Стипендии на френското правителство

Стипендии на френското правителство 2019

ПОЛИТИКА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИТЕ

Стипендиите на френското правителство (BGF), се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички стипендианти. Подборът на кандидатите е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право.

Стипендиите на френското правителство се отпускат за дипломантстки програми на нива магистратура (M2) и докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), както и за научен престой на високо ниво.

 

1. Стипендии за обучение

 • Магистратура 2  

 

За магистратури с професионална насоченост, стипендията покрива периода на обучение и задължителен стаж (3 месеца в най-общия случай) и се отпуска максимално за 10 месеца. При удължаване на престоя, автоматично отпада статута на студента като стипендиант на френското правителство и той задължително сключва нова осигуровка във Франция.

За магистратури с научна насоченост (без включен задължителен стаж) отпуснатата стипендията е с продължителност 10 месеца. Студентите завършили такава магистратура и желаещи да запишат докторантура под двойно научно ръководство, могат отново да кандидатстват за стипендия, след изтичане на 3 години от получаването на предходната стипендия.

За това ниво на обучение стипендията се предоставя с приоритет в рамките на съществуващи партньорства между български и френски учебни заведения.

Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана.

 

 • Докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle de thèse)

Стипендията покрива 3 престоя във Франция, всеки с максимална продължителност от 4 месеца, предварително уточнени в сключената конвенция между българския и френски университет. Необходими са двама научни ръководители. Защитата на докторската дисертация може да се състои, ако докторантът е редовно записан в съответното учебно заведение.

Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана.

 

2. Стипендии по програмата « Научен престой на високо ниво »

 

 • Млади научни работници

Стипендия за краткосрочен престой до 1 месец предоставяна на два типа кандидати :

- докторанти (до 40 години), от всички области на знанието и зачислени в докторантура в България

- постдокторанти/изследователи придобили своята докторска диплома по-малко от 5 години преди датата на престоя във Франция

 

 • Утвърдени научни работници

Стипендия за краткосрочен престой до 1 месец предоставяна на постдокторанти/изследователи, придобили своята докторска диплома повече от 5 години преди датата на престоя във Франция

 

УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ

Стипендиите на френското правителство се предоставят на кандидати, които отговарят на следните условия:

 • да са български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години
 • възраст :  35 години за ниво магистратура (M2) и 40 години за докторантура под двойно научно ръководство  
 • да са редовно записани в българско висше учебно заведение или да притежават българска диплома бакалавър, магистър или доктор
 • да не са били стипендианти на френското правителство през последните 3 години
 • ниво на френски език съответстващо на изискванията на учебното заведение

Внимание : стипендиите на френското правителство не се предоставят на български студенти записани във френски учебни заведения към момента на кандидатстването.

 

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ

Досието за кандидатстване се подава в Отдела за стипендии във Френския институт в България и трябва да съдържат следните документи, преведени и легализирани :

За Mагистратура 2:

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • копие на личната карта
 • копие на дипломата за завършено висше образование или на академичната справка за студентите в последна година
 • мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата
 • препоръка от преподавател или работодател
 • копие на кореспонденцията с френските учебни заведение

 

За докторантури под двойно научно ръководство :

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • копие на личната карта
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 • копие на дипломата за висше образование и приложението към нея
 • писмено съгласие от двамата научни директори
 • копие от договора (конвенция), регламентиращ  двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни
 • евентуално, копие от договор за сътрудничество между двете учебни заведения

 

За програма « Научен престой на високо ниво »  - Млади научни работници

 • формуляр  Dossier de bourse de stage  
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • копие на личната картa

 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 • копие на последната диплома
 • препоръка от научния ръководител или от ръководителя на научноизследователския екип за престоя на кандидата във Франция
 • писмо от френското учебно заведение или лаборатория приемащо кандидата с упоменат периода на пребиваване

 

За програма « Научен престой на високо ниво » - Утвърдени научни работници

 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • копие на личната карта
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • копие на докторската диплома
 • съгласие на българския ръководител, за престоя на кандидата във Франция
 • писмо от френското учебно заведение или лаборатория приемащо кандидата с упоменат периода на пребиваване

 

СРОКОВЕ

Mагистратури и докторантури под двойно научно ръководство

 • 7 април : краен срок за подаване на досиетата за кандидатстване
 • 10 април : публикуване на списъка с одобрени по досие кандидати
 • 15 и 16 април : събеседване на одобрените кандидати с комисия от френски и български представители.
 • 30 април : обявяване на окончателните резултати в интернет страницата на Френския институт www.institutfrancais.bg 
 • май/юли : подаване на Dossier de bourse d’études от стипендиантите, след окончателния им прием от съответното френско учебно заведение.

Научен престой на високо ниво   

 • Документи се приемат през цялата година и  стипендиите се предоставят след одобрение на кандидатурата.

 

ДОСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИЯ НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ

След публикуване на резултатите от конкурса, одобрените от комисията  стипендианти подготвят ново досие, което веднъж депозирано в Отдела за стипендии във Френския институт в България се изпраща в Campus France Париж за одобрение.

Досието трябва да съдържа следните документи, преведени и легализирани :

 • формуляр 
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • копие на личната карта
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • според случая : академична справка за студентите в последна година или копие на дипломата за придобита степен на обучение във висшето образование и нейното приложение  
 • атестация за прием на кандидата от съответното френско учебно завезение
 • документ с посочена таксата за записване в съответното учебно заведение

 • атестация за предварително платена такса CVEC в размер на 90€*

Докторантите е необходимо да добавят още : 

 • заповед за зачисление на докторанта в България

 • копие от договора (конвенция), регламентиращ  двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни
 • писмено съгласие на двамата научни ръководители
 • евентуално списък на публикации 

*Въведена е задължителна такса от 90€ (CVEC), която има за цел да развива социалните, санитарните, културните придобивки на студентите както и превантивни дейности свързани със здравеопазването им. Тя се заплаща задължително от стипендиантите на френското правителство в магистърски програми и в докторантури под двойно научно ръководство в сайта www.messervices.etudiant.gouv.fr , преди административното им записване в университета.

 

СТИПЕНДИИ И ДОБАВКИ

Стипендиите на френското правителство включват :

 • 700 евро месечна издръжка за записаните в магистратура
 • 1060 евро за докторантура под двойно научно ръководство
 • 1704 евро за научен престой на високо ниво
 • медицинска осигуровка
 • такса за записване в университета (1000€ максимум, с някои изключения)
 • средства за транспорт във вътрешността на страната, за придвижване до мястото на престоя

Отпуснатата стипендия може да бъде прекратена във всеки момент поради незадоволителни резултати в процеса на обучението : изискването към стипендиантите на френското правителство е висок успех.

 

Контакт :

Френски институт в България

ул. Славейков № 3

bissera.kolarova@institutfrancais.bg

www.institutfrancais.bg

тел : 00 359 2 937 79 14/64

 

 

The Fondation Sciences Mathématiques de Paris offers research chairs,  postdoctoral positions, Ph.D fellowships and master scholarships in Mathematics and in fundamental Computer Science for academic year 2019-2020. The positions are located in Paris. Schedule of deadlines below (at 11:59 p.m., Paris time). Feel free to circulate this message to your contacts.
 
Master scholarships PGSM, 1st call: from Monday October 1st 2018 to Saturday January 26t 2019.
Only for students from universities out of France.
Offer description: https://www.sciencesmaths-paris.fr/en/masters-250.htm
Application form:https://www.sciencesmaths-paris.fr/en/first-call-for-pgsm-master-893.htm
 
Master scholarships PGSM, 2nd call: from Saturday December 1st 2018 to Friday May 10th 2019.
Open to the same students plus those from universities of FSMP’s network.
Offer description: https://www.sciencesmaths-paris.fr/en/masters-250.htm
 
MathInParis PhD fellowships: from Saturday December 15th 2018 to Monday April 1st 2019.
Offer description: https://www.sciencesmaths-paris.fr/fr/cofund-mathinparis-842.htm
Application form: https://www.sciencesmaths-paris.fr/fr/call-for-math-in-paris-fellowships-924.htm

 

Programme International de Nantes

Ce programme a pour vocation préparer les étudiants aux épreuves des concours et commissions d'équivalence dans les grandes écoles d'art, d'architecture et de design en France et en Europe francophone.

Plaquette


Programme de bourse Eiffel 2019-2020

programme-de-bourse-Eiffel.pdf

liste-des-ecoles-doctorales_Diderot.pdf

 

 

Oдобрени кандидати за стипендия на френското правителство 2018

 

списък с одобрените кандидати