се запозна с усилията, положени от Агломерационната общност за доставянето на качествена вода на жителите независимо от замърсяването. За да отговорят на предизвикателствата, АОЛЛ и нейният доставчик Véolia са работили по картирането на мрежата на агломерацията с цел оптимизирането на организацията, доставянето и използването на водата.

Учебното посещение даде също така повод да се оценят общинските обединения, които позволяват създаването на синергия в използването на финансовите средства при изграждането и реновирането на инфраструктурите.

 

Значение на обединенията между публичния и частния сектор

Българските представители на двата града лауреати бяха поканени след това от г-н Жан -Пиер Бланкар, заместник-председател на Агломерационната общност Ланс-Лиевен, да посетят звено за денитриране и станция за пречистване на питейна вода, за да се наблюдават различните цикли на пречистване на водата.

Независимо че партньорството между АОЛЛ и нейният оператор Véolia се сблъсква с някои трудности, ползите от него са неоспорими. Както обясни г-н Франк Бенишу, директор на регионалния център „Nord Véolia Eau France”, Véolia отговаря за връзките с клиентите, за управлението на жалбите и за различни технически проблеми. За целта над 130 служители работят активно в региона, като една част от тях са постоянно на разположение при неотложни случаи.

Този начин на функциониране позволява да се оптимизира обслужването на клиентите, като се ограничават течовете по мрежата. През 2013 г. партньорството между град Ланс, АОЛЛ и дружество Véolia доведе до изграждането на чешма с питейна вода, до която гражданите имат свободен достъп, намираща се в центъра на градината Шошоа.

 

Следващите значими събития на конкурса ECOOBCHTINA

Това първо издание на конкурса ECOOBCHTINA в България ще завърши с учебно посещение от 22 до 24 март на представители на общините лауреати Търговище и Каспичан в областта на устойчивото управление на отпадъците.

Предвид успеха на тази инициатива сред общините, институционалните и частните партньори и медиите, конкурсът ECOOBCHTINA ще се проведе отново с второ издание на 25 април тази година.

 

 

Към българското председателство на Съвета на Европейския съюз: организация, комуникация и сътрудничество

Съвместен френско-български семинар за българското председателство на Съвета на Европейския съюз се проведе в петък, 24 февруари, в Министерския съвет. Официално открит от г-жа Деница Златева, заместник министър-председател по подготовката на българското председателство, семинарът позволи на френски лектори от най-високо ниво да откроят предизвикателствата във връзка с подобно председателство.

Вписващ се в рамките на партньорството между френския Генерален секретариат по европейските въпроси и Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз” на Министерския съвет на Република България, семинарът имаше за цел да представи френския опит и експертиза във връзка с председателството на Съвета на Европейския съюз.

Г-жа Доминик Вааг, първи съветник в Посолството на Франция в България, припомни интензивното и дългогодишно институционално сътрудничество между Франция и България. От 2014 г. насам се провеждат многобройни срещи, които позволяват на двете страни да осъществяват обмен относно потребностите на България във връзка с новата й водеща роля  в европейските институции.

През 2018 г. България действително ще има за първи път възможността да председателства Съвета на Европейския съюз в продължение на шест месеца. Преди самото председателство предстои мащабна работа по организация, сътрудничество и комуникация, както подчертаха това г-н Патрик Фошьор, съветник към Генералния секретариат по европейските въпроси на Франция, и г-н Филип Дюмон, експерт в Министерството на околната среда и бивш съветник в Постоянното представителство на Франция към Европейския съюз. Също така, ако познаването на вътрешните практики в Съвета на Европейския съюз е от съществено значение, то връзката и комуникацията между националните институции и българските представители в европейските институции се явяват ключов фактор за едно ефективно и успешно председателство.

България и Франция споделят в различни сфери общи за Европа приоритети.  Сътрудничеството и споделянето на знания и практики, свързани с европейските институции, са от основно значение, за да се отговори на изискванията и приоритетите, наложени от най-актуалните събития. В тази перспектива, Франция вече се е ангажирала с обучението на българските държавни служители чрез партньорство между Института по публична администрация (ИПА), Националното висше училище по администрация (ENA) и Посолството на Франция в България.

Този вторник, 28 февруари, Посолството на Франция в България ще открие цикъл от 12 конференции-дебати по темата „Нашата Европа – каква Европа искаме?”, за да предостави възможност на български и френски участници да представят своите визии за Европа.

Повече информация за конференциите-дебати на тема „Нашата Европа”

Повече информация за програмите на обученията

 

 

Златоград, Брацигово и добрите практики по отношение на „енергийната ефективност на сградите”

След едно първо учебно посещение от 3-ти до 6-ти декември, посветено на устойчивата мобилност, сега е ред на представителите на градовете - лауреати на конкурса ЕКООБЩИНА 2016 в категорията „енергийна ефективност на сградите” да проведат учебно посещение във Франция от 13-ти до 16-ти декември, финансирано и организирано съвместно от Министерството на Регионалното развитие и благоустройството и Френското посолство в България. По програма е предвидено да бъдат представени местни добри практики, прилагани в Париж, но също и малко по-на север ... в Лил.

На път за Дома на устойчивата жизнена среда

Първи важен етап: Лил . В този град с работническа традиция, където почти половината от сградния фонд е построена преди Втората световна война, обновяването на жизнената среда и подобряването на енергийната ефективност на жилищата на най-бедните социални прослойки е приоритет. Приоритет, който цели постепенното освобождаване от неизолираните енергоемки сгради, които са източници на замърсяване и скъпоструващи за обитателите им. Благодарение на помощта на г-жа Елен Елснанд, ръководител проект „Устойчива жизнена среда”, българската делегация успя да се запознае на място с един иновативен инструмент, внедрен от местната общност. Разположен в центъра на града в реновирана бивша индустриална сграда, Домът на устойчивата жизнена среда, организиран на принципа „едно гише”, отваря врати през октомври 2013 година със задачата да информира и съветва граждани и фирми по проекти за строеж и реновиране. Ръководителите на проекти могат да се срещнат там с архитекти, финансови съветници или юристи и да получат документация и помощ при планирането на дейностите си. Така близо 900 проекта са подпомагани на всеки шест месеца, а за три години са обработени 3750 случаи.

 

Посещение на екоквартала Батиньол и екоквартала на Националния флот

След обзора на политиките и добрите практики, разработени от Европейска метрополия Лил, идва ред на посещението на парижките инициативи начело с екоквартала Батиньол и този на Националния флот в компанията на г-жа Карол Наганума от стартиращата компания ЕМБИКС и на г-н Франсоа-Ксавие Монако, директор на ВИЗЕА, проектантска организация, специализирана в устойчивото развитие на градските строежи. Разположен в сърцето на 17-ти район на Париж около парка Мартин Лутер Кинг, еко-кварталът Батиньол е истинска витрина на устойчивото развитие, по-специално по отношение на жизнената среда - 3400 жилища, от които 50% са социални жилища, 31 000 квадратни метра търговски обекти и услуги, 14 000 квадратни метра офиси и съоръжения в близост, като всички те отговарят на целите за опазване на ресурсите и на биоразнообразието посредством глобален подход. По отношение на потреблението на енергия, целта е да се постигне неутрален въглероден баланс с отопление, осигурявано основно от дълбок геотермичен източник. Колкото до енергийното потребление, което не може да се намали, като например уличното осветление, то се осигурява от 40 000 квадратни метра фотоволтаични панели, разположени върху покривите. Управлението на водите, на отпадъците, както и използването на еко-материали също са обмислени с оглед на най-новите технологични постижения, като например автоматизираното събиране на отпадъците чрез подземна пневматична мрежа ... почти за първи път във Франция!

Един забележителен подход, който откриваме в зоната за съгласувано устройство на територията в екоквартала на Националния флот в град Коломб, е приложен с цел съживяване на градската тъкан, по-точно чрез преустройството на сградите на Националния флот, превърнали се в индустриална морга. Топлинна мрежа с използване на биомаса, сгради с ниско потребление на енергия и още редица съоръжения, даващи възможност за ограничаване на вредното въздействие върху околната среда, по-специално на енергийното потребление, чрез обновяване имиджа на територията.

Продължението през 2017 година

През пролетта на 2017 година представителите на градовете-лауреати в категориите „Устойчиво управление на отпадъците” и „Устойчиво управление на водите” ще могат на свой ред да осъществят учебно посещение във Франция, организирано съвместно от Министерството на околната среда и водите и Френското посолство в България. Общините Габрово, Годеч, Търговище и Каспичан ще имат възможност да са запознаят с добрите практики на своите френски колеги. За програмата все пак трябва да се почака до 2017 година!

 

 

Учебно пътуване на тема "мобилност" за ЕКООБЩИНИ 2016

От 3 до 6 декември представителите на градовете лауреати на конкурса ЕКООБЩИНА в категория „устойчива мобилност” имаха възможността да участват в учебно посещение във Франция. Финансирано и организирано съвместно от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Посолството на Франция в България, това обучение имаше за цел да предложи обзор на най-добрите практики, разработени във Франция в областта на градския транспорт.От София до Париж и Страсбург

Наситена програма очакваше делегацията, която включваше по-специално г-жа Елза Величкова, г-н Васко Стойков, г-н Радостин Радев, кметове на Бобов дол, Сливница, Костенец, и  г-н Бельо Мандраджиев, председател на Общинския съвет на Велинград.  Париж със своите мащабни градски проекти, както и Страсбург, град категорично избрал екологичната мобилност, посрещнаха участниците, за да им предложат срещи с експертните екипи и поднесат теoретични, но и практически  познания благодарение на посещенията по места. Ако говорим за устойчива градска мобилност, трябва да споменем планирането, интегрирането на транспортните средства или разработването на нови предложения за мобилност като прочутите велосипеди под наем, но нищо не може да бъде сравнено с тестването на живо  на интермодалния транспорт или електрическите автомобили под наем, за да  разберем ползата от един спокоен трафик, основаващ се на градски и устойчиви видове транспорт. Резултатът е по-добро качество на живот и парижани и жителите на Страсбург, които бързо харесаха тези решения и одобриха тези иновативни услуги, но и споделеното пътуване в кола, не сгрешиха.

Споделени предизвикателства и решения -  експрес „Голям Париж”, Citiz, план за велосипеден и пешеходен транспорт

Дружеството „Голям Париж”, представено от  г-жа Сара Зуеир, съветник на председателя на Борда на директорите, и специализираната общинска администрация, представена от г-н Бенжамен Фаврио и г-н Ален Буланже, ръководители на проекти за мобилност, въведоха българските гости в новите стратегии, разработени от общината както на ниво квартали, така и за целия мегаполис. С над десет милиона жители и 8,5 милиона пътници, чийто превоз трябва да бъде осигуряван ежедневно, темата за мобилността е от огромно значение за столицата, като приоритет са ограничаването на застрояването на земеделски площи, изваждането от изолация на  чувствителни от социална гледна точка квартали или равният достъп до заетост за жителите от периферните части на града. Проектът „Експрес „Голям Париж””, който предвижда обновяване и разширяване на мрежата на метрото и се съчетава с развитието на електрическите автомобили под наем, велосипедния транспорт, както и на автобусни линии с високо качество на обслужване, илюстрира как да бъде оползотворена съществуващата тежка инфраструктура с цел насочване към устойчив мултимодален транспорт, свързващ отделните градски пространства. Също така, предвид констатацията, че близо 40% от ежедневните пътувания в столицата са на разстояние, по-малко от 5 км, община Париж си е поставила за цел в рамките на своя План за велосипеден транспорт 2014-2020 достигането на 15% пътувания с велосипеден транспорт. Сто и петдесет милиона евро следователно ще бъдат инвестирани скоро с цел изграждане на обезопасени места за паркиране, велоалеи или навеси в Града на светлините.

В Страсбург г-н Жонатан Наас, ръководител направление „Трамвай-автобус-електрически автомобили, велосипеди и електронни  билети”, прие делегацията, за да представи на нейните членове предлагания от града интермодален транспорт … след което ги покани да го тестват! С велосипед или в електрически автомобил Рено Зое лауреатите на конкурса ЕКООБЩИНА 2016 имаха възможността да се запознаят с екологични и интегрирани видове транспорт. Пионер в тази сфера, градът възобновява още през 1994 г. използването на трамвая, изоставен до този момент въпреки емблематичния си характер от края на 19ти век. Следва извеждането на преден план на велосипеда с поетапното изграждане на 560 км велоалеи и предоставянето на 4400 велосипеда под наем на разположение на жителите. Неотдавна, в центъра на града  се появи и електрическият автомобил благодарение на мрежата за автомобили под наем Citiz.

И все пак, една четвърт от пътуванията на разстояние от по-малко от километър се осъществяват с автомобил, практика, на която община Страсбург реши да противопостави своя пешеходен план. Улеснено преминаване на кръстовищата и увеличаване на пространството за велосипеди и пешеходци по шосето са част от мерките, целящи по-голямо ограничаване на автомобилния транспорт. Една френска добра практика, която се отличава както със силна политическа воля на местно равнище, така и с един глобален подход, заинтересован от предлагането на мобилност и нейното интегриране в градското пространство.

 

Първото от дълга поредица?
От 13 до 16 декември този път лауреатите на приза Екообщина 2016 в категория „енергийна ефективност на сградите” ще отпътуват на запад, за да се срещнат със своите френски колеги и да се запознаят с добрите практики на град Лил по-специално. Целта е да се предложи източник на вдъхновение за българските общини, но и представителите на тези най-динамични градове в съответната област да могат да установят контакти, позволяващи трансфер на опит и децентрализирано сътрудничество. А тъй като Екообщина 2017 наближава с пълна сила, това учебно посещение ще се проведе за първи път, но навярно ще бъде последвано от още много други подобни....

 

 

И ЕКООБЩИНИ за 2016 г. са…

На 7 октомври 2016 г., петък, десет български общини бяха наградени в Албена по време на 11тата Годишна среща на местните власти за своите инициативи в сферата на устойчивото развитие – устойчиво управление на водите, битовите отпадъци, енергийна ефективност на сградите и устойчивост. Лауреатите за 2016 г.? Търговище, Каспичан, Габрово, Годеч, Златоград, Брацигово, Бобов дол, Сливница, Велинград и Костенец!

Тържествено честване на образцови общини

След четиримесечно съревнование, международни специализирани семинари, а след тях и обсъждане на журитата имената на ЕКООБЩИНИТЕ за 2016 г. са вече факт. В категория „устойчиво управление на отпадъците” бяха отличени общините Търговище и Каспичан, докато Габрово и Годеч печелят трофеите в категория „устойчиво управление на водите”. В сферата на енергийната ефективност на сградите инициативите на градовете Златоград и Брацигово успяха да убедят членовете на журито. На последно място, в областта на градската мобилност Бобов дол и Сливница си поделят наградата за общини с население под 10 000 жители, а Велинград и Костенец – при градовете с население над 10 000 жители.

Г-жа Доминик Вааг, временно управляващ Посолството на Франция в България, г-жа Ивелина Василева, министър на околната среда и водите, г-жа Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството, както и представителите на предприятия бяха специални гости, за да връчат трофеите и наградите ЕКООБЩИНА на лауреатите в рамките на церемония с водещ отново г-н Петър Карабоев. Патронажът на министерствата и френските предприятия Веолия, Сен-Гобен Вебер, Шнайдер Електрик и Рено позволи всяка община победител да получи като награда учебно пътуване във Франция за двама членове на нейния екип, но не само това. Победителите – в зависимост от конкретната категория – ще се възползват също така и от пътуване, посветено на управлението на водите, в страна от Източна Европа, одит в сферата на управлението на отпадъците, електрически автомобил Рено-Зое за един месец, реновиране на чешма и енергиен одит на сграда по техен избор. Все престижни награди за първото издание на конкурса ЕКООБЩИНА, проведено с подкрепата на множество партньори и под високия патронаж на президента на Република България, г-н Росен Плевнелиев : Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Национално сдружение на общините в Република България, Рено, Сен-Гобен Вебер, Шнайдер Електрик, Веолия, ЕКОЕНЕРГИЯ, Енефект, Национален фонд за енергийна ефективност и възобновяеми енергии, Асоциация на еколозите от общините в България и Българска асоциация по водите.

Ново издание на конкурса през 2017 г.

През тази 2016-та година многобройни общини със скромни мащаби спечелиха званието ЕКООБЩИНА, което свидетелства за тяхната енергичност. Тъй като, ако конкурсът ЕКООБЩИНА има за цел да открои инициативи в сферата на устойчивото развитие, то той се стреми да отчита и усилията, осъществените проекти, а не само постигнатите резултати. Големите градски агломерации имат своето напълно естествено място в съревнованието и  можем да се обзаложим, че те ще бъдат повече още през следващата година благодарение на засилено участие на ЕКООБЩИНИ, отразяващи все по-добре многообразието в страната.

Самият конкурс бе замислен като една устойчива инициатива, за да благоприятства обмена на добри практики между френски и български общини и действията на местно равнище. Пред всички представители на общините, присъстващи на 11тата Годишна среща на местните власти този петък, 7 октомври 2016 г., в Албена, следователно бе отправено  послание: за да дадат израз на своята ангажираност в полза на устойчиво градско развитие, ако вече не са го направили – среща през 2017 г.!

Вижте програмата на церемонията по връчване на наградите

Вижте прессъобщението

Можете да намерите повече информация за конкурса на официалния Интернет сайт на ЕКООБЩИНА  : http://ecoobchtina.bg/

 

 

 

Първо лятно училище, организирано от Института по публична администрация

За да подкрепи увеличаването на компетентността на младите български държавни служители и в перспективата на председателството на Съвета на Европейския съюз, което страната ще поеме през 2018 г., Институтът по публична администрация организира от 12 до 15 септември лятно училище във Варна. Събитие, към което се присъедини и Посолството на Франция в България.

Участниците,  преминали предварителен подбор, имаха възможността да се възползват от опита на експерти по европейските въпроси и от модули, съчетаващи теоретично съдържание и практически знания, конференции и упражнения за поставяне в ситуация. Г-н Франк Фошьор, съветник по международното сътрудничество и анализа на европейските политики към френския Главен секретариат по европейските въпроси, бе специален гост на събитието. Той имаше възможността например да сподели с аудиторията своя експертен опит в подготовката и прилагането на европейските оперативни програми, инструменти на кохезионната политика. През своята кариера той е участвал в контрола и оценката на  оперативни програми 2007-2013 във Франция, но и в преговорите с европейските институции, подготовката, а след това и изпълнението на новия програмен период  2014-2020 на европейските структурни фондове.

 

Повече информация на сайта на ИПА

 

 

Социална политика и борба с трафика на хора – към по-интензивно френско-българско сътрудничество?

Посолството на Франция в България, Националната комисия за борба с трафика на хора и Службата на ООН за борба с трафика на хора организираха съвместно френско-българска работна група по темата за борбата с трафика на хора на 22 и 23 юни в Правец. Това събитие бе продължение на проучването, проведено от социолога Оливие Пейру за асоциацията „Земя на хората“, както и на първата междурегионална група, инициирана през февруари 2015 г. по темата за наказателното правосъдие като инструмент за борба с трафика на деца.

Тази работна група имаше за цел да насърчи по-тясно сътрудничество между френските и българските държавни органи, ангажирани с тази тематика на национално и местно равнище и по-специално между общините, засегнати от заминавания и пристигания на рискови групи население. През последните години бе постигнат съществен напредък в сферата на полицейското и съдебното сътрудничество, както свидетелстват за това многобройни международни спогодби и споразумения, Международното бюро за правна взаимопомощ по наказателноправни въпроси и магистратите за връзка, осигуряващи обмена на информация и проследяването  на процедурите. При все това сътрудничеството между френски и български общини остава да бъде разгърнато, по-специално в сферата на борбата с трафика на хора. Поради тази причина полицейски служители и представители на правосъдната система, представители на общинските социални служби,  Националната комисия и местните комисии за борба с трафика на хора, както и на Агенцията за закрила на детето взеха участие в събитието, за да бъдат насърчени глобалният и интегрираният подход.

Г-н Ги Енжен, заместник-директор на дирекция „Градско социално развитие“ и координатор  на Местния съвет за сигурност и превенция на престъпността в община Бордо, г-жа Корин Буик, ръководител направление „Борба с изключването“ в дирекция „Солидарност и социална кохезия“ на община Тулуза, и г-н Жан-Марк Фабр, ръководител услуга към асоциация „Подпомагане, структури за настаняване, образователен и социален кръстопът“ от Ница гостуваха специално за събитието в  България. Те имаха възможността да представят заедно с г-жа Мари-Мадлен Алио, прокурор на Републиката към Окръжния съд на Бордо, и полицейски командири от Бордо и Тулуза, г-н Жил Карел и г-н Стефан Генек, проблемите във връзка с трафика на хора с български жертви, с които тези градове се сблъскват, както и въведените механизми.

 Оказва се наистина, че рисковите групи население и случаите на трафик на хора, установени във Франция, засягат често лица от Пловдив, Варна, Пазарджик, Пещера и Сливен.  Ако броят на случаите е намалял през последните години благодарение на провежданите политики за борба с трафика на хора и интеграция и пристигането на нови населения, то близо 600 лица от българси произход и в риск пребивават например в Бордо. Общините, които отговарят за социалните политики, работят в съгласуваност с местните асоциации, за да изградят подходящи механизми, особено в сферата на градоустройствените и социалните проекти.

Но това начинание се оказва трудно при ограничена проституция, силна културна дистанция, маргинализация или още психологическо и финансово влияние, под което попадат жертвите и по-специално в случаите, в които техните деца са останали в България. Също така, френските действащи лица на терен, слабо запознати със спецификата на България, не са имали досега контакти с техните български колеги и следователно не са информирани за тази реалност. Проведената среща позволи инициирането на процедури за обмен на информация и сътрудничество, но и представянето на добри практики като разработените в Сливен от асоциацията „Лекари на света“ и в Ница от асоциацията „Подпомагане, структури за настаняване, образователен и социален кръстопът“.

 Надяваме се, че този обмен и установените контакти ще позволят по-добра превенция и работа по случаи на трафик на хора и в по-широк аспект разработването и прилагането на все по-ефективни социални политики и политики по включване!

 

 

ЕКООБЩИНА 2016 : За по-малко енергоемки сгради

Енергийната ефективност на сградите е приоритет за държавите и общините и свидетелство за това е българската Национална програма за енергийно обновление на сградите, стартирала през 2015 г. с бюджет от близо милиард лева. Семинарът „Подобряване на енергийната ефективност на обществените и жилищните сгради” следователно събра повече от осемдесет представители на български общини, поканени да вземат участие в това събитие, организирано в рамките на конкурса ЕКООБЩИНА (www.ecoobchtina.bg). Целта? По-добре да се очертаят възможностите за действия на местно равнище, да се открият добри практики, разработени във Франция и Бъzлгария, но и да се предложи оптимално време за установяване на контакти и изказвания на участниците по време на дебата, който последва презентациите.

Събитието, което поставя края на цикъл от четири семинара, съответстващи на четирите категории на конкурса, бе открито, както и предишните, от посланика на Франция в България,г- н Лапер дьо Кабан, и от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, г-н Николай Нанков. И двамата припомниха значението на тази тематика за международните и по-специално европейските цели. Приоритетното намаляване на потреблението на енергия и на емисиите на CO2 е още по-важно за България, страната най-голям замърсител в Европейския съюз в енергийната сфера, чийто сграден фонд поглъща близо 40% от общото енергийно потребление.

За Министерството на регионалното развитие и благоустройството усилията са съсредоточени върху частните лица, собственици на близо 97% от сградния фонд, благодарение на Националната програма за енергийно обновление на сградите, която е продължение на многобройни проведени пилотни проекти. Дейностите по повишаване на осведомеността  сред гражданите, все още слабо осъзнаващи ползата от инвестиции в жилищата, също стават все по-многобройни и българските общини са поканени да играят активна роля в структурирането на гражданското общество и въвеждането на механизми за подпомагане на обновлението. Общините осъществяват делегирано управление на програмата на местно равнище, като ръководят процеса на сключване на договори, необходими за изпълнението на ремонтно-строителните работи, със съсобствениците инициатори на проектите.

 Тази програма позволява да се увеличи доверието в държавните институции, стимулира укрепването на капацитета на местно равнище и следователно подобрява жизнената среда. Според центъра Енефект би било необходимо например по-добре да се открои така нареченият подход „step-by-step”, позволяващ добре планирани дейности и осезаемо по-висока енергийна ефективност, както и намаляване на държавните помощи или още допълване с бюджет за техническа помощ, позволяващ на общините да финансират специализирани екипи и предоставяне на услуги на едно гише.

 

Франция е изправена пред същите предизвикателства. Мобилизация на гражданите и значителни инвестиции в сградния фонд, това е и позицията, възприета от Рюей-Малмезон и метрополия Нант, лидер в областта на енергийната ефективност във Франция. И тези общини са стигнали дори по-далече.

 

В Рюей-Малмезон пилотните проекти, проведени за сградния фонд, бяха например насочени към проблеми с проектирането, след което пренасочиха фокуса си към енергийно позитивни сгради и привлякоха за участие и бизнеса.  Освен върху поведението на потребителите бе поставен акцент и върху строителните материали с висока термична инертност, новите енергийни източници, интергирани в сградите в рамките на санирането на учебни, спортни сгради и на проекта green building, който засяга близо 35 000m2 площ офиси. Компанията Шнайдер Електрик се присъедини към общината за обновлението на сгради посредством договора за енергийни характеристики, благодарение на който тя осигурява инвестициите,  след което получава възнаграждението си на базата на постигнатите икономии от енергия. На последно място, общината залага на сертифицирането, за да увеличи своята атрактивност, достъпа до финансови помощи и открои стойността на сградния фонд, като тя работи в съгласуваност с гражданското общество, за да предоставя всички услуги на едно гише и подпомага адекватно кандидатстващите с проекти лица.

 

В Нант, където подобно на България съществуват многобройни многофамилни жилищни сгради, метрополията предприе мащабни действия в полза на близо 1 600 жилищни кооперации, считани за енергоемки, или близо 40% от етажната собственост в града и 40 000 жилища. Става дума за сгради, построени между 1945 и 1985 г. – доказателство, че проблемът с остарелия сграден фонд е актуален и за Франция. На разположение на гражданите бяха предоставени климатични съветници, за да се подкрепи провеждането на качествен енергийен одит, позволяващ прецизни финансови прогнози, подкрепа за заявленията за финансова помощ и индивидуално подпомагане за тези енергоемки многофамилни сгради. Бе създаден колективен екозаем, за да могат всички жители на една кооперация без изключение да получават финансова помощ.

 

Тези забележителни инициативи бяха представени по време на семинара от г-н Бернар Старк, заместник генерален директор по градското развитие, и г-жа Изабел Рюфо, началник отдел „Устойчиво развитие” към община Рюей-Малмезон, както и г-жа Мишел Ери, териториален съветник по Климатичния план на метрополия Нант, гостуващи в София специално за събитието.

То бе повод и за съдържателна дискусия, която последва презентациите и която, надяваме се, е успяла да убеди българските общини да увеличат своята ангажираност в тази конкретна област… както и да участват в конкурса ЕКООБЩИНА! Общините разполагат със срок до 30 юни 2016 г., за да подадат своите кандидатури.

Можете да намерите повече информация за конкурса и да видите запис на семинара на официалния Интернет сайт на ЕКООБЩИНА (www.ecoobchtina.bg).

 

Вижте програмата на семинара

Вижте презентациите на участниците:

Преглед на изпълнението на Националната програма за
енергийна ефективност на жилищните сгради: представяне на
добрите практики, прилагани от българските градове

Г-жа Гергана Благиева, директор на дирекция „Жилищна
политика”, Mинистерство на регионалното развитие и
благоустройството

Образцов подход за енергийна ефективност на обществените
сгради във Франция: опитът на Рюел-Малмезон

Г-н Бернар Старк, зам.-генерален директор градско развитие и
г-жа Изабел Рюфо, началник на отдел „Устойчиво развитие“,
община Рюел-Малмезон

Образцов проект за термично саниране на многофамилните
жилищни сгради: опитът на метрополия Нант

Г-жа Мишел Ери, съветник по плана за климата, метрополия
Нант

Гледната точка на българските общини за постигнатия и
необходимия напредък в областта на енергийната
ефективност на сградите

Проф. Димитър Назърски, Университет по архитектура,
строителство и геодезия (УАСГ) и член на консултативния
съвет на Общинската мрежа за енергийна ефективност
ЕкоЕнергия

 

 

 

ЕКООБЩИНА 2016: в центъра на транспортната проблематика

 

Третият семинар ЕКООБЩИНА на тема „Устойчивата градска мобилност чрез оптимизиране на транспорта на хора и стоки - източник на атрактивност за териториите и на удовлетворение за гражданите” се проведе в четвъртък, 19 май 2016 година в хотел Хилтън София. Близо петдесет представители на българските общини участваха в събитието, за да обсъдят устойчивата мобилност, както и да тестват електромобилите Zoé, предоставени за целта от френската фирма партньор Renault Nissan.

Още с откриването на семинара посланикът на Франция в България, Н.П. господин Лапер дьо Кабан, припомни значението на тази тематика на фона на разрастването, но същевременно и на застаряването на автомобилния парк в страната след падането на комунизма.

Господин Валери Найденов, заместник-директор в главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, уточни от името на министър Лиляна Павлова, че финансирането, отпуснато в тази област през последните години по линия на оперативните програми, е значително. За периода 2007-2013 година близо половината от средствата са били инвестирани в полза на интегрираното градско развитие. Един от приоритетите, който се запазва през новия програмен период 2014-2020 година, който ще мобилизира значителни инвестиции, ще бъде насочен към намаляването на емисиите на CO2, както и към интермодалността.

 

Семинарът продължи с изказванията на госпожа Патрисия Дьолом, ръководител научни изследвания във Френския институт по науки и технологии в транспорта, благоустройството и мрежите (IFSTTAR), и на госпожа Зорница Хаджидимитрова, експерт в главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, които представиха националните и политически контексти в съответните две страни. Във Франция периодът на така наречените „тридесет славни години” (приблизително от 1945 до 1973 година) бележи апогея на повсеместното използване на автомобила, но въвеждането през 1982 година на градските планове за развитие променя посоката и целите, свързани с мобилността. Налагайки стратегическо планиране, тези планове намаляват значително автомобилното движение. В България финансиранията по оперативните програми позволяват една по-сигурна, по-ефективна и по-устойчива мобилност. През следващите седем години най-големите градове в страната ще могат съвместно да финансират проекти, целящи например развитието на градския транспорт, рехабилитацията, обновяването и осигуряването на инфраструктурите (гари, пътища, пешеходни пространства, паркинги и др.).

 

 Редица предизвикателства обаче остават, по-специално в малките български общини: управленски капацитет и оценка на проектите, конфликт между приоритети и слаба гъстота. За господин Ангел Буров, доктор урбанист в Университета по архитектура, строителство и геодезия - София, тези трудности се прибавят към все още плахото сътрудничество с частния, неправителствен и академичен сектор, недостатъчното внимание към устройството на периферните зони и слабо откроената местна инициатива.

 

Във Франция ситуацията търпи развитие, както свидетелства секторът на електромобила, който е в пълна експанзия благодарение на местните инициативи като тези в Метрополия Нант, които дават своите резултати. Както уточни господин Жозеф Берета, президент на френското сдружение за развитие на електромобила, който дойде в София по повод семинара,Франция се е превърнала от няколко години в лидер по отношение на електрическата мобилност. Генерираните ползи се отчитат най-силно в области като здравеопазване и качество и икономичност на жилищата, а държавата подкрепя този процес чрез обществени поръчки, чрез въвеждане на балансирана система „бонус-малус”, чрез развиване на мрежи от зарядни станции и организирано рециклиране на батериите.

 

Госпожа Ламия Руло-Тирауи, отговорник мисия в главна дирекция „Мобилност” към метрополия Нант, беше дошла специално от Нант, за да представи стратегията на тази образцова агломерация. Метрополия Нант, която обединява 24 общини, е взела решение, независимо от липсата на компетентност по отношение на устройството на територията, да намали автомобилния трафик на своята територия, като обвърже възможностите за алтернативна устойчива мобилност с политики на ограничения. Концентриране на мобилността в централните части на града и в структуроопределящите направления, работа върху публичното пространство, развитие на интермодалността и информиране на хората – това са мерките, които са позволили да се оптимизира използването на автомобила и промяната на градския пейзаж в метрополия Нант, която сега е обогатена с по-приятни и по-спокойни пространства.

 

 

Повече информация и запис на семинара можете да намерите на официалния сайт  www.ecoobchtina.bg

Вижте програмата на семинара

Вижте презентациите на участниците :

Националната стратегия за подкрепа на видовете индивидуален и обществен транспорт във Франция.
Г-жа Патрисия Дьольом, директор научно-изследователска дейност, Институт за наука и технологии на транспорта, на устройството на териториите и на мрежите

Българските приоритети в сферата на устойчивия градски транспорт: Представяне на новата оперативна програма 2014-2020 и на добрите практики, прилагани в българските градове
Г-жа Зорница Хаджидимитрова, гл. експерт, главна дирекция "Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство", Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Гледната точка за постигнатия и необходимия напредък в сферата на устойчивата мобилност в българските общини
Г-н Ангел Буров, доктор, урбанист, Архитектурен факултет, Университет по архитектура строителство и геодезия, София

Електрическата мобилност – устойчиво решение за общините и техните граждани.
Какви технологии? Какъв модел на работа в партньорство с частните и публичните оператори? Какъв модел на финансиране за изграждането и поддръжката на инфраструктурата?

Г-н Жозеф Берета, председател на Националното сдружение за насърчаване на електрическата мобилност

Опитът на метрополия Нант във връзка с въвеждането на план за градска мобилност, фактор едновременно за икономически растеж и удовлетворение за гражданите: интермодалността и свързаността на централната градска част и периферните общини – основен приоритет на транспортната стратегия
Г-жа Ламия Руло-Тирауи, отговорник проекти към Генерална дирекция „Мобилност”, метрополия Нант

 

 

 

Семинар: правата на командированите работници

Семинарът „Правата на командированите работници и френско-българското сътрудничество” се проведе на 26 май 2016 г. във Френския институт в България. Срещата между представители на институциите и на икономическите среди имаше за цел да разясни приложимата правна рамка и предизвикателствата, свързани с командироването на работна ръка. Необходимо е да се предотвратят измамите, които са източник на нелоялна конкуренция и на неспазване на правата на трудещите се (заплати, жилище, социални осигуровки и др.).

Г-н Ив Калвез, заместник-директор в главна дирекция по труда към френското министерство на труда, заетостта, професионалното обучение и социалния диалог, г-н Яник Ери, ръководител на Централната служба за борба с нелегалния труд, и г-н Арно Емерио, представител на френските институции по социално осигуряване в Европейския съюз, дойдоха в София за семинара, за да споделят експертиза и да разговарят със своите български колеги.

 

Вижте програмата на семинара

Вижте презентациите на участниците:

Представяне на проблематиката, свързана с командироването на работници /по-специално – борбата срещу измамите/, френската законова рамка и последни изменения /Главна дирекция по труда/

Г-н Ив Калвез , заместник-директор в главна дирекция на труда, Министерство на труда, заетостта, професионалното обучение и социалния диалог

Полковник Яник Ери, завеждащ централната служба за борба срещу нелегалния труд

 

Доклад от френските компетентни институции в областта на социалното осигуряване, по проблемите на командироването на работници и ключови въпроси пред френската осигурителна система при командироване

Г-н Арно Емерио, представител на френските социално-осигурителни институции пред ЕС

 

 

 

ЕКООБЩИНА 2016: бъдещето на нашите отпадъци

 

Близо 60 представители на българските общини и сдружения взеха участие в семинар на тема „Устойчиво управление на битовите отпадъци – от събирането до икономическото и енергийното им оползотворяване” на 19 май, вторник, в зала „Славейков” на Френския институт в България.

Продължение на първото събитие, посветено на устойчивото управление на водите, което се проведе на 6 април, семинарът на тема „Устойчиво управление на битовите отпадъци – от събирането до икономическото и енергийното им оползотворяване” събра в София френски и български експерти от сектора. Преди да даде думата на у          частниците, г-жа Доминик Вааг, първи съветник в Посолството на Франция в България, и г-н Красимир Живков, заместник-министър на околната среда и водите, припомниха още при откриването на форума колко важно е да се подобри оползотворяването на отпадъците, но и да се намалят образуваните количества при едва 24% оползотворени отпадъци в България, 2% от които чрез компостиране.

От френска страна, г-жа Орор Медийо, ръководител проект към Регионалната обсерватория за отпадъци на Ил-дьо-Франс, направи преглед на актуалната ситуация в сферата на устойчивото управление на отпадъците в национален и регионален мащаб. Създадена през 1992 г. от държавата и регион Ил-дьо-Франс, Обсерваторията събира, анализира и разпространява данни сред 1300 общини в допълнение към провежданите от нея инициативи. Констатациите са следните: близо две трети от събраните домакински отпадъци са остатъчни отпадъци и въпреки задоволителни проценти на рециклиране за отпадъците от текстил и електрическо и електронно оборудване, повече от 30% от пластмасовите отпадъци не се оползотворяват. Проблематики, които се наблюдават и в България и за които повсеместното разпространение на компостирането, отглеждането на кокошки, споразуменията между супермаркети и солидарни асоциации или още създаването на центрове за повторна употреба, насърчавани от Регионалната обсерватория за отпадъците в Ил-дьо-Франс, са все решения, създаващи стабилна заетост.

 И все пак, както припомни това г-н Оливие Кастаньо, ръководител направление „Сепариране, оползотворяване на материалите и транспорт” в Агенцията за битови отпадъци на метрополия Голям Париж (Syctom), близо две трети от отпадъците се оползотворяват благодарение на въведена йерархия в методите на третиране (засилена от закона Гренел) и установена политика на изгаряне, позволяваща отопляването на 300 000 домакинства. Остава да бъде развито оползотворяването на материалите и социалната приемливост на инсталациите в градска среда въпреки тяхното архитектурно и ландшафтно интегриране. Агенцията, която е публична структура, оборудва 84 общини с последно поколение инфраструктура за оползотворяване – свидетелство за това е подземният завод в Иси-ле-Мулино – и провежда кампании за повишаване на осведомеността сред гражданите, както и за насърчаване на кръговата икономика, например чрез екопроектиране.

Иновациите са необходими, но те наистина не биха могли да заменят екологичното съзнание на гражданите и „правилните жестове”, като най-добрият отпадък е този, който не се образува. Експериментът, проведен от агломерация Лориан, представлявана от г-н Оливие Каталон, заместник-генерален директор на направление „Технически инженеринг и управление”, бе доказателство за същото. Събирането и третирането на отпадъците в агломерацията се осъществяват от общинско дружество и от външен изпълнителен Веолия за близо 25 общини. Една успешна политика, което се дължи на вниманието, насочено към приемливостта на инфраструктурата, заетостта и социалната интеграция, но и към  икономическата устойчивост на дейностите успоредно с производството на компост и на разделното събиране на отпадъците от домакинствата. Тази инициатива, която предполага адекватна информация и допълнителен разход за сметосъбиране, но която позволява да се намали размера на контейнерите, да се ограничи честотата на събиране…, но също така и най-вече да се установят неправилно сортиращите жители и следователно да се оптимизира оползтворяването на отпадъците. Тези усилия, положени на предварителен етап, позволяват резултат от тонаж на жител в размер, с близо 30% по-нисък от този на Ил-дьо-Франс, без да се насърчава прибягването до по-леки, но трудни за рециклиране материали, което би увеличило потоците с процент на нерециклируеми материали 2%.

Що се отнася до България, г-жа Теодора Петрова, експерт в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите” на Министерството на околната среда и водите, представи финансирането, предвидено в рамките на Оперативна програма „Околна среда”. Но за общините г-жа Десислава Стойкова, експерт  в Националното сдружение на общините в Република България, припомни процеса на регионализация, протичащ в България, както и опасенията, свързани с него: увеличаването на разстоянията за транспорт, финансовото участие на общините, както и управлението. Все аспекти, които остават да бъдат доизяснени, както и въвеждането на стимулиращо ценообразуване, което ще трябва да осигури достатъчно постъпления за общините. Проблематики, за които семинарът показа, че са били или са все още актуални и за Франция и че добрите практики могат да бъдат източник на вдъхновение за разработването на иновативни решения.

 

Повече информация и запис на семинара можете да намерите на официалния сайт  www.ecoobchtina.bg

Вижте програмата на семинара

 

Вижте презентациите на участниците:

Преглед на постигнатите във Франция резултати в сферата на рециклирането и намаляването на отпадъците и представяне на Националния план за намаляване на отпадъците
Г-жа Орор Медьо, ръководител проекти, Регионална обсерватория за отпадъците в Ил-дьо-Франс (ORDIT)

Преглед на прилагането на европейските директиви за рециклиране и енергийно оползотворяване на отпадъците в България и представяне на приоритетите за действие на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020
Г-жа Теодора Петрова, експерт, дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвите", Министерството на околната среда и водите

Гледната точка на българските общини за постигнатия и необходимия напредък в сферата на събирането и рециклирането на отпадъците
Г-жа Десислава Стойкова, юрисконсулт и експерт по екология, Национално сдружение на общините в Република България

Устойчиво управление на битовите отпадъци – условията за ефективно събиране и третиране с цел подобряване на резултатите от рециклирането.
Какви технологии? Какво партньорство с частните оператори? Какъв модел на финансиране на изграждането и функционирането на инфраструктурата?

Г-н Оливие Кастаньо, ръководител направление, сепариране, оползотворяване на материалите и транспорт , Агенция за управление на отпадъците на метрополия Париж (Syctom - Париж)

Управление на биоотпадъците в рамките на междуобщинското коопериране – изграждане на интегрирана верига от събирането до оползотворяването на отпадъците.
Какъв е местният контекст? Какви са приоритетите? Успешното разделно събиране на отпадъците? Какви партньорства с частните оператори?

Г-н Оливие Каталон, заместник генерален директор, агломерация Лориан

 

 

 

ЕКООБЩИНА 2016: първи фокус върху водите!

 

На 6 април 2016 г. със семинар на тема „Оптимизиране на питейно-битовото водоснабдяване и устойчиво управление на отпадъчните води” започнаха срещите, посветени на устойчивото развитие, организирани в рамките на конкурса ЕКООБЩИНА. Събитието бе открито съвместно от посланика на Франция в България, г-н Ксавие Лапер дьо Кабан и г-жа Атанаска Николова, заместник-министър на околната среда и водите, като в него взеха участие над петдесет представители на български общини.


След като бе открит официално на 22 март с пресконференция, организирана съвместно от Френския институт в България, Посолството на Франция в България, Министерствата на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството, конкурсът ЕКООБЩИНА започна същинския дебат по един от четирите стълба на устойчивото градско развитие: управлението на водите.

Събитието бе повод да си припомним, че ако Франция и България разполагат със значими водни ресурси с добро качество, все още остава да бъде направено много, за да се рационализира потреблението и да се подобри, след използването му, връщането на този ценен ресурс в природата. За г-н Ксавие Лапер дьо Кабан и г-жа Атанаска Николова с това продължение на едно вече динамично френско-българско сътрудничество между френските агенции по водите и българските басейнови дирекции, позволило въвеждането на първите планове за управление на речните басейни в България, се цели още по-интензивен обмен на добри практики и оптимизирано усвояване на европейско финансиране.  

Пред близо шестдесет представители на общините френски и български експерти представиха контекста, рамката на изготвяне на публичните политики и разказаха за местни инициативи, провеждани с цел насърчаване чрез натрупания опит на появата на образцови проекти в България. Презентациите на г-н Бернар Бараке, директор научноизследователска дейност във френския Национален център за научни изследвания, на г-н Рене Дарбоа, заместни-кмет с ресор води и енергия на град Мец, и на г-н Oливие Депре, директор водоснабдяване и канализация на метрополия Анже Лоара, специални гости на форума, бяха очаквани с особен интерес. Те предложиха съчетание от научен анализ, политически и експертен подход, за да илюстрират чрез опита на две образцови френски общини въведените понятия и различните практики, представени от  г-н Бернар Бараке.

 Сред коментарите, направени по време на изказванията и продължени в рамките на дискусията с публиката, можем да споменем диференцираното и на множество нива местно управление, както и засиленото сътрудничество между общини, позволяващо да се осигурят оптимални услуги на най-целесъобразното териториално равнище. В случая на град Мец,  който е успял да рационализира нуждите от вода чрез нова концепция за водоснабдителната си мрежа, г-н Рене Дарбоа изтъкна и необходимостта от стратегическа визия и воля, която политическите лица трябва да защитават сред своите съграждани. Ангажимент, който се оказва от съществено значение за намаляването в дългосрочен план на разходите, генерирани от непригодени и остарели практики, съоръжения и инфраструктура. Импулс и политически мониторинг, който на последно място трябва да дойде и да се опре не само на научните познания, но най-вече на експертния опит на специализираните служби на общините и операторите. Метрополия Анже Лоара, както посочи това г-н Оливие Депре, е изградила тясно партньорство с Веолия за управлението на пречистването на водите на регион, в който живее население от близо 270 000 жители. Става дума за едно успешно сътрудничество, тъй като то  позволява да се извлече максимална полза от вътрешния капацитет на общината, ноу-хауто, което притежава Веолия, и най-новите технологии за пречистване, сред които производството на биомаса от утайки от пречиствателни станции. Това публично-частно партньорство предполага обаче засилен диалог между общинските служби и частния партньор, прецизна правна рамка и строг контрол.

 

 Следващият семинар ЕКООБЩИНА на тема „Устойчиво управление на битовите отпадъци – от събирането до икономическото и енергийното им оползотворяване” ще се проведе на 19 април във Френския институт в България, като почетни гости ще бъдат представители на Голяма община Париж и Лориан. Успоредно с това, българските общини са поканени да подадат своята кандидатура в една или няколко категории на конкурса по техен избор, като крайният срок за това е 30 юни 2016.

 

 

 

Повече информация и запис на семинара можете да намерите на официалния сайт  www.ecoobchtina.bg

Вижте програмата на семинара

Вижте презентациите на участниците:

 

Преглед на управлението на услугите по водоснабдяване и канализация във Франция: необходимостта от създаване на междуобщински сдружения, различните начини на управление и финансиране
Г-н Бернар Бараке, директор научно-изследователска дейност, Национален център за научни изследвания (CNRS)

Преглед на прилагането на европейските директиви и представяне на приоритетите за действие на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020
Г-жа Светла Иванова, държавен експерт, отдел "Програмиране и планиране", Министерството на околната среда и водите

Гледната точка на българските общини за постигнатия и необходимия напредък в сферата на управлението на водите и третирането на отпадъчните води                  Г-жа Десислава Стойкова, юрисконсулт и експерт по екология, Национално сдружение на общините в Република България

Планът за питейно-битово водоснабдяване на община Мец.                                         Какви технологии? Какво партньорство с частните оператори? Какъв модел на финансиране на изграждането и  функционирането на инфраструктурата?               Г-н Рьоне Дарбоа, зам.-кмет с ресор води и енергия, Община Мец.

Устойчиво и резултатно управление на отпадъчните води на метрополия  Анже Лоара                                                                                                                                                         Какви технологии? Какво партньорство с частните оператори? Какъв модел на финансиране на изграждането и  функционирането на инфраструктурата?                Г-н Оливие Депре, директор водоснабдяване и канализация, метрополия Анже Лоара

 

 

ЕКООБЩИНА 2016

Конкурс, за да превърнем нашите градове в устойчиви пространства за живот

По време на пресконференцията, която се проведе на 22 март 2016 г., вторник, във Френския институт в България, посланикът на Франция в България, г-н Ксавие Лапер дьо Кабан, министърът на околната среда и водите, г-жа Ивелина Василева, както и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството обявиха официалното откриване на първия конкурс за устойчив град - „ЕКООБЩИНА”.

 

Френско-български проект, основаващ се на партньорството, с цел: благоприятстване на иновациите на местно равнище

ЕКООБЩИНА е плод на партньорството между Посолството на Франция в България и Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което успя да обедини за целите на конкурса ЕКООБЩИНА френските предприятия Рено, Шнайдер Електрик, Сен-Гобен-Вебер и Веолия, както и сдружения като Националното сдружение на общините в Република България или Екоенергия.

Така създадената мрежа включва ангажирани действащи лица, които имат волята да насърчат глобалните, интегрирани подходи и едно обновено управление, като се възползват от експертния опит и практическите резултати на всеки един – община или действащо лице от неправителствения или частния сектор.

 

Четири  категории за едновременно успешни и щадящи нашата околна среда градски услуги

Превръщането на един град в устойчиво градско пространство означава преди всичко насочване на усилията към четири основни области:  управлението на водите, на отпадъците, енергийната ефективност на сградите, както и мобилността. Става дума за ключови сектори, които обуславят в голяма степен енергопотреблението или екологичния отпечатък на човешките дейности. Ето защо тези четири тематики съответстват на категориите на конкурса, в които българските общини могат да подадат своята кандидатура. Четири семинара ще позволят също така дискусия между френски и български експерти по тези проблематики с цел по-добро запознаване с разработените добри практики и насърчаване по този начин на образцовите инициативи.

Първият семинар на тема „Оптимизиране на питейно-битовото водоснабдяване и устойчиво управление на отпадъчните води” ще се проведе на 6 април 2016 г. във Френския институт в България. Той ще бъде последван от второ събитие - „Устойчивото управление на битовите отпадъци – от събирането до икономическото и енергийното им оползотворяване”, предвидено за 19 април 2016 г. във Френския институт в България.

 

Конкурс за ангажираните местни власти и мобилизирани граждани: Инициативата „Зелен град”

Всички български общини са поканени да кандидатстват, независимо от техните мащаби, за да защитят своята ангажираност в полза на устойчивото развитие и да представят своите вече реализирани или предстоящи проекти. Регламентът на конкурса, както и въпросниците за участие са налични и могат да бъдат изтеглени от официалния сайт на конкурса www.ecoobchtina.bg. Независими и специализирани журита, съставени от български експерти, ще определят общините победителки. Във всяка категория ще бъдат възнаградени усилията на два града: град с население под 10 000 жители и град с население над 10 000 жители.

А какво е мястото на гражданите в тази инициатива? Тъй като поведението на потребителите е неделима част от устойчивите политики и гражданите са най-добрите лобисти сред избраните от тях местни власти, всеки може да гласува на Фейсбук страницата на ЕКООБЩИНА и да подкрепи кандидатурата на своята община. Инициативата е озаглавена „Зелен Град” и има за цел да привлече вниманието към дискутираните проблеми и да насърчи ангажираността на местните власти. Викторини ще позволят също така на посетителите на страницата да тестват познанията си в областта на устойчивото развитие, като тук също ще бъдат раздадени награди, за да бъде подкрепена по забавен начин мобилизацията на гражданите!

 

 

 

 

Повече информация на официалния сайт на конкурса: www.ecoobchtina.bg

Вижте програмата на семинара „Оптимизиране на питейно-битовото водоснабдяване и устойчиво управление на отпадъчните води” - 6 април 2016 г.

Вижте записа на пресконференцията  :

 

 

 

 

 

Възнаградени заслуги

В понеделник 25 януари 2016 г. посланикът на Франция в България, г-н Ксавие Лапер дьо Кабан, връчи Националния орден за заслуги на г-жа Веселина Попова, председател на сдружение „Комитет за побратимяване” от град Троян, и г-жа Елена Кабакчиева, основател и председател на фондация „Здраве и социално развитие” (Хесед).

Националният орден за заслуги е вторият по значимост във Франция след Почетния легион и се връчва за „особени заслуги”. Тази година две българки бяха удостоени със званието „Кавалер на Националния орден за заслуги” за тяхната изключителна професионална и лична ангажираност и ценните резултати на тяхната забележителна дейност.

Г-жа Попова, председател на троянския „Комитет за побратимяване”, получи това звание за своята прекрасна енергичност в общината като неин служител и доброволец в основата на две побратимявания с френските общини Виньо-сюр-Сен в департамента Есон и Перн ле Фонтен в департамента Воклюз. Това сътрудничество внесе през годините динамика във френско-българския обмен в сферата на културата и образованието.

Г-жа Елена Кабакчиева, фигура в борбата със социалното изключване на ромското население в България, получи Националния орден за заслуги за своята образцова кариера в полза на социално слабите. Тя е личност с нестандартен път на развитие, съчетаващ научноизследователска, консултантска и теренна работа както на местно, така и на международно равнище в полза на развитието на знанията и практиките.

 

 

-вижте речта на посланика на Франция в България/г-жа Попова

-вижте речта на посланика на Франция в България/ г-жа Кабакчиева

 

Здравни медиатори роми?

Конференция : Ключовата роля на медиаторите  за изграждането на здравна политика в полза на ромското население на местно равнище – образцовият проект, разработен от “Лекари на света” и община Сливен

В понеделник, 7 декември, широката публика имаше възможността да се запознае с пилотния проект, разработен от сдружението „Лекари на света” в Сливен с цел подобряване на условията на живот на близо 20 000 роми от квартал „Надежда” в положение на крайна социална уязвимост. В партньорство с общинската администрация на Сливен, Асоциацията на здравните медиатори и Българската асоциация за семейно планиране сдружението стартира през 2013 г. проект, който има за цел да предостави решение за проблема с липсата на здравно осигуряване за лицата без трудова заетост, от който са засегнати многобройни жители на „Надежда”. Ситуация, чиито последици се изразяват във висок процент заболели от полово предавани болести, аборти, преждевременни и нежелани бремености, които застрашават здравето на населението, водят до отпадане от училищното образование и ситуации на социална несигурност за младите жени.

„Лекари на света” развиват своята дейност в Сливен от много години вече и са успели чрез своята дългосрочна, екипна, съвместна и теренна работа да спечелят доверието на жителите и  публичните власти, необходимо за разбирането на потребностите и внедряването на мерки, пригодени за маргинализираните групи население. Тази дейност, подкрепяна от Посолството на Франция в България, позволи стартирането през 2013 г. на настоящия пилотен проект по темата сексуално и репродуктивно здраве, чиято устойчивост ще бъде осигурeна от община Сливен благодарение на осъществения трансфер на механизми, умения и предоставеното съфинансиране от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Г-н Атанас Димитров, местен координатор на проекта, и г-н Сенад Асанбасич, регионален координатор на „Лекари на света”, представиха инициативата, която показва колко важно е да бъдат взета под внимание местната специфика, като разработеният проект е довел по-специално до необходимостта от преразглеждане на някои първоначално изградени механизми за работа. Проектът има за цел чрез посредничеството на здравни медиатори от ромската общност да предложи подпомагане, повишаване на обществената осведоменост, противозачатъчни средства и медицински грижи за жителите на квартала, като съчетае установяването на контакт и неформалното подпомагане с прием и медицинско наблюдение в създадения Център за информиране и ориентиране. Така например, екипите са имали възможността да се убедят в ефективността на подход, ангажиращ представители на подгрупите ромско население от квартала – музиканти, „голи” цигани, градешки цигани и турци, религиозни лидери и семейства, които изграждат контекста на представите и практиките, но и да засилят мерките за повишаване на осведомеността, насочени към съпрузите и юношите преди началото на половия им живот. Обратното, опитите да се компенсира с награда присъствието на информационните сесии са се оказали неефективни за постигане на интерактивност или доверие между бенефициентите и медицинските лица.

Желанието на „Лекари на света” е този анализ на натрупания опит да бъде полезен и за другите български общини, които искат да подобрят своята социална и здравна политика. Изготвеният от сдружението за целта наръчник бе връчен по време на конференцията на г-жа Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика.

Целта на събитието бе и да се установят възможностите за финансиране за общините при изпълнението на мерки за подкрепа на интеграцията на ромското население. В рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество градовете Русе, Бургас, Монтана и Сливен ще могат например да получават финансова подкрепа в размер до 85% от бюджета на одобрените проекти, както уточни това в изказването си г-жа Лилия Гунева, координатор на програмата към  Посолството на Швейцария в България. Закрилата и включването на уязвимите групи население са сред  приоритетите, в които ще бъдат инвестирани 70 милиона евро чрез швейцарския фонд в рамките на подписания с Европейския съюз договор.

Местни инициативи, както припомня това г-жа Зорница Русинова, които Министерството на труда и социалната политика има желанието да насърчи, заедно с една по-добра вертикална и хоризонтална координация, предоставяйки, благодарение на глобален подход, финансиране по линия на оперативните програми от програмния период 2014-2020 г. - „Развитие на човешките ресурси”, „Региони в растеж” и „Наука и образование за интелигентен растеж”. Партньорството  с Министерството на образованието и науката ще бъде засилено с цел подобряване на механизмите за опазване на общественото здраве и по-специално на майчинското и детско здраве, които включват по-значимо признание за ролята на здравните медиатори и укрепване на мерките за повишаване на обществената осведоменост по темата семейно планиране. В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” близо 86 милиона лева ще бъдат също така мобилизирани за подобряване на социално-здравните услуги.

 

Вижте Наръчника на „Лекари на света”

Вижте програмата на конференцията

Вижте презентациите на участниците

Българо-швейцарската програма за сътрудничество: представяне на
пилотните проекти , разработени за и от други български общини.

Г-жа Лилия Гунева, здравен експерт, Посолство на Швейцария в България

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020 ”:
представяне на заложените мерки и финансови ресурси

Г-жа Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната
политика

 

 

конференцията „Измененията на климата – предизвикателства пред българската природа и туризъм“

 

 

 

 

За още по-зелени селски райони

 

Близо 90 души присъстваха този понеделник 23 ноември в зала „Славейков” на Френския институт в България на поредна конференция, посветена на устойчивото развитие и организирана в сътрудничество с г-н Стефан Робер, съветник към Министерството на земеделието и храните. Селските региони бяха основна тема, като дебатите бяха насочени по-специално към техния потенциал в сферата на развитието на туризма и земеделието, недостатъчно използван

В навечерието на откриването на форума за климата COP 21 в Париж, целта е да бъдат по-добре очертани предимствата на България, очакванията на потребителите, както и инструментите, позволяващи да бъдат откроени тези два ключови сектора за развитието на селските региони – земеделието и туризма, взаимносвързани между впрочем. Сред многобройните гости Посолството имаше удоволствието да приветства г-н Андре Руш и г-н Жюлиен Вио, дошли да споделят опита на Регионалния природен парк Пиренеи Ариеж, както и г-жа Лоранс Ластири и г-жа Майален Сарод от Сдружението за защитено наименование за произход „Люта чушка „Еспелет””.

 „Все още слабо позната сред международните туристи!. Това е безспорно общото наблюдение по отношение на България от страна на експертите, участвали в сутрешната сесия, посветена на зеления туризъм. Страната притежава изключително богато и запазено, но слабо познато природно, архитектурно и културно наследство. Предимства, които следва едновременно да бъдат по-добре съхранявани, но и валоризирани, за целта на което българското законодателство се адаптира и транспонира достиженията на общностното право с близо 34,4% от територията на страната, вече категоризирани като „зона Натура 2000”. Повод за г-н М. Калугеров от Министерството на околната среда и водите да представи законодателната рамка, а след това да засегне и инициативите, провеждани от местните актьори, сред които регионалните природни паркове, заедно с г-н Тома Белев и Асоциацията за алтернативен туризъм с г-н Попйорданов.

Във връзка с тази промяна в подхода за устойчиво местно развитие чрез туризма  Природният парк Пиренеи Ариеж имаше възможността да представи резултатите от своя опит. Този съвсем млад парк, създаден през 2009 г. в южна Франция, е съумял да обедини около своя териториален проект над 140 общини и да получи подкрепата на департамента и региона. В един изключително селски регион, отличаващ се със земеделски дейности и икономика, основана на животновъдството, укрепването и структурирането на местното туристическо предлагане  около природните и социо-икомомически особености, както и усилията, положени за запазването на дейностите, инфраструктурата и обществените услуги, позволяват да се печели от „условията за живот”. „Качествена” стратегия, която дава своите резултати, тъй като паркът отчита демографски и икономически подем на територията си – доказателство за неговата динамика.

Насърчаване по-скоро на качеството, отколкото на количеството, както и на интегрираните подходи за диверсифицирана регионална икономика, по-устойчива и конкурентоспособна – това бе водещата тема в следобедните дебати, посветени на валоризирането на земеделските продукти. „Местни синергии”, насърчени от програмата ЛИДЕР, бяха представени от г-н Стефан Спасов от Министерството на околната среда и водите и от представителите на групите за местна инициатива на Разлог и Троян и Априлци. България притежава също така и добре структурирана мрежа от малки производствени цехове, парадоксално ценни за регионите, тъй като благоприятстват съхраняването на занаятчийските умения, висок клас продуктово позициониране и растеж на местно равнище в полза на териториалните актьори.     

Във Франция публичните власти и туристическият сектор от много години насам използват предимството на характерното земеделско и гастрономическо наследство, получило международно признание. Доказателство за това е въвеждането на наименованията за контролиран произход още през 1935 г., които ще доведат през 1992 г. до появата на известните европейски защитени наименования за произход. Маркировки, които осигуряват видимост за продуктите и доверие от страна на информираните потребители в производителите и туристическите актьори, както свидетелстваха за това представителите на Сдружението за защитено наименование за произход „Люта чушка „Еспелет””. Почти христоматиен пример във Франция, този сорт люта чушка от Страната на баските, защитен през 1993 г. от шепа производители, се превръща за няколко години с укрепването на туристическия сектор в местна атракция за близо 500 000 туристи всяка година, търсещи типичното, автентичното и качественото.

Добри практики, които един ден може би ще успеят да вдъхновят българските местни актьори и да породят нови сътрудничества между нашите две страни.

 

програма на събитието

Вижте презентациите на участниците в конференцията :

 Българската политика за опазване на природното наследство: представяне на
видовете защитени природни обекти и свързаната с тях нормативно-правна уредба
Г-н Мирослав Калугеров, директор на „Национална служба за защита на
природата”, Министерство на околната среда и водите

Френският опит – регионалните природни паркове
Г-н Андре Руш, президент на Регионалния природен парк „Пирене Ариежоаз”,
член на Нацоналната федерация на регионалните природни паркове, председател
на Националната комисия „Марка парк”
Г-н Жюлиен Вио, отговорник проекти „Марка парк”и местни продукти

Добри практики за опазване и валоризиране на природните пространства,
въведени в България
Г-н Тома Белев, председател на Асоциацията на регионалните природни паркове

Какви принципи да се следват за едно устойчиво развитие на туризма в българските
села ? Споделяне на опит от местни представители, работещи в сферата на
приключенския, селския и кулинарен туризъм

Г-н Любомир Попйорданов, председател на Българската асоциация за
алтернативен туризъм

Ферма и къща за гости „Боженски Чифлик”
Г-жа Ели Петрова, мениджър проекти и атракции

Г-н Стоилко Апостолов, изпълнителен директор на фондация „Биоселена” за
биологично земеделие и координатор на проект „For the Balkan and the People”,
съфинансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество

Програмата ЛИДЕР 2014-2020 за развитие на селските райони: представяне на
мерките и възможностите за финансиране на туристически проекти и проекти за
валоризиране на местните продукти
Г-н Стефан Спасов, началник отдел ЛИДЕР, дирекция „Развитие на селските
райони”, Министерство на земеделието и храните

Представяне на добри практики, разработени в България от местните
инициативни групи ЛИДЕР в полза на туризма и валоризирането на местните
продукти
Г-жа Венета Нанева, изпълнителен директор МИГ Разлог
Г-н Веселин Стойков, изпълнителен директор, и Г-н Цанко Спасовски,
председател на управителен съвет на МИГ Троян и Априлци

Френският опит в сферата на валоризирането на местни продукти
Г-н Стефан Робер, съветник на френския министър на земеделието, хранително-
вкусовата промишленост и горите

Представяне на добри практики, разработени във Франция
Г-н Андре Руш, президент на Регионалния природен парк „Пирене Ариежoаз” и
член на Националната федерация на регионалните природни паркове,
председател на Националната комисия „Марка парк”
Г-н Жулиен Вио, отговорник проекти „Марка парк” и местни продукти

Представяне на опита на производителите на люти чушки „Еспелет” в Страната на
баските
Сдружение за контролирано наименование за произход Люта чушка „Еспелет”
Г-жа Лоранс Ластири, производител и член на управителния съвет
г-жа Мейлен Сарод, отговорник комуникации

Преглед на актуалното състояние на международните пазари и на перспективите
за сътрудничество между Франция и България в областта на гастрономията и
зеления туризъм
Г-н Стефан Дюлае, председател

Иновации за устойчиво конкурентоспособни индустрии…

Тъй като иновациите са в центъра на икономическите политики и форумът COP 21 е решаващ момент за появата на щадящи околната среда икономически дейности, Посолството на Франция в България откри дебата на 12 ноември в рамките на кръгла маса под надслов „Иновациите като решение за климатичните промени – сфера на сътрудничество за публичните и частните субекти”. 

Седмицата от 9 до 15 ноември по-специално беше посветена на иновациите с първото издание на „Седмицата на иновациите и устойчивото развитие” в България, проект, в чиито рамки се вписва проведената кръгла маса.

 

Времето напредва.

Всички знаем, че борбата с климатичните промени предполага мобилизирането на всички  обществени субекти за разработването на нови „чисти” технологии, техники и процеси. Поради тази причина кръглата маса беше отворена за участието на представители на френския и българския държавен и частен сектор, но и на научните среди и неправителствения сектор. Близо 80 души изслушаха презентациите на представителите на Министерството на икономиката, Министерството на околната среда и водите и по-специално на професор Ерве Льо Трьо, старши научен сътрудник към френския Национален център за научни изследвания, участвал в изготвянето на докладите на Междуправителствената експертна група по климатичните промени, и г-н дьо Лафарж, регионален изпълнителен директор на Шнайдер Електрик.

Иновации?  Стратегията на интелигентната специализация.

В рамките на европейската регионална политика и политиката за подкрепа на иновациите българските държавни власти получават европейско финансиране, за да насърчават специализацията на икономиката в сектори с висок потенциал, които осигуряват на страната конкурентоспособни предимства.

Така в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” до 2020 г. ще бъдат мобилизирани над 200 милиона евро за развитието на „зелените” енергии, но и за по-устойчиви видове транспорт и интелигентни технологии. Инвестиции ще бъдат направени също така и чрез националните фондове за иновации и научни изследвания.

Предвидените средства отговарят на спешната нужда от промяна в практиките и насочване на икономиката към пазарите на утрешния ден в контекст, изграден от все по-внимателни към отрицателните външни фактори публични политики и потребителско поведение. Шнайдер Електрик, френска компания с добра практика в сферата на инвестициите в научно-развойна дейност и дейност, насочена към бъдещето, беше следователно представена на форума.

Бъдещи партньорства?

Освен да насърчи сътрудничеството между действащи лица от различни сфери в България, дискусията имаше за цел и да очертае нови насоки за френско-българско сътрудничество, за да се използват по-добре наличният експертен опит и инвестициите в научно-развойна дейност.

Групата Шнайдер Електрик например инвестира всяка година 5% от своя търговски оборот в научно-развойна дейност и отчита отлични резултати благодарение на експертния си опит в сферата на енергийната ефективност. Както това беше обяснено от г-н дьо Лафарж, дейността на предприятието може да се опре на две предимства, които са от значение за големи пазари като тези на индустрията и строителството: принос към борбата с климатичните промени  чрез намаляване на енергийното потребление с над 30%, като най-чистата енергия е тази, която не се консумира, и намаляване на енергийните разходи, породени за предприятията, които увеличават своята конкурентоспособност.

Доказателство, ако такова е необходимо, че публичните и частните интереси могат да се доближат в международен мащаб. Но сега държавите трябва да създадат по-благоприятни условия за разширяване на екологичната отговорност на предприятията и за появата на нови дейности. Г-н Льо Трьо припомни необходимостта от прилагане на трайни решения, по-специално в сферата на транспорта, енергията и улавянето на атмосферните газове, за да се гарантира задържане на затоплянето на климата под 2°C след 2030 г.

 

 

Обучени за по-добро председателство… на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.!

 

Председателството на Съвета на Европейския съюз се подготвя отдалече. Ето защо страната започва още отсега обучението на своите екипи, за да превърне това първо българско председателство през 2018 г. в успех.

Институтът по публична администрация и френското Национално висше училище по администрация организираха съвместно две обучителни сесии, всяка с продължителност от два дни,  от 13 до 16 октомври, които позволиха да се разгледат последиците както в национален, така и в европейски план. И какво по-добро, за да бъде разбрана същността на управлението на ЕС  и произтичащите от нея приоритети и организация, от това страната да се възползва от натрупания опит в рамките на предходните председателства.

Така над сто български държавни служители имаха възможността да присъстват и дискутират след участията на експерти от Литва, Латвия и Италия, гостуващи в София специално за обученията. Сред тях можем да споменем г-н Карло Джакобучи, работил като координатор в Комитета на постоянните представители по време на италианското председателство на Съвета на Европейския съюз.

 

Новооткрит !

Нов Център за работа с деца и семейства в ромския кв. „Филиповци“ в София отвори врати


Част от средствата, необходими за ремонт на сградата, бяха дарени от Посолството на Р Франция в България и от гостите на Бала на Германската икономика през миналата година на Фондация „Здраве и социално развитие“ (HESED). На откриването на 30.07.2015 г. присъстваха посланикът на Франция в България Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан и главният управител на ГБИТК д-р Митко Василев.

 

В центъра се внедрява моделът за интегрирано развитие (МИР), базиран на доказал своята ефективност подход за ранно детско развитие и изграждане на социални умения и отговорност в подрастващите. Моделът ефективно допълва и прави успешни традиционните мерки за социално включване. Целта е да се разкъса порочния кръг на бедност и изолация и този огромен човешки потенциал да бъде включен в създаването на блага. Това не е просто най-значимата социална кауза в момента, това е мисия за осигуряването на икономическа и социална стабилност в България. Новооткритият център във „Филиповци“ е третия по рода си в България.

 

 

 

Повече информация за проектите на фондация „Здраве и социално развитие“ и възможностите да ги подпомогнете можете да научите на www.hesed.bg и www.facebook.com/HesedBG.

 

Дами и господа адвокати, имате думата

Конкурс за пледоарии на френски език за отмяна на смъртното наказание

 

Тъй като Вашето слово е ценно, а Вашата роля – съществена, за да бъде постигнат напредък в процеса на размисъл върху отмяната на смъртното наказание, Министерството на външните работи и международното развитие, в партньорство с Международната организация на франкофонията, френските и френскоезични адвокатски колегии, както и асоциацията Заедно срещу смъртното наказание организира за адвокатите конкурс за пледоарии на френски език.

Този конкурс е предназначен за млади адвокати от целия свят, вписани в списъка на адвокатска колегия или в списък на стажант-адвокати от по-малко от 10 години насам.

Лауреатите ще бъдат поканени на международния финал, който ще се състои в Париж на 8 и 9 октомври 2015 г., и ще имат възможността да представят устно своята пледоария пред престижно международно жури, съставено от специалисти в областта на правото (посолството на Франция в България ще поеме разходите по престоя във френската столица). Лауреатите ще бъдат също така наградени с участие в обучителен семинар, който ще бъде проведен от опитни адвокати, защитавали осъдени на смърт лица.

Първата награда на финала ще бъде покана за участие в журито на конкурса по красноречие по време на Международната конференция на адвокатурите с обща правна традиция в Котону през декември 2015 г.

Участие:

За да участват в конкурса, кандидатите трябва да предадат в електронен формат писмена пледоария, съставена на френски език, с дължина от 1000 до 2500 думи, във връзка със защитата на истински случай на смъртна присъда.

Всички кандидати трябва да изпратят по електронна поща (concours.abolition@gmail.com) най-късно на 31 август 2015 г.:

-тяхната пледоария (формат Word)

-удостоверение за вписването им в адвокатска колегия (в списъка на адвокатската колегия или в списък на стажант-адвокати)

-копие на документ за самоличност

 

Моля вижте регламента на конкурса

 

Ред в нашите контейнери за отпадъци!

 

Над 90 френски и български експерти, както и представители на гражданското общество се събраха в четвъртък в зала „Славейков” на Френския институт в България. Една успешна експертна среща, която бе открита от посланика на Франция в България, г-н Ксавие Лапер дьо Кабан, и министъра на околната среда и водите, г-жа Ивелина Василева.

Г-н Дефонтен, основател на Националния център за рециклиране, г-н Ицберже генерален директор на техническите служби на Сиктом Париж, и г-жа Люка, експерт по управлението на отпадъците към междуобщинско сдружение Ердр и Жевр, посетиха специално София, за да обогатят дискусията със своя експертен опит по темата.

Да припомним думите на г-н Дефонтен: Отпадъците достатъчно са се разхождали по нашата планета! Тъй като фактите са налице: всяка година всеки европеец образува средно 550 кг отпадъци, цифра, която значително се е увеличила, а прекалено голяма част от тези отпадъци все още не се оползотворяват и завършват в най-добрия случай на сметището, в най-лошия – директно в природата. Според Националния център за независима информация за отпадъците 90 % от остатъчните отпадъци, които изхвърляме, биха могли обаче да бъдат рециклирани (27%) или биологично третирани (63%). Истинска мина от материали, достъпна за нас следователно, чието използване е екологичен, но и икономически приоритет, както свидетелства за това увеличеното търсене на компост за наторяване на селскостопанските почви.

Семинарът позволи на присъстващите френски и български експерти да представят изградените механизми, да разберат какви са добрите практики по темата и да установят кои са новите приложими решения. Срещата предизвика силен интерес от страна на публичните субекти и по-специално общините, натоварени с управлението на битовите отпадъци, чието депониране представляват тежест за бюджетите им. Тъй като ако България е сред отличниците в Европа що се отнася до рециклирането (24 % рециклирани суровини през 2013 г.), то оползотворяването продължава да бъде предизвикателство при наблюдаваното глобално увеличение на образуваните количества и все по-голямо разпространение на опаковки със сложни за рециклиране съставки.

Министерството на околната среда и водите е силно мобилизирано с амбициозна стратегия за намаляване на обемите и оползотворяване на отпадъците, която се финансира чрез ОП „Околна среда 2014-2020”.

Въпреки това на дневен ред остават многобройни въпроси: как да се повиши осведомеността на населението, да се интегрират и обезопасят инсталациите за сепариране и третиране на отпадъците в една гъсто населена градска среда или как да бъде засилена еко-концепцията?

Г-н Дефонтен, г-н Ицберже и г-жа Люка илюстрираха, благодарение на опита на общини като Лил, Париж и Ердр и Жевр, възможностите за прилагане на концепциите за местно управление, разширена отговорност на производителя, социална и солидарна икономика или още кръгова икономика. Ердр и Жевр показаха, че диалогът с гражданите е ключът към промяна в практиките; Париж – че енергийното оползотворяване е възможност за третиране на остатъчните отпадъци, като в същото време се ограничава използването на изкопаеми горива; дружеството със смесен капитал Триселек в Лил – че изграждането на вериги за сепариране и оползотворяване на отпадъците на дадена територия е източник на трайна заетост, благоприятстваща социалната и професионалната интеграция.

Все добри практики, които, да се надяваме, ще могат да послужат за източник на вдъхновение, за да сложим малко ред в нашите контейнери за отпадъци!

 

програма на събитието

Вижте презентациите на участниците:

Управлението на отпадъците в България

-Представяне на политиката за управление на отпадъците в България
Г-н Антон Пейчев, старши експерт, дирекция “Управление на отпадъците”,
Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

-Представяне на приоритетна ос “Отпадъци” на Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020
Г-жа Жаклина Методиева, главен експерт, главна дирекция "Оперативна програма околна среда", МОСВ

-Рамка за разработване и изпълнение на стратегия за устойчиво управление на
отпадъците на местно ниво

Г-жа Теодора Петкова, експерт управление на отпадъците, община Добрич

Как да се подобри разделното събиране чрез диалог с населението? Добри практики, прилагани във Франция и България

-Добри практики, прилагани във Франция

Г-жа Елизабет Люка, експерт по управление на отпадъците, Междуобщинско
сдружение Ердр и Жевр

-Добри практики, прилагани във България

Г-жа Милена Гатева, ръководител на проект, община Габрово

Как да се оптимизира производството на енергия чрез изгарянето и
оползотворяването на енергията на биоотпадъците? Добри практики, прилагани във Франция и България

-Добри практики, прилагани във Франция

Г-н Пиер Хиртцбержер, генерален директор на техническите служби, Syctom
(Метрополна агенция за битови отпадъци), Париж

-Добри практики, прилагани във България

Г-н Николай Савов, директор на общинско предприятие за управление на
отпадъците, Столична община

Как да се постигне растеж и да се създадат работни места на местно ниво
благодарение на рециклирането? Добри практики, прилагани във Франция и България

- Добри практики, прилагани във Франция

Г-н Пол Дефонтен, основател и председател на Националния център за рециклиране (CNR)

Как се прилага концепцията за кръгова икономика в сектора за управление на отпадъците? Добри практики, прилагани във Франция и България

- Прилагането на принципа за разширена отговорност на производителя във Франция: разглеждане на казуси

-Как се прилагат националните мерки за разделно събиране и рециклиране, съвместно с частния сектор, за да се намали въздействието на опаковките върху околната среда? Представяне на Еко-Амбалаж (Eco-Emballages)
Г-н Пол Дефонтен и г-н Пиер Хиртцбержер

 

...

Да опазим водните ресурси...

Френският институт беше домакин в четвъртък и петък 18 и 19 юни на специализиран семинар на тема „Плановете за управление на речните басейни – средство за борба с климатичните промени”, организиран съвместно с Министерството на околната среда и водите.

Предназначена за специалистите от тази сфера, ангажирани в своите обществени институции с по-доброто управление на водните ресурси, срещата имаше за цел да осигури не само оптимална рамка за придобиване на експертни знания, но и пространство за обмен на добри практики. Близо 40 френски и български експерти присъстваха на събитието.

През тази година, посветена на борбата с климатичните промени, това поредно събитие се явява продължение на конференцията-дебат за енергийната ефективност на сградите, която се проведе на 2 юни в зала „Славейков”. Наистина, министерства, местни власти и басейнови дирекции работят за опазването и управлението на водните ресурси с цел постигане на „добро състояние и екологичен потенциал”.

         България разполага с многобройни водни източници, все още слабо използвани: те са богатство, но и предизвикателство в условията на климатично затопляне и рискове от замърсяване. Ако 37% от водните тела са с много добро качество, то 10% от тях са изложени на риск или вече под въздействие според последните официални проучвания. Наводненията също попадат сред рисковете, които трябва по-добре да бъдат предотвратявани, както припомниха това събитията от началото на 2015 г. Широк спектър от проблематики стоят следователно пред българската страна: замърсяване, засушаване и наводнения, които изискват мащабни дейности по проучване и анализ, планиране, инженерство, надграждащи проекти или опознаване на екосистемите (ролята на влажните зони в превенцията на наводнения например). Европейското законодателство, по-специално Рамковата директива за водите от  2000 г. и Рамковата директива за оценка и управление на риска от наводнения от своя страна са определили амбициозни и задължителни цели, както и строга рамка за изготвяне и прилагане на публичните политики. 

Посланикът на Франция и заместник-министърът, отговарящ за водите и адаптацията към климатичните промени, откриха семинара, акцентирайки върху значението на сътрудничеството в международен контекст. Тъй като, ако ситуациите на местно равнище и следователно приложимите решения са специфични, то френската и българската страна са изправени пред едни и същи въпроси, а Франция разполага с експертен опит и добри практики в сферата на управлението на водите.

            Г-жа Орели Кароже от Министерството на екологията, устойчивото развитие и енергетиката, г-н Брюно Алапетит от Агенцията по водите Лоар-Бретан, г-н Франсоа Бодри от Агенцията по водите Рейн-Мьоза и г-н Арно Куртекюис от Агенцията по водите Артоа-Пикарди посетиха специално София, за да вземат участие в този експертен семинар и да споделят своя опит. Събитието беше повод и за укрепване на вече установените контакти като тези, които съществуват от години между Агенцията по водите Артоа-Пикарди и Басейновата дирекция Източнобеломорски район (Пловдив) (http://institutfrancais.bg/fr/nos-cooperations/rencontres/). Специалистите са силно мобилизирани за действия в полза на водните ресурси!

 

Вижте програмата на семинара: "Плановете за управление на речните басейни – средство за борба с климатичните промени"

Вижте презентациите на участниците:

-Управлението на водите във Франция и България

Г-н Виктор Иванов, председател на Българския младежки воден парламент

-Интегриране на изменението на климата в ПУРБ

Г-жа Орели Кароже, експерт „Води и климатични промени“, дирекция „Води и
биоразнообразие“, Министерство на екологията, устойчивото развитие и
енергетиката, Франция

-Социално-икономическото въздействие на изменението на климата върху
водните ресурси

Г-жа Даниела Бузаровска, координатор на проект, Министерство на околната среда на Р Македония

-ПРОЕКТ ЗА ГЛАВЕН ПЛАН ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ 2016-2021

-ПРОЕКТ ЗА НОВ ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ 2016-2021 -ОСНОВНИ ПРОМЕНИ

Г-н Брюно Алапьотит, началник на служба, дейности на департамента в областта на водоснабдяването и канализацията, Агенция по водите Лоар-Бретан

-Натиск и въздействие – повърхностни води

Г-н Брюно Алапьотит, началник на служба, дейности на департамента в областта на водоснабдяването и канализацията, Агенция по водите Лоар-Бретан

-Натиск и въздействие – повърхностни води

Г-н Франсоа Бодри, експерт, генерален план за устройство и за управление на
водите, Агенция по водите Рейн-Мьоз

-Натиск и въздействие – подземни води

Г-н Брюно Алапьотит, началник на служба, дейности на департамента в областта на водоснабдяването и канализацията, Агенция по водите Лоар-Бретан

-Натиск и въздействие – подземни води

Г-н Франсоа Бодри, експерт, генерален план за устройство и за управление на
водите, Агенция по водите Рейн-Мьоз

-Определяне на целите и изключенията в ПУРБ

Г-н Арно Курткюис, началник на служба „Планиране, проспективни проучвания и международни връзки“, Агенция по водите Артоа-Пикарди

 

Следваща среща:

9 юли: специализиран семинар на тема „Устойчиво управление на общинските отпадъци – добри практики от България и Франция” – вижте програмата

 

...

Инвестиции с цел намаляване на разходите за енергия на гражданите.

Плановете за действие за енергийна ефективност на сградите: инструмент за борба с климатичните променин и намаляване на разходите за общините и гражданите

Конференцията-дебат, организирана на 2 юни от Френския институт, събра близо 80 души, като основна тема на дискусията беше енергийната ефективност на сградите. Както припомниха това при откриването на събитието г-н Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Франция в България, и г-жа Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството, темата е приоритетна за френските и българските публични власти.

Събитието премина с успех, който бе на висотата на предизвикателствата: ограничаване на енергопотреблението, на екологичното въздействие и действия за борба с климатичните промени. Наистина, сградите представляват 44% от потреблението на енергия във Франция и 23% от емисиите на въглероден диоксид. Увеличаването на енергийната ефективност на сградите през тази година, посветена на устойчивото развитие, е необходимост, за чието постигане работят публичните власти (Европейският съюз, централната власт и местните власти), но и частният и неправителственият сектор. Поставяща си за цел насърчаването на местните инициативи и участието на партньори с най-разнообразен профил, срещата беше възможност за запознаване на публиката с рамката за действия и въведените мерки, възможностите за финансиране и добрите практики.

Видовете допустими проекти, процентите на съфинансиране и други форми на подкрепа за носителите на проекти бяха представени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията за устойчиво енергийно развитие и Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми енергии. Сдруженията ЕКОЕНЕРГИЯ и ЕНЕФЕКТ, Столична община и община Габрово впоследствие илюстрираха потенциала за действия на българските местни власти.

Сред гостите на конференцията-дебат се открои присъствието на г-н Дьобиес, председател на секция „Наука и техника” към Министерството на околната среда и устойчивото развитие, и г-жа дьо Шастене, съветник по въпросите на интелигентния и устойчив град в община Париж, дошли специално от Франция за събитието. Българските партньори и публиката се запознаха с дейността, която осъществяват френското правителството и местните власти.

Още през 2005 г. законодателството определя задължителни цели в сферата на енергийната ефективност, а инициативата „Гренел за околната среда” бележи още през 2007 г. силен политически ангажимент по темата за устойчивото развитие. Но началото на истинска промяна в практиките, успоредно с европейските директиви, настъпва с пакета от мерки за енергийна ефективност от 2010 г. – промяна, която законът за енергийния преход за зелен растеж от 2015 г. възнамерява да продължи да насърчава.

 И ето, че големите градове се мобилизират, възприемайки интегриран и глобален подход. Г-жа дьо Шастене имаше възможността да представи опита на община Париж, предприела по-специално амбициозни дейности по обновление на външността на многофамилните сгради и поставянето на фотоволтаични панели. Рекултивацията на покривните пространства на столицата е също едно широко застъпено и иновативно направление в дейността на общината, което се ползва със специалната подкрепа на г-жа Идалго, кмет на Париж, а целта е естествено регулиране на вътрешната температура на сградите, ограничаване на ефекта „градски топлинен остров” и засилване на биозразнообразието. Инициативи, за които предприятията Сен-Гобен, Шнайдер Електрик или Далкия предлагат конкурентоспособни решения, който също бяха представени по време на форума.

 

вижте презентациите на участниците:

- Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Г-жа Гергана Благиева, директор на дирекция « Жилищна политика »,
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

-Представяне на Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020
Г-н Ивайло Алексиев, изпълнителен директор, Агенция за устойчиво енергийно развитие

-Френската стратегия за енергийно обновяване на жилищни сгради и на публичния сграден фонд
Г-н Жорж Дьобиес, председател на секция « Наука и техника » към Генералния
съвет за околната среда и устойчивото развитие, Министерство на екологията,
устойчивото развитие и енергетиката на Р Франция

-Финансовите инструменти на Фонда за енергийна ефективност и  възобновяеми източници
Г-н Димитър Дуков, изпълнителен директор на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници

- Европейските градове и региони по пътя към сгради с почти нулево потребление на енергия : добри практики и модели на успеха
Г-н Драгомир Цанев, зам.-директор на Центъра за енергийна ефективност
EнЕфект

- Възможности за работа в мрежа. Съдействие и подкрепа за планирането на
енергийното бъдеще на общините

Г-жа Калинка Накова, изпълнителен директор на Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия

- Община Габрово – пионер в устойчивото енергийно развитие на местно ниво.
Г-жа Таня Христова, кмет на Община Габрово

- Планът за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община 2012- 2020 г.
Г-н Здравко Георгиев, изпълнителен директор, Софийска енергийна агенция – СОФЕНА

- Стратегията на община Париж за подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради и на отдавания под наем жилищен фонд
Г-жа Седисия дьо Шастьоне, направление « Интелигентен и устойчив град »,
община Париж

- Добри практики и международен опит при програмите за енергийно обновяване на сгради
Г-жа Снежана Семова, генерален директор, Сен Гобен Вебер - България

-Енергийна ефективност и удобство чрез ефективни сградни решения
Г-н Димитър Манков, търговски инженер ефективни сградни решения, Шнайдер Електрик България

-Сътрудничество с общините в областта на енергийната ефективност
Г-н Павел Мариников, директор бизнес развитие, Далкия Енерджи Сървисиз

 

...

Инвестиции с цел намаляване на разходите за енергия на гражданите.

Институтът организира нова конференция-дебат по темата за енергийната ефективност на сградите

 

Действията за борба с климатичните промени със сигурност изискват последователни инвестиции, но в същото време могат да се превърнат и в истински източник на икономии в дългосрочен план. Когато става дума за сгради, енергийната ефективност е вече не само екологичен, но и финансов приоритет.  

 Публичните власти работят по тази проблематика, както и Европейският съюз, който, за да увеличи с 20% енергийната ефективност на сградите до 2020 г.,  прие през ноември 2012 г. Директивата за енергийна ефективност. Тази директива, която следва хоризонтален подход, въведе по-конкретно обвързващи цели по отношение на обновлението на сградите и провеждането на енергийни одити.  

Подобряването на изградените в полза на частните собственици съоръжения, но и енергийната ефективност на предоставяните от държавата услуги: осветление, отопление, сградни изолации и т.н. са занапред приоритет за властите. Сътрудничеството с икономическите субекти по тази тема трябва да бъде насърчавано, тъй като частните предприятия и публично-частните структури могат да осигурят конкретни решения, позволяващи да се намалят екологичният отпечатък и разходите за осветление и отопление на гражданите. Франция се ползва в тази област със солиден опит по въпросите на интегрираното градско развитие и технологиите, получили международно признание, като по-добрите условия за живот в градска среда дори попадат сред стратегическите сектори, формиращи нейния износ.

В рамките на Цикъла Париж Климат 2015 – СОР 21 на 2-ри юни Френският институт ще бъде домакин на среща на френски и български експерти от публичния и частния сектор по темата за енергийната ефективност на сградите. Целта е да се проведе дискусия по рамката за действия на публичните власти, законодателството, възможностите за финансиране на проекти, да се представят добрите практики, прилагани от местните власти, или технологичните решения, които фирмите разработват и предлагат на публичните власти за сградите, по които работят.

Г-н Дьобиес, председател на секция „Наука и техника” в Министерството на екологията и устойчивото развитие, и г-жа дьо  Шастене, съветник по въпросите на интелигентния и устойчив град в кметството на гр. Париж ще бъдат специални гости на събитието, за да споделят опита на френските власти. Фондът за енергийна ефективност, българските сдружения ЕКОЕНЕРГИЯ и ЕНЕФЕКТ, Столична община и община Габрово също ще имат свои представители. Конференцията-дебат, организирана в партньорство с Business France, ще бъде и повод за много френски предприятия да представят своята дейност в сферата на енергийната ефективност.

 

За повече информация за събитието и програма

 

...

А ако малките предприятия са в състояние да предизвикат революционни промени в градската мобилност?Иновация… Действие!

Конференцията-дебат „Иновативният транспорт – основа за устойчив и интелигентен град”, организиран в партньорство с Асоциацията на българските лидери и предприемачи (AБЛП) се проведе тази сряда във Френския институт в България.

Близо 70 души дойдоха, за да се информират и да участват в този обмен на информация и идеи, посветен на сътрудничеството между публичния и частния сектор при прилагането на интелигентни решения. Събитието беше повод за дискусия по предизвикателствата и проектите, представени от експерти на високо равнище, и за среща с г-н Бенжамен Фаврио, ръководител проекти в направление „Интелигентен и устойчив град” на община Париж. 

 

България като кръстопът

България разполага със стратегическо положение в Европа, тя се намира на кръстопътя между западната част на Европейския съюз и Изтока с два преминаващи през територията й трансевропейски транспортни коридора, но и изпитва значителна необходимост от подобряване на инфраструктурата и услугите, свързани с мобилността.

Г-н Димитър Савов и г-жа Радостина Петрусенко от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на регионалното развитие и благоустройството припомниха европейската рамка за действие и разработваните национални програми. Кохезионният фонд (КФ) и Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) ще позволят до 2020 г. мобилизирането на близо два милиарда евро за обновление и разширение на железопътната и пътната инфраструктура, иновации в сферата на транспорта и изпълнението на проекти, съчетаващи мобилност и икономически, културни и социални дейности. Финансиране, което ще бъде предназначено и за изграждането на интермодален терминал в Пловдив, жп връзка Пловдив-Бургас, развитието на екологични начини на транспорт като велосипедния или обновяването на автобусните паркове..

 

Местните власти също проявяват активност.

 Конференцията бе белязана от присъствието на г-н Бенжамен Фаврио. Париж, който  направи силно впечатление преди няколко години със своята инициатива Autolib’, вече разполага със специално направление „Устойчив и интелигентен град” в своето кметство. Неговият екип укрепва сътрудничеството с екосистемата на иновациите, за да извоюва до 2020 г. статута на „интелигентен град” за френската столица. Г-н Бенжамен ФАВРИО представи проектите, реализирани в сферата на градската логистика и инфраструктура: покани за проектни предложения, сътрудничество с инкубатора Paris&co, разработване на мобилни приложения, развитие на екологични начини на транспорт (електрически велосипеди, споделени автомобили и транспортни средства)…  Целта е Париж да се превърне в отворен, изобретателен и свързан град.

София и Бургас също са осъществили забележителни проекти в сферата на транспорта. Българската столица представи своите инициативи за управление на трафика (платформа за мобилност, сини зони и т.н.), а Бургас – своята стратегия за устойчива мобилност с цел постигане на градски център с нулеви емиси от парникови газове. Четвъртият по големина град в страната наистина заема водеща позиция с проведените кампании за повишаване на осведомеността на обществото и значителни инвестиции в разработването на алтернативи за личния автомобил (конкурентоспособна автобусна мрежа, велоалеи и велосипеди под наем и т.н.).

 

Стартиращи компании с иновации, лесно осъществими решения?

В края на събитието АБЛП и фирма Гражданите обогатиха дебата с визията на активните икономически субекти. Гражданите представи възможностите за сътрудничество между носителите на иновации и публичните власти, тъй като тази стартираща компания е разработила мобилно приложение и платформа за подкрепа на общините в тяхното противодействие на пътно-транспортните нарушения съвместно с полицията. Проектът разкрива потенциала на тези креативни предприятия в условията на специфични ситуации на местно ниво и потребност от подходи, основаващи се на участието и сътрудничеството.

АБЛП подкрепя иновациите и прилагането на технологиите в съответствие с потребностите на публичните власти и координира присъствието на Hellow Tomorrow в България. Hello Tomorrow е френска инициатива за подкрепа на иновациите чрез, по-специално, организирането на международен конкурс за иновативни проекти, започнал през февруари 2015 г. (http://hello-tomorrow.org/). Повод за г-жа Михаела Савова, член на асоциацията и посланик на Hello Tomorrow, да припомни значението на сериозните икономически проекти, отговарящи на техническите задания, както и необходимостта от обезпечаване на финансиране за иновативните компании. 

Дискусията продължи с дебат, модериран от г-н Петър Карабоев, главен редактор на вестник „Дневник”, като публиката получи възможността да зададе въпроси за провежданите проекти и новите възможности за интелигентен транспорт: да се надяваме, че диалогът ще продължи!

 

...

За повече информация за събитието

Вижте презентациите на участниците

Национална стратегия за развитие на транспорта
Г-н Димитър Савов, директор на дирекция «Национална транспортна политика»
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Развитието на устойчив и иновативен транспорт в рамките на новия програмен период 2014-2020 год
Г-жа Радостина Петрусенко, ръководител на звено, дирекция « Програмиране на регионалното развитие », Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Стратегията на община Париж и проектите, които се изпълняват със стартиращи фирми за развитие на устойчива и интелигентна градска мобилност  
Г-н Бенжамен Фаврио, ръководител на проект « Smart City », община Париж

Проекти за интегриран и интелигентен градски транспорт на Столична община
Г-н Любомир Христов, зам.-кмет на Столична община, направление транспорт и транспортни комуникации

Стратегията на Община Бургас за развитието на устойчива градска мобилност
Г-жа Ивелина Стратева, директор на дирекция « Икономика и стопански
дейности » Община Бургас

Нуждите на участниците в иновационния процес : обратна връзка от изпълнители на проекти
Г-н Тодор Лилков, стартъп “Гражданите“

Представяне на Hello Tomorrow, проект за насърчаване на сътрудничеството между френски и български новатори
Г-жа Михаела Савова, член на Асоциацията на българските лидери и
предприемачи (ABLE) и посланик на Hello Tomorrow в България

 

Програма на следващата конференция:

-Плановете за действие за енергийна ефективност на сградите : инструмент за борба с климатичните промени и намаляване на разходите за общините и гражданите - 2 юни 2015г., от 9.00 ч. - Френски институт в България
 

 

...

А ако малките предприятия са в състояние да предизвикат революционни промени в градската мобилност?Иновация… Действие!

Градската мобилност на бъдещето: Ефективна, свързана, устойчиваможе би звучи нереалистично?

 

Не чак толкова предвид напредъка, постигнат през последните години в тази сфера. Заплащане на паркинг с личния смартфон за електрическа кола на самообслужване, достъп чрез няколко кликвания до желания маршрут в зависимост от пътната обстановка и наличните велосипеди на близките пунктове са все малки, достъпни неща, които свидетелстват за истинска революция в икономическата политика, транспорта и  градското устройство.

Интелигентната мобилност на така наречените « smart cities » от бъдещето изисква наистина интегрирани политики за развитие, нови методи за събиране и обработка на информацията (open data), предефиниране на отношенията между публичните власти, бизнеса, носителите на иновации и потребителите, както и между превозните средства и техните потребители.

Едно ново градско пространство, в което технологиите, взаимодействието и иновацията играят основна роля, изживява своя подем и в тази сфера малките предприятия, носители на иновации, могат да осигурят конкурентоспособни и адаптирани към местния контекст решения. Става дума за перспективни общи действия от страна на общините и стартъп фирмите в полза на потребителите и жителите на градове с все по-натоварен трафик.

В този контекст на 20-ти май Френският институт ще бъде домакин на конференция-дебат „Иновативният транспорт – основа за устойчив и интелигентен град”. Целта ще бъде, в присъствието на многобройни френски и български експерти, да се дискутира проблематиката на градската мобилност, неразривно свързана с темата за устойчивото развитие: национални и местни стратегии, инструменти за финансиране, реализирани инициативи и т.н... Посолството на Франция в България, което организира събитието в партньорство с Асоциацията на българските лидери и предприемачи (AБЛП), има желанието да насърчава сътрудничеството между публичния сектор и носителите на иновации и по този начин да подкрепя изпълнението на проекти за интелигентен транспорт.

 Представители на министерства, на местните власти и на стартъп фирми ще присъстват на събитието. Представянето на рамката на участието на публичните власти ще бъде последвано от обширен дебат, обогатен с добрите практики, внедрени от носителите на иновационни проекти. 

 

*присъствие – с покана

 

виж програмата на конференцията-дебат

 

...

Мобилизирани за по-добро управление на водните ресурси

Работна среща под председателството на г-жа Ивелина Василева, министър на околната среда и водите, на 17 март в сградата на Министерството на околната среда и водите.

Наводненията, които засегнаха нашите две страни, ни припомнят необходимостта от подобряване на управлението на водните ресурси и речните басейни, по-специално в условията на климатични промени. Агенцията по водите Артоа-Пикарди, Басейновата дирекция за управление на водите – Източнобеломорски район (Пловдив) и Съветът на департамента Нор, вече ангажирани от няколко години насам в прилагането на по-добри практики в България, са повече от всякога мобилизирани!

Г-н Жан Шепман (заместник-председател на Съвета на департамента Нор и председател на международната комисия на Агенцията  по водите Артоа-Пикарди) и г-н Арно Куртекюис (ръководител на отдел „Планиране, проспективни проучвания и международно сътрудничество” в Агенцията по водите Артоа-Пикарди), придружени от г-н Франсоа-Ксавие Кованди (аташе по институционалното и техническо сътрудничество към посолството на Франция) бяха приети от министъра на околната среда и водите, за да продължат съществуващото многогодишно сътрудничество.

Основната цел е да се определят бъдещите направления на сътрудничество, да се подобри изпълнението на плановете за управление на речните басейни и да се гарантира спазването на европейското законодателство. През месец юни 2015 г. Френският институт в България ще организира конференция с цел улесняване на транспонирането на Рамковата директива за водите и Рамковата директива за оценка и управление на риска от наводнения в нашите две страни.

 

...

Когато отпадъчните води се превръщат в нов източник на енергия

7-ма Международна конференция БУЛАКВА 2015 :

 „Енергийна ефективност в отрасъл ВиК – минимална консумация и максимално производство на енергия, подпомагащи борбата срещу глобалното затопляне и промените в климата”

„Оптимизиране на производството и използването на енергия” – в този често припомнян приоритет няма нищо особено изненадващо, освен че в случая се отнася и за ВиК сектора. Слабо позната за широката публика, тази проблематика бе във фокуса на вниманието на Българската асоциация по водите и Френския институт в България, които събраха на 12 март 2015 г. в Интер Експо Центъра в София експертите от частния и публичния сектор и представителите на гражданското общество и научните среди.

Конференцията БУЛАКВА е значимото събитие за специалистите от водния сектор в България, които искат да получат актуална информация за добрите практики и технологиите, разработени в световен мащаб.

Управлението на водния ресурс и пречистването на отпадъчните води е основен приоритет в момент, в който публичните власти и гражданското общество трябва да се справят с наводненията, отчасти причинени от измененията в климата. Целта е да се гарантират интелигентни водопреносни мрежи, да се улови и използва повторно топлината на водата или да се подобри енергийната ефикасност на захранващите помпи и други водни съоръжения.

 

След уводната част в присъствието на г-н Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Франция в България, сутрешната програма на събитието бе посветена на рамката за действия на публичните власти и частните ВиК дружества, преди да бъдат представени най-добрите технологии, които могат да бъдат намерени на пазара.

Трябва да се отбележи присъствието по време на форума на г-н Павел Гуджеров (заместник-министър на околната среда и водите, отговарящ за водния сектор), на г-н Радослав Русев (съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството  по реформите във ВиК сектора) и на г-н Авив Зонабенд (председател на комисията по водоснабдяване и канализация на метрополия Тулуза), пристигнал, за да представи съществуващото сътрудничество между метрополия Тулуза и компанията Веолия, което позволява иновации чрез интегрирани в канализационната мрежа последно поколение съоръжения. Сред фирмите, Шнайдер Електрик и Софийска вода също представиха своите решения, за да покажат, както припомни това г-н Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите, че Франция продължава да бъде водеща страна в сферата на управлението на водите.

 

 

 

Програма на конференцията БУЛАКВА

Презентации на участниците

- Енергийна ефективност и икономии на енергия в областта на отпадъчните води и утайките от тяхното пречистване - представяне на добри практики, прилагани в Тулуза

Г-н Авив Зонабенд, председател на комисията за водоснабдяване и канализация, метрополия Тулуза

 

...

ИноПърва конференция-дебат, посветена на градските територии

Градовете изправени пред измененията на климата : необходимoстта от адаптиране

 

Близо 80 представители на публичния и частния сектор, научните среди и гражданското общество се събраха на 10 март, вторник, в зала „Славейков”, за да обсъдят заедно с френски и български експерти последиците от климатичните промени и възможностите за адаптиране към тях.

Събитието бе повод за Г-н Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Франция в България, и г-жа Ивелина Василева, министър на околната среда и водите, да припомнят при откриването на конференцията значението на тази проблематика и мобилизацията на държавните власти.

Въпреки характерната за тях динамика, градовете действително продължават да бъдат територии, уязвими към крайните климатични явления (наводнения, топлинни амплитуди или покачване на морското равнище), които ще имат въздействие върху тяхното население. За да представят и разяснят настоящите научни познания по тази проблематика, в събитието взеха участие г-н Жером Дюверноа, ръководител на проект към Националната обсерватория за последиците от климата (ONEC) в Париж, и неговият български колега от Националния институт по метеорология и хидрология, г-н Веселин Александров.

Конференцията позволи също така открояването и насърчаването на конкретни и ефективни действия. Пристигнал специално за събитието от метрополия Тулуза, г-н Клеман Коен, директор на плана „Климат/устойчиво развитие”, имаше възможността да сподели с публиката изводите от опита на тази френска метрополия, една от най-иновативните във Франция. Акцент в програмата на конференцията, неговото представяне бе последвано от  презентациите на мрежата ЕкоЕнергия, която запозна аудиторията със съществуващите  решения за българските градове, на WWF и на Българското училище за политика, доказващи, ако това е все още необходимо, възможностите за действия и волята на българските правителствени и неправителствени организации за съвместни усилия  при търсенето на решения за настоящите и бъдещи предизвикателства на климатичните промени!


 

Програма

Презентации:

Затоплянето на климата: настояща и бъдеща реалност
Г-н Жером Дюверноа, ръководител на проект към Националната
обсерватория за последиците от затоплянето на климата
(ONERC), Франция

Затоплянето на климата: необходимост от адаптация към
климатичните промени

Г-н Веселин Александров, директор на департамент „Климатология
и агрометеорология“, Национален институт по метеорология и
хидрология (НИМХ) – БАН

Добрите практики на една община във Франция: метрополия
Тулуза
Г-н Клеман Коен, директор „План за климата / Устойчиво развитие“,
метрополия Тулуза

Какви са конкретните действия, които трябва да предприемат
местните власти в България?
Представяне на проекти за
енергийна ефективност на сградите
Г-жа Калинка Накова, изпълнителен директор на Общинска мрежа за
енергийна ефективност ЕкоЕнергия

Какви са конкретните действия, които трябва да предприеме
гражданското общество в България?

Ангажиране на политическите лидери за климатичните промени
чрез подход отдолу-нагоре
Г-н Георги Стефанов, експерт политики и климатични промени, WWF,
като част от Коалиция за климата - България. Преподавател в НБУ

Какви са конкретните действия, които трябва да предприеме
гражданското общество в България?

Ангажиране на политическите лидери за климатичните промени
чрез подход отдолу-нагоре                                                                                                                Г-жа Ирина Алексиева, изпълнителен директор на Българското
училище за политика „Димитър Паница”.

 

Повече информация за конференцията COP 21

Програма на следващата конференция:

-Седма международна конференция БУЛАКВА 2015, 12 март  2015 г., от 8:00 до 19:00 ч., Интер Експо Център, София, зала "Витоша" - вижте проограмата

-Плановете за енергийна ефективност на сградите, 2 юни 2015 год., Френски институт в България, пл. Славейков № 3, зала "Славейков"