Съвети за ориентация на студенти

Каква специалност да изберете, ако сте с  хуманитарен профил (L)?

Филологии, езици, хуманитарни науки или право отварят вратите си за вас. Но те не предлагат многобройни възможности за професионална реализация. Ето защо е необходимо предварително добре да обмислите професионалния си проект и в съответствие с него да изберете специалност, която да доведе до успешната му реализация. Нещо повече? Изучаване на  един допълнителен език, например чрез дистанционно обучение (CNED).

 

В университетите

Кандидатите с профил L могат да се ориентират в следните насоки :

- Филологии : класически филологии, съвременни филологии, езикознание, лингвистика.

- Езици : LLCE (langue, littérature et civilisation étrangères), LEA (langues étrangères appliquées), регионални езици и култури, информация и комуникация.

- Хуманитарни и социални науки : география, история, философия, психология, социология.

- Изкуство : пластични изкуства, театрално изкуство, история на изкуствата и археология, музика.   

 - Право

 

В Grandes écoles

Завършилите средно образование с отлични резултати и притежаващи висок капацитет за работа могат да се насочат към подготвителните класове на les Grandes écoles. Добре е да се предвиди и резервен вариант в случай на неуспех.

Кандидатите за подготвителните класове с литературна насоченост трябва да имат много добро ниво по френски, философия, история, езици, писмено и устно изразяване, много богата обща култура, методични и аналитични способности.

 

Подготвителните класове са в следните насоки :

- Филологии : класическо образование с доказана трудност, Подготвя за прием в  lEcole normale supérieure (ENS) Ulm (Paris)

- Филологии и хуманитарни науки : подготвят за конкурса на lENS LSH Lyon

- Филологии и социални науки : учебните програми съдържат много математика и социални науки. Те подготвят за прием в ENS de Paris, Lyon et Cachan, както и за конкурсите на училищата по търговия

- В подготвителните класове към Ecole des Chartes се приемат кандидати с отлични знания по латински език за подготовка на архивисти и консерватори на културното наследство. Основни предмети: латински, гръцки, история, френски и други живи езици.

- Подготвителните класове към Saint-Cyr са достъпни за кандидати с отлично ниво както по езици и литература, така и по математика. Подготвят се офицери от сухопътни войски.

- Подготвителните класове към ENS Cachan подготвят преподаватели по пластични и приложни изкуства, икономически науки и езици.

 

Кандидатите с профил L могат да се ориентират и към висшите училища по търговия и управление при условие, че изберат подготвителен клас с икономическа насока.

Тези, които проявяват интерес към актуалните събития, могат да се явят на конкурсите във висшите институти за политически науки (IEP).

Търговско-промишлените палати ръководят учебни заведения за професионална подготовка. Те предлагат на младите хора квалификации в областта на търговията, управлението и технологиите.

Професионална реализация

Образование : учителската професия е естествена реализация за завършилите филологии и езици.

Журналистика : за училищата по журналистика се изисква изключително високо ниво на обща култура, като идеалният вариант е образование от типа политически науки. Съществуват и  университетски програми , чиито специалисти са високо ценени в този сектор (CELSA - Paris).

Комуникация : атрактивна област - от вътрешна до външна комуникация (връзки с обществеността)

Книгоиздаване и книгоразпространение    

Библиотечно дело

Преводачество : препоръчва се владеене на три езика, от които един рядък (запишете се в INALCO). Възможности за реализация съществуват в областите туризъм, международна търговия, секретариат.

Артистични професии : необходими са талант и много работа.

Държавен сектор : за онези, които търсят сигурна работа

Юридически професии : от 10 до 12% са кандидатите с този профил, които се ориентират към правото. В началото обучението е трудно, но обещаващо, при високо ниво на специализация и особено в областта на бизнес правото. 

Секретариат : владеенето на чужди езици, богата обща култура и владеене на средствата на информатиката са основно предимство за реализация в този сектор.

Търговия и управление : почти няма безработица в сектори като търговия, дистрибуция, продажби, управление на човешките ресурси и застрахователно дело.

Обществен, социо-културен, спортен сектор : реализация в социалните служби, възпитател, социо-културен деятел, спортен инструктор.  

Каква специалност да изберете, ако сте с профил икономка или социални науки (ES)?

Кандидатите с профил ES (икономика и социални науки) са добре подготвени в многобройни дисциплини и имат възможност за широк избор. Внимание, икономическите специалности в университета, както и в големите училища по търговия изискват много добро ниво по математика.

Профилът ES е поливалентен, тъй като в учебната програма са включени както научни така и хуманитарни предмети. Допълнително предимство ? Владеене на чужд език.

Във всички случаи, насоката в избора на висше образование трябва да бъде част от добре обмислен професионален проект и нищо не трябва да се оставя на случайността.

В университетите

Повечето от завършващите с профил ES се ориентират към университетите. Най-търсените дисциплини на ниво licence са икономика и управление, икономическа и социална администрация (AES), хуманитарни и социални науки, право, политически науки, езици.

Към Икономика и управление обикновено се ориентират кандидати с отлична общообразователна подготовка и стабилни познания по математика. 

Логично продължение на образованието, за кандидатите с този профил, е в AES. Тя е поливалентна специалност и включва дисциплини като право, математика, икономика, хуманитарни и социални науки. Внимание : възможностите за професионална реализация са ограничени.

Хуманитарните и социални науки са най-подходящи за кандидатите с този профил като дават възможност да се приложат придобитите знания и умения : умението им да се изразяват, способността им за анализ и синтез са гаранция за добър успех по история, а общообразователния им профил, едновременно научен и хуманитарен им помага в дисциплини като география или социология.

Внимавайте с Правото, специалност трудна за всички профили, изискваща много сериозни усилия и аналитичен ум.

Що се отнася до Филологии и езици, най-предпочитани са LLCE (langue, littérature et civilisation étrangères) et LEA (langues étrangères appliquées).

Краткосрочните програми BTS (Brevet de Technicien Superieur) и DUT (Diplôme universitaire de Technologie) са подходящи за кандидатите с профил ES. След завършването им те позволяват директно включване в активния живот и се ползват с добър имидж сред предприятията.

Подходящите BTS за профил ES са : международна търговия, счетоводство и управление на организациите, мениджмънт на търговските дружества, счетоводство и управление, туризъм и отдих, информатика в управлението, хотелиерство и ресторантьорство, продажби, застрахователно дело.

Подходящите DUT за профил ES са : управление на предприятията и учрежденията и  техники за комерсиализация. Те изискват добри общи познания по право и икономика на предприятията. Чуждите езици, обаче, остават слабото място в подготовката на тези кандидати.

Завършилите с профил ES се справят успешно и в следните DUT : управление на логистиката и транспорта, социални дейности, информация и комуникация, при които високо се ценят уменията за синтез, редактиране, както и богатата обща култура.

В Grandes ėcoles

Grandes ėcoles привличат най-добрите кандидати, преминали през подготвителните класове и успешно издържали конкурсните изпити.

Подготвителните класове по икономика дават възможност за кандидатстване в най-реномираните училища като: Ecole des hautes études commerciales  (HEC), Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC), Ecole supérieure de commerce de Paris (ESCP-EAP), Ecole de management de Lyon, Ecole des hautes études commerciales de Lille.

В продължение на две години, тези класове подготвят за приемните изпити в Grandes écoles по търговия и управление. В зависимост от профила съществуват различни възможности. Специалността икономика е подходяща за завършилите с профил ЕS или евентуално L. Програмата включва математика, икономика и статистика.

При добро ниво по литература и езици, кандидатите с профил ES могат да се запишат в подготвителен клас Филологии и социални науки, който подготвя за приемните изпити в Ecoles normales supérieures (Ulm, Fontenay-Saint-Cloud, Cachan), и в ENSAE (Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique).

Подготвителните класове изискват много работа и постоянство. Въпреки че понякога завършват с неуспех, те са отлично средство за овладяване на ефикасни методи на работа и за повишаване нивото на общата култура. Препоръчително е паралелно да се кандидатства и в университет, за да се увеличат шансовете за прием.

Институтите за политически науки (IEP) подготвят кандидати, насочили се към ръководни длъжности в обществената сфера, частните предприятия или в международни организации със смесено участие. Във Франция има 9 IEP : Aix, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse.

Повечето търговско-промишлени палати ръководят учебни заведения за професионална подготовка съвместно с предприятията от съответния сектор.

Професионална реализация

Банки и застрахователно дело : това са приоритетни сектори за завършилите търговия. Изискват се висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката, управлението и правото и се поощрява израстването вътре в сектора. Търсят се търговци, специалисти по маркетинг, одитори, експерти по пресмятане на евентуалните рискове в областта на финансите или промишлеността.

Търговия и продажби : в този сектор няма безработица.

Управление и счетоводство

Секторът  управление на човешки ресурси изисква както технически умения, така и усет за човешките взаимоотношения и е подходящ за профил ES. Необходима е  допълнителна специализация (master 2) след завършени социология или  икономически науки.

Юридически професии : след ниво М1, обучението по право предлага различни възможности за реализация: международно право, право на околната среда, право на аудиовизуалните техники, право на космическото пространство, право на индустриалната собственост.

Държавна администрация : всяко министерство набира чрез конкурс служители с различни нива на образование и за различни работни места. Съществуват три държавни администрации : държавен апарат, държавна болнична администрация и местна администрация.

Социални дейности : много социални и парамедицински училища приемат с конкурс след завършено средно образование. Някои училища със социална насоченост имат сключени договори с университети, за да дадат възможност на студентите си да подготвят едновременно държавна и университетска диплома.Това важи за обучението на специализирани възпитатели, възпитатели на малки деца и асистенти   към социалните служби.

Образование : специалности като управление, търговия, право, икономически науки  се преподават в множество учебни заведения.

Професиите журналист, издател или PR също са подходящи за профил  ES. Но внимавайте, те привличат  хора с призвание и намирането на работа е трудно.

Научни професии : те изискват високо ниво по математика, което завършилите с икономически профил нямат априори. Кандидатите, които въпреки всичко искат да продължат обучението си в тази насока, могат да се запишат в курсовете за повишаване на съответното научно ниво, организирани от някои университети.

Каква специалност да изберете, ако имате научен профил (S)?

Можете да изберете всичко: биология, физика, право, математика, философия, филология...и медицина.

В университетите

Зрелостниците с научен профил се насочват предимно към университета. Почти всички специалности са достъпни за тях на ниво licence . Остава да се избере най-подходящата.

Записването в Sciences et technologies (науки и технологии) е естествено продължение за кандидатите с такъв профил. Най-търсените специалности в тази насока са Sciences de la matière (науки за материята) и   Sciences de la vie (науки за живота).

Някои избират Economie et gestion (икономика и управление) или AES (икономическа и социална администрация), където математиката е силно застъпена в дисциплините икономика, статистика и счетоводство.

След успешно завършена първа година по обща подготовка за специалности в областта на здравеопазването (PACES), кандидатите с този профил имат възможност за ориентация към медицина, стоматология, фармация, кинезитерапия или акушерство.

За профил S са достъпни и licences като право, хуманитарни науки, езици. Често именно в тези ненаучни специалности студентите с научен профил  постигат отлични резултати.

В краткосрочните програми с професионална ориентация,  каквито са BTS и DUT, препоръчително е да кандидатствате в няколко от тях, за да имате после възможност за избор. За разлика от университета, където студентът има голяма самостоятелност, преподаването в тези форми на обучение се доближва до това в средните  училища. Краткосрочното обучение обаче често се превръща в дългосрочно, тъй като половината от завършилите BTS или DUT  продължават образованието си.

В Grandes écoles

Тези, които са се ориентирали към Grandes écoles, трябва да имат отлични резултати в училище, да са трудоспособни и издържливи на стрес. Препоръчително е едновременно да се кандидатства и в университет.

За да се справите успешно в подготвителен клас с научна ориентация, трябва да сте много добър, дори отличен не само по математика и физика, но и по езици и литература, които са значително застъпени в конкурсите за прием в инженерните училища.

Съществуват също така и интегрирани подготвителни класове (prépas intégrées). Това е възможност за директно постъпване в Grande école непосредствено след завършване на средното образование. Те са организирани на принципа : селективен прием и текущо оценяване. Няма конкурсни изпити за преминаване от втора в трета година.

Чуждестранни студенти, започнали висшето си образование в собствената страна, могат да кандидатстват за прием в Grandes écoles след втората или третата година от обучението си, по документи или чрез явяване на международен конкурс.

Институтите за политически науки (IEP) също са подходящи за профил S. Въпреки че  ориентацията им не е в сферата на науката,  нищо не пречи да опитате шанса си.

Към повечето търговско-промишлени палати във Франция съществуват училища за професионална подготовка, които са в тясно сътрудничество с предприятия от сектори като търговия, управление, строителство, транспорт, парамедицина.

Професионална реализация

Във всички случаи трябва добре да се обмисли професионалното бъдеще и в зависимост от това да се избере специалност и насока на обучението. Подходящи професии са:

Инженер в секторите електроника, механика, енергетика, агрономство, телекомуникации, химия, биология, геология, строителство

Научен работник или преподавател : секторът на образованието предлага сигурна работа в колежите, гимназиите, университетите и формите на обучение за възрастни

Професии в областта на здравеопазването : въпреки, че студентите с научен профил, се представят най-успешно на изпита в края на първата конкурсна година, не трябва да се подценяват трудностите: изключително малък брой приети във втора година спрямо броя на записаните и значителни финансови инвестиции поради голямата продължителност на обучението.

Парамедицина : кинезитерапевт, физиотерапевт, клиничен психолог, медицински сестри, логопед. Кандидатстването е с конкурс, като повечето от специализираните училища в сектора сами организират приемния изпит.

Биологията и биохимията дават възможност за работа в следните сектори: здравеопазване, агрономство, земеделие и хранителна промишленост, химия, води, околна среда, биотехнологии. За квалифицирани постове е необходимо ниво master 2.

Много са секторите, в които физиката намира приложение : електроснабдяване, електроника, механика, оптика, енергетика, обработка на материалите, топлофикация,              химия.

В зависимост от профила,  приложната математика  е тясно свързана с области като механика, термодинамика, физика, информатика.

Завършилите научна специалност могат да намерят реализация и в области на дейност, които априорно не се считат за научни : банки и застрахователно дело, търговия и управление, счетоводство, информатика, журналистика

Трявба да се знае още...

Приети сте в точно определена специалност : не можете да промените този избор при пристигането си във Франция.

Все пак, в първи семестър на първата година, който е семестър за ориентация, вие можете да изберете втора опция, наречена unité d`enseignement (UE) de découverte, паралелно с основната специалност (UE fondamentale), в която сте приети. В края на този семестър можете да замените UE fondamentale с UE de découverte и, ако е необходимо, да се явите на допълнителни изпити. Например, ако сте избрали licence Lettres classiques можете да се пренасочите към licence Géographie при положение, че сте се спрели на тази опция. Внимание! Не всички комбинации са възможни. Не можете да преминете от математика към психология, нито от право към технически науки.

Ако желаете да продължите висшето си образование във Франция след като вече сте завършили първа година в български университет, вие  можете да запишете същата специалност, но започвайки отново в първи курс. Не е възможен прием директно във втори курс.

При завършени успешно две години в български университет не трябва да разчитате на прием в трета година licence (L3) във Франция. Същото се отнася и за master1 (M1). Причината е разликата в учебните програми във всяка отделна страна. Информация можете да получите в сайтовете на  френските университети.

Изключение е възможно да се направи само за кандидати от франкофонските програми в България.

Специалността, в която искате да продължите във Франция, трябва да отговаря на тази, която сте изучавали в България.