Стипендии за научен престой на високо ниво

 

Френският институт в България предоставя стипендии за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи за периода септември – декември 2020.  

Краен срок за подаване на документи: 1 ноември 2020.

За повече информация моля свържете се с bissera.kolarova@institutfrancais.bg 

Програма « Научен престой на високо ниво »
Всички научни области 

Докторанти и Млади научни работници

 • научен престой във Франция в рамките на 1 месец 
 • зачисление на докторанта в българско висше учебно заведение
 • зачисление на щат в българска институция за младите научни работници
 • кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни
 • медицинска осигуровка
 • месечна издръжка в размер на 1704 евро 

 

Утвърдени научни работници

 • научен престой във Франция в рамките на 1 месец 
 • кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни
 • медицинска осигуровка 
 • месечна издържка в размер на 2055 

 

Стипендии на френското правителство 2020

 

С оглед настоящата ситуация и решението на българското правителство да удължи  извънредното положение в страната до 13 май, ви информираме, че крайният срок за приемане на кандидатури за стипендиите на френското правителство е удължен до 8 май 2020 включително.

Kандитатите следва да изпратят документите си по имейл на адрес: bissera.kolarova@institutfrancais.bg

 

ПОЛИТИКА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИТЕ

Стипендиите на френското правителство (BGF), се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички стипендианти. Подборът на кандидатите е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право.

Стипендиите на френското правителство се отпускат за дипломантстки програми на нива магистратура (M2) и докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), както и за научен престой на високо ниво.

 

1. Стипендии за обучение

 • Магистратура 2  

 

За магистратури с професионална насоченост, стипендията покрива периода на обучение и задължителен стаж (3 месеца в най-общия случай) и се отпуска максимално за 10 месеца. При удължаване на престоя, автоматично отпада статута на студента като стипендиант на френското правителство и той задължително сключва нова осигуровка във Франция.

За магистратури с научна насоченост (без включен задължителен стаж) отпуснатата стипендията е с продължителност 10 месеца. Студентите завършили такава магистратура и желаещи да запишат докторантура под двойно научно ръководство, могат отново да кандидатстват за стипендия.

За това ниво на обучение стипендията се предоставя с приоритет в рамките на съществуващи партньорства между български и френски учебни заведения.

Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана.

 

 • Докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle de thèse)

Стипендията покрива 3 престоя във Франция, всеки с максимална продължителност от 4 месеца, предварително уточнени в сключената конвенция между българския и френски университет. Необходими са двама научни ръководители. Защитата на докторската дисертация може да се състои, ако докторантът е редовно записан в съответното учебно заведение.

Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана.

 

2. Стипендии по програмата « Научен престой на високо ниво »

 

 • Млади научни работници

Стипендия за краткосрочен престой до 1 месец предоставяна на два типа кандидати :

- докторанти (до 40 години), от всички области на знанието и зачислени в докторантура в България

- постдокторанти/изследователи придобили своята докторска диплома по-малко от 5 години преди датата на престоя във Франция

 

 • Утвърдени научни работници

Стипендия за краткосрочен престой до 1 месец предоставяна на постдокторанти/изследователи, придобили своята докторска диплома повече от 5 години преди датата на престоя във Франция

 

УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ

Стипендиите на френското правителство се предоставят на кандидати, които отговарят на следните условия:

 • да са български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години
 • възраст :  35 години за ниво магистратура (M2) и 40 години за докторантура под двойно научно ръководство  
 • да са редовно записани в българско висше учебно заведение или да притежават българска диплома бакалавър, магистър или доктор
 • ниво на френски език съответстващо на изискванията на учебното заведение

Внимание : стипендиите на френското правителство не се предоставят на български студенти записани във френски учебни заведения към момента на кандидатстването.

 

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ

Досието за кандидатстване се подава в Отдела за стипендии във Френския институт в България и трябва да съдържат следните документи, преведени и легализирани :

За Mагистратура 2:

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • копие на личната карта
 • копие на дипломата за завършено висше образование или на академичната справка за студентите в последна година
 • мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата
 • препоръка от преподавател или работодател
 • копие на кореспонденцията с френските учебни заведение

 

За докторантури под двойно научно ръководство :

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • копие на личната карта
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 • копие на дипломата за висше образование и приложението към нея
 • писмено съгласие от двамата научни директори
 • копие от договора (конвенция), регламентиращ  двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни
 • евентуално, копие от договор за сътрудничество между двете учебни заведения

 

За програма « Научен престой на високо ниво »  - Млади научни работници

 • формуляр  Dossier de bourse de stage  
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • копие на личната картa

 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 • копие на последната диплома
 • препоръка от научния ръководител или от ръководителя на научноизследователския екип за престоя на кандидата във Франция
 • писмо от френското учебно заведение или лаборатория приемащо кандидата с упоменат периода на пребиваване

 

За програма « Научен престой на високо ниво » - Утвърдени научни работници

 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • копие на личната карта
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • копие на докторската диплома
 • съгласие на българския ръководител, за престоя на кандидата във Франция
 • писмо от френското учебно заведение или лаборатория приемащо кандидата с упоменат периода на пребиваване

 

СРОКОВЕ

Mагистратури и докторантури под двойно научно ръководство

 • 8 май: краен срок за подаване на досиетата за кандидатстване
 • средата на юни: публикуване на списъка с одобрени по досие кандидати
 • края на юни: събеседване на одобрените кандидати с комисия от френски и български представители.
 • 10 юли: обявяване на окончателните резултати в интернет страницата на Френския институт www.institutfrancais.bg 
 • средата на юли: подаване на Dossier de bourse d’études от стипендиантите, след окончателния им прием от съответното френско учебно заведение.

Научен престой на високо ниво   

 • Документи се приемат през цялата година и  стипендиите се предоставят след одобрение на кандидатурата.

 

ДОСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИЯ НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ

След публикуване на резултатите от конкурса, одобрените от комисията  стипендианти подготвят ново досие, което веднъж депозирано в Отдела за стипендии във Френския институт в България се изпраща в Campus France Париж за одобрение.

Досието трябва да съдържа следните документи, преведени и легализирани :

 • формуляр 
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • копие на личната карта
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • според случая : академична справка за студентите в последна година или копие на дипломата за придобита степен на обучение във висшето образование и нейното приложение  
 • атестация за прием на кандидата от съответното френско учебно завезение
 • документ с посочена таксата за записване в съответното учебно заведение

 • атестация за предварително платена такса CVEC в размер на 90€*

Докторантите е необходимо да добавят още : 

 • заповед за зачисление на докторанта в България

 • копие от договора (конвенция), регламентиращ  двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни
 • писмено съгласие на двамата научни ръководители
 • евентуално списък на публикации 

*Въведена е задължителна такса от 91€ (CVEC), която има за цел да развива социалните, санитарните, културните придобивки на студентите както и превантивни дейности свързани със здравеопазването им. Тя се заплаща задължително от стипендиантите на френското правителство в магистърски програми и в докторантури под двойно научно ръководство в сайта www.messervices.etudiant.gouv.fr , преди административното им записване в университета.

 

СТИПЕНДИИ И ДОБАВКИ

Стипендиите на френското правителство включват :

 • 700 евро месечна издръжка за записаните в магистратура
 • 1060 евро за докторантура под двойно научно ръководство
 • 1704 евро за научен престой на високо ниво (докторанти и млади научни работници)
 • 2055 евро за научен престой на високо ниво (утвърдени преподаватели и изследователи)

Те включват още:

 • медицинска осигуровка
 • такса за записване в университета (1000€ максимум, с някои изключения)
 • средства за транспорт във вътрешността на страната, за придвижване до мястото на престоя

Отпуснатата стипендия може да бъде прекратена във всеки момент поради незадоволителни резултати в процеса на обучението : изискването към стипендиантите на френското правителство е висок успех.

 

Контакт :

Френски институт в България

ул. Славейков № 3

bissera.kolarova@institutfrancais.bg

www.institutfrancais.bg

тел : 00 359 2 937 79 64

 

 

Programme de bourses Eiffel 2020

La campagne de candidatures au programme de bourses Eiffel est ouverte.

https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-d-excellence-eiffel

 

 

Programme International de Nantes

Ce programme a pour vocation préparer les étudiants aux épreuves des concours et commissions d'équivalence dans les grandes écoles d'art, d'architecture et de design en France et en Europe francophone.

Plaquette