Участие: демократични форми на гражданското участие

                                    с Жоел Заск, Университет Прованс
               Модератор: Антоний Тодоров, Нов български университет

                   Дискутант: Анна Кръстева, Нов български университет

                                              15 април 2014, 18 ч.

    Нов български университет, ул. Монтевидео 21, зала 308, корпус 2

   Вход свободен – консекутивен превод на български и френски език

 

Жоел Заск ни кани на пътуване в света на участието, понятие което тя би искала да „остойности“ като същевременно разкрие границите му: „едно участие, ограничено в начинание, чиято форма и естество не са били предварително определени, не би могло да е друго освен илюзорна форма на участие“. Три аспекта структурират този размисъл: социализацията („да се включиш“), приносът („да допринесеш“) и ползата, която извличат отделните личности от това („да получиш своята част“). Според Жоел Заск индивидуалната идентичност и социалната интеграция са свързани. Именно от „социалното създаване на индивидуални идентичности“ тя изработва критерий за оценяване на обществата. По този начин се очертава нещо като трети мост между индивидуализма и абсолютния универсализъм, интерактивна връзка, основана на всеки отделен глас и неговото зачитане. Интелектуалният и амбициозен проект, който Жоел Заск представя, подновява дебата за демократичните форми на изява на нашите общества и ни предлага модел на „демокрация на приноса“. Авторката поддържа тезата, че изследването на условията на партиципативността поставя въпроса за социалното създаване на условия за индивидуална идентичност. Съчетаването на трите елемента на участие осигурява на личностите възможност за индивидуална изява, докато разделянето им е извор на неправда.
Жоел Заск преподава в Университет Прованс и е специалист по политическа философия. Занимава се с въпроси, свързани с обществото и общественото мнение в демокрацията и по-специално с културните условия на политическото представителство. Последователка на прагматизма (на Дюи), тя се опитва да изведе алтернатива между републиканския и либералния модел, и следователно да разгърне модел за социално съглашение, различен от присъединяване или преданост, от договор или пакт. Темите на нейните изследвания са: Прагматистка философия в изследването на Джон Дюи; размисъл над понятието „култура“ от гледна точка на американската културна антропология; естетиката и значението й в политически аспект; размисъл над културните предпоставки на демокрацията.

Информация за събитието