Правилник

                                ПРАВИЛНИК НА КУРСОВЕТЕ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК

 

Настоящият  правилник се отнася до организацията на курсовете във Френския институт в България.

1. Курсовете

1.1. Френският институт в България организира чуждоезиково обучение по френски език за кандидати на възраст над 3 години.

1.2. Всички предлагани курсове са съобразени с Общата европейска езикова рамка.

2. Записвания

2.1. Дирекцията на курсовете определя датите на записванията, които се обявяват в отдел “Езикови курсове” (пл. “Славейков” №3), на тел. 02 937 79 61 или на интернет страницата на Езиковите курсове.

2.2. Кандидатите, изучавали вече езика, полагат безплатен входен тест, който определя нивото на познания преди записване в курс по френски.

2.3. Записването се счита за реално само след внасянето на учебната такса.

2.4. Ако по причина, независеща от Френския институт в България, курсист не може да следва обучението, учебната такса остава дължима.

3.  Административна организация

3.1. Групите наброяват минимум 10 и максимум 18 – 20 курсисти.

3.2. Курсовете се провеждат в сградите на пл. “Славейков” №3 или на ул. „Дякон Игнатий № 19.

3.3. При кандидати под 10 души, група не се сформира. Преди началото на сесията Френският институт в България предлага на кандидатите прехвърляне в друга група. В случай че това не ги удовлетворява, внесената такса за обучение се връща в първата седмица от започването на курса. След този период платената такса не се връща.

3.4. Промяна на група се прави само и единствено със съгласието на Дирекцията на курсовете и след подаване на добре аргументирана молба.

3.5. В дните на официални празници курсовете се анулират и часовете се вземат в дни, определени от Дирекцията на курсовете.

3.6. Френският институт в България не носи отговорност за изгубени или откраднати вещи.

4. Педагогическа организация на курсовете

4.1. Обучението се провежда на френски език за всички нива, но преподавателят при необходимост може да прибегне и към обяснения или превод на български предимно в по-ниските нива.

4.2. Всяка учебна сесия завършва с тест за проверка на усвоените знания и умения. Курсистите, издържали успешно този тест, преминават в следващото ниво, при условие, че се запишат за него. При неуспешно представяне на теста, курсистът може да повтори нивото или да направи нов тест срещу заплащане.

4.3. Учебният час е с продължителност 45 минути, вкл. 5 мин. почивка. При закъснение над 10 минути преподавателят преценява дали да разреши или откаже на курсиста влизане в час.

4.4. Отсъствията се отбелязват от преподавателя. Всяко отсъствие се отразява върху обучението на курсиста и може да го затрудни, но това не задължава преподавателя да повтаря материята и да дава извънредни часове.

4.5. В случай на отсъствие на преподавател, Дирекцията осигурява наваксване на часовете или заместник.

4.6. Мобилните телефони се изключват по време на курс.

4.7. Забранено е внасянето на храна и напитки / с изключение на вода/ в класните стаи.

4.8. Ако поведението на курсист вреди на нормалното провеждане на курса, той може да бъде отстранен. Преподавателят докладва на Дирекцията на Френския институт в България, която след среща с лицето, провокирало инцидента, решава дали да го изключи окончателно, без предупреждение.

4.9. Курсовете, провеждани извън института и във фирмите се организират след обсъждане и анализ на нуждите от обучение  и се договарят  от  дирекцията на фирмата  и дирекцията на курсонете. От курсистите се изисква максимално присъствие в часовете. Анулирането на часове от тези курсове / включително по служебни причини/ се известява предварително – най-малко 48 часа преди курса. Ако този срок на се спази, часовете се считат за взети и не подлежат нито на компенсиране, нито на обезщетение.

4.10. При индивидуалното обучение, анулирането на курса се предизвестява най-малко 12 часа преди урока / по електронна поща или по телефона в секретариата на курсовете/. В противен случай часът се счита за взет и съответно е фактуриран.

5. Финансови условия

5.1. Курсът се заплаща в лева преди началото на учебната сесия в брой, с банкова карта или банков превод.

5.2. Цената на курса включва: такса за записване и обучение, административни разходи и оценяване в края на курса.

5.3. Учебникът и учебната тетрадка не са включени в учебната такса.

5.4. При заплатен курс, курсистите ползват безплатен едногодишен абонамент за медиатеката.

5.5. Курс може да бъде анулиран само при невъзможност за посещаване от страна на курсиста поради форсмажорни обстоятелства /смърт, хоспитализация за повече от 5 дни/, и други по-специални случай, които подлежат на одобрение от страна на дирекцията на Френския институт в България . Подава се писмена молба до директора на курсовете, който одобрява или отхвърля молбата. Невъзможността да се посещава курс по лични или служебни причини не се счита за форсмажорни причини и внесените такси не се възстановяват. Всяка молба за възстановяване на заплатената такса трябва да бъде придружена от официален документ, доказващ форсмажорните обстоятелства. В случай на  връщане на такса за заплатен курс, се удържа 30 лева за административи разходи.

5.6. Изпитните такси за международни изпити и тестове /DELF-DALF ; TCF, TEF…/ се заплащат допълнително.

6. Задължения на курсистите

Курсистите са длъжни да спазват действащия правилник на Френския институт в България.

7. Отговорност на Френския институт в България / форсмажорни условия

Френският институт в България и неговите служители  носят отговорност само за предвидими събития. За форсмажорни събития /природни бедствия, земетресения, пожари, наводнения, война и др./ Френският институт в България не носи отговорност.