Правилник

                               ПРАВИЛНИК НА КУРСОВЕТЕ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК

Настоящият  правилник се отнася до организацията на курсовете във “Френския институт в България”, съгласно общата ориентация на Френския институт в България към Посолството на Франция в България.

1. Курсовете

1.1. Френския институт в България организира чуждоезиково обучение по френски език за кандидати на възраст над 3 години.

1.2. В интернет страницата на Френския институт в България (institutfrancais.bg) е публикуван информационен документ относно:

-          естеството на курсовете: общ френски, специализиран френски, курсове за фирми;

-          организацията на курсовете: продължителност и обем на обикновените и интензивните сесии, честота на провеждане, начин на записване и цени.

 

 

1.3. При поискване, Френския институт в България договаря и подготвя оферта за организирането на индивидуално или групово обучение.

1.4. Всички предлагани курсове са съобразени с Общата европейска езикова рамка.

2. Записвания

2.1. Дирекцията на курсовете определя датите на записванията, които се обявяват в отдел “Езикови курсове” (пл. “Славейков” №3, тел. 981 19 20/36) или на интернет страницата на Езиковите курсове. Тези дати са задължителни и записвания извън тях не се допускат.

2.2. Кандидатите, изучавали вече езика, полагат (платен) входен тест, който определя нивото на познания преди записване в курс по френски.

2.3. Записването се счита за реално само след внасянето на учебната такса.

2.4. Стойността на учебника  и работната тетрадка не са включени в учебната такса.

2.5. Ако по причина, независеща от Френския институт в България, курсист не може да следва обучението, учебната такса остава дължима.

3.  Административна организация

3.1. Групите наброяват минимум 10 и максимум 18 – 20 курсисти.

3.2. Курсовете се провеждат в сградите на пл. “Славейков” №3 или на Дякон Игнатий № 19.

3.3. При кандидати под 10 души, група не се сформира. В първата седмица от сесията Френския институт в България предлага на кандидатите прехвърляне в друга група. В случай че това не ги удовлетворява, внесената такса за обучение се връща.

3.4. Промяна на група се прави със съгласието на Дирекцията на курсовете и след подаване на  добре аргументирана молба.

3.5. В дните на официални празници курсовете се анулират и часовете се вземат в дни, определени от Дирекцията на курсовете.

3.6. Френския институт в България не носи отговорност за изгубени или откраднати вещи.

4. Педагогическа организация на курсовете

4.1. Дирекцията на курсовете подбира квалифицирани преподаватели за обучение по активна комуникативна система, подкрепена от разнообразни педагогически средства (аудио, визуални и други илюстративни материали). Обучението се провежда на френски език за всички нива, но преподавателят при необходимост може да прибегне и към обяснения или превод на български предимно в по-ниските нива.

4.2. Всяка учебна сесия завършва с тест за проверка на усвоените знания и умения. Курсистите, издържали успешно този тест, преминават в следващото ниво, при условие, че се запишат за него.

4.3. Учебният час е с продължителност 45 минути, вкл. 5 мин. почивка. При закъснение над 10 минути преподавателят преценява дали да разреши или откаже на курсиста влизане в час, а след  20 минутно закъснение, курсистът няма да бъде приет (в този случай, не се допуска отучване с друга група или възстанояване на учебната такса).

4.4. Отсъствията се отбелязват от преподавателя. Всяко отсъствие се отразява върху обучението на курсиста и може да го затрудни, но това не задължава преподавателя да повтаря материята и да дава извънредни часове.

4.5. В случай на отсъствие на преподавател, Дирекцията осигурява наваксване на часовете или заместник.

4.6. Мобилните телефони се изключват по време на курс.

4.7. Забранено е внасянето на храна и напитки / с изключение на вода/ в класните стаи.

4.8. Ако поведението на курсист вреди на нормалното провеждане на курс, той може да бъде отстранен. Преподавателят докладва на Дирекцията на Френския институт в България, която след среща с лицето, провокирало инцидента, решава дали да го изключи окончателно, без предупреждение.

4.9. Курсовете, провеждани  извън института и във фирмите се организират след обсъждане и анализ на нуждите от обучение  и се договарят  от  дирекцията на фирмата  и дирекцията на Френския институт в България. От курсистите се изисква максимално присъствие на курса. Анулирането на часове  от тези курсове / включително по служебна причини/ се известява предварително – най-малко 48 часа преди курса. Ако този срок на се спази, часовете се считат за взети и не подлежат нито на компенсиране, нито на обезщетение.

4.10. При индивидуарното обучение, анулирането на курс се предизвестява най-малко 24 часа преди урока / по електронна поща или по телефона в секретариата на курсовете/. В противен случай часът се счита за взет и съответно фактуриран.

5. Финансови условия

5.1. Курсът се заплаща в лева преди  началото на учебната сесия в брой, с банкова карта или банков превод.

5.2. В първия учебен ден курсистът представя задължително платежния документ на преподавателя.

5.3. Цената на курса включва: такса за записване и обучение, административни разходи и оценяване в края на курса.

5.4. Учебникът и учебната тетрадка се закупуват от курсистите.

5.5. При заплатен курс, курсистите ползват безплатен абонамент за книги, DVD, CD и преса в медиатеки във Френския институт в България.

5.6. В случай на анулиране на курс по причина, независеща от Френския институт (чл. 3.3), административната такса от 30 лева не подлежи на връщане.

5.7. Курс може да бъде анулиран само при невъзможност за посещаване от страна на ученика поради форсмажорни обстоятелства /смърт, хоспитализация за повече от 5 дни/, и за други по- специални случай, които подлежат на одобрение от страна на дирекцията на Френския Институт в България . Подава се писмена молба до директора на курсовете, който одобрява или отхвърля молбата. Невъзможността да се посещава курс по лични или служебни причини не се счита за форсмажорни причини и внесените такси не се възстановяват. Всяка молба за възстановяване на заплатената такса трябва да бъде придружена от официален документ доказващ форсмажорните обстоятелства.

5.8. Изпитните такси за международни изпити и тестове /DELF-DALF ; TCF, TEF…/ се заплащат допълнително

6. Задължения на курсистите

Курсистите са длъжни да спазват действащия правилник на Френския институт в България.

7. Отговорност на Френския институт в България / форсмажорни условия

Френския институт в България и неговите служители  носят отговорност само за предвидими събития. За форсмажорни събития /природни бедствия, земетресения, пожари, наводнения, война, земетресения и др./ Френския институт в България не носи отговорност.