семинар: „Оптимизиране на питейно-битовото водоснабдяване иустойчиво управление на отпадъчните води”

Този Първи семинар ще постави началото на обмен на добри практики, иницииран в рамките на конкурса ЕКООБЩИНА във връзка с четирите стълба на устойчивото развитие, които съответстват на категориите на конкурса: устойчиво управление на водите, на битовите отпадъци, градска мобилност и енергийна ефективност на сградите.

За повече информация