Специфични програми

Мрежа CampusArt

Онлайн процедурата за кандидатстване в областите изкуство, мода, дизайн, музика, архитектура,…  в сайта на мрежата  CampusArt е активна до 28 февруари 2022 г.

CampusArt е мрежа от френски висши учебни заведения, които предлагат обучение в областта на изкуствата и архитектурата. Тя се координира от Агенция Campus France и се ползва с подкрепата на Министерството на Националното образование, Министерството на висшето образование, на науката и иновацията, Министерството на Европа и външните работи и на Министерството на културата.

Интернет сайтът www.campusart.org дава достъп (при определени условия) до специалности като пластични изкуства, архитектура, кино, културно наследство, дизайн, визуална комуникация, мода, музика, вътрешна архитектура, анимация 3D, както и за прием в подготвителни класове, професионален бакалавър, магистратура, пост-магистратура и докторантура, предложени от учебните заведения, които членуват в мрежата.

Изборът на специалност е свързан с онлайн процедура за кандидатстване, която е бърза, интерактивна,  и позволява на чуждестранните кандидате да подадат едно единствено досие до което достъп имат повече от 140 френски висши учебни заведения.

Отговор на кандидатурата се получава от февруари до април
 2022 г., което позволява на кандидата да подготви отрано престоя си във Франция.

Кандидатстването е напълно безплатно до момента, в който кандидатът приеме направеното му предложение.


Онлайн процедурата за кандидатстване е достъпна от всички точки на света. CampusArt не отменя процедурата  Etudes en France, в сила в голяма част от страните с визов режим. 

График

 • от ноември 2021 до 28 февруари 2022: начало на кампанията за кандидатстване, попълване на елетронно досие;
 • 28 февруари 2022 : краен срок за кандидатстване онлайн в платформата CampusArt и прилагане на необходимите документи; начало на интервютата с кандидатите по телефон или скайп; начало на предложенията за предварителен прием;
 • 30 април 2022 : край на предложенията за предварителен прием, направени на кандидатите от учебните заведения през платформата CampusArt;
 • от 30 април до 15 май 2022: отговор на кандидатите по предложенията за прием през платформата CampusArt;
 • 15 май 2022 : краен срок за потвърждаване от страна на кандидатите за записването им в съответната специалност през платформата CampusArt. Затваряне на процедурата за кандидатстване;
 • от края на май 2022: учебните заведения изпращат атестациите за предварително записване на приетите кандидати на CampusArt, който им ги препраща след това.

Линкът Dépliant CampusArt ви предоставя информация за програмата CampusArt на френски, английски и испански.

Международни програми на Групата INSA за подготовка на инженери

Групата INSA

 

Националните институти за приложни науки (INSA) са част от френските Grandes Ecoles. В европейски план те отговарят на университети в областта на техническите науки и технологии. Целта на INSA е в продължение на пет години след завършване на средно образование да  подготвят високо квалифицирани дипломирани инженери.

INSA приемат студенти с много добро научно ниво предимно в областите математика и физика.

Обучението е петгодишно и включва два цикъла: в първия Подготвителен цикъл (bac+2) студентите получават базово образование по математика, физика, химия, механика и информатика както и по други дисциплини (френски и други езици, комуникациии, спорт). Студентите, издържали успешно изпитите в края на този цикъл, преминават във втория  Инженерен цикъл. Обучението се провежда в Специализирани факултети, които подготвят кадри във всички области на инженерните науки.

Обучението във Франция затруднява чуждестранните студенти поради различията в учебните програми за средно и висше образование в отделните европейски страни. За улесняване интегрирането им във френската образователна система, INSA създадоха международни програми, насочени към кандидати от Европейския съюз и от Централна и Източна Европа. Те  дават необходимото ниво и възможност на студента, след двегодишно обучение да запише трета година било в Специализиран факултет към съответния INSA във Франция, било в друга инженерна програма  в някое от европейските учебни заведения, с които INSA има договор.

Предвидено е, преди началото на учебната година, лятно училище с продължителност 6 седмици за интензивно изучаване на френски език и за начална подготовка по математика, Летният курс по френски и по математика е поет изцяло от INSA.

Обучението по френски за чуждестранните студенти продължава през цялата първа година на следването им.

Информация за програмите на институтите от групата можете да намерите в сайта : www.groupe-insa.fr

Кандидатстването е онлайн  http://admission.groupe-insa.fr/candidater-linsa

Изисква се изпращане и на хартиено досие.

Студентите могат да кандидатстат за стипендия както и да ползват помощ за жилището.

Програма CHEM.I.ST на Федерацията Gay-Lussac

 

Амбициите на Висшето национално училище по химия в Рен (ENSCR) www.ensc-rennes.fr, на Висшето национално училище по химия в Лил (ENSCL) http://wwwnsc-lille.fr и на Висшето национално училище по химия в Клермон – Феран (ENCCF) http://www.ensccf.fr са да подготвят инженери-химици, признати и търсени на пазара на труда в индустрии като: фармация, козметична промишленост, биотехнологии, петрохимия, микроелектроника, както и в обслужващите ги сектори като индустриална информатика, защита на околната среда, или в областта на мрежите и комуникациите.

CHEM.I.ST (CHEMistry International Studies) http://www.19ecolesdechimie.com/-CHEM-I-ST-.html е международна образователна програма, подготвяща за професионална реализация в областите инженерна химия и индустриална химия. Това е една възможност за младите научни таланти от целия свят да получат френска инженерна диплома и образователна степен магистър (Master).

Това е петгодишна програма за висше образование – двегодишен подготвителен цикъл в един от трите центъра (Рен, Лил или Клермон - Феран), по избор на кандидата +  3 години във висше училище към Федерацията Gay Lussac, включваща 19-те най-добри Grandes écoles по химия във Франция. Международното признание на получените дипломи е гаранция за възможно най-добра професионална реализация.

В програмата могат да кандидатстват зрелостници, чиято диплома им дава достъп до висшето образование в родната страна, както и всички завършили средно образование и получили диплома в годината предхождаща момента на кандидатстване. Приемът се състои в конкурс по документи, при който се преценява най-вече научното и лингвистично (по френски) ниво и евентуално събеседване относно мотивацията.

Кандидатстване в програмата CHEM.I.ST е възможно и по линия на двустранната спогодба между Химикотехнологичен и металургичен университет София (ХТМУ) и висшите училища ENSCR и ENSCL. Приемът е въз основа на една от оценките от държавни зрелостни изпити по математика, химия или физика, от положен конкурсен изпит по математика или химия (по избор), от олимпиади и национални състезания по химия и опазване на околната среда, природни науки, математика или физика. Кандидатите се явяват и на тест по френски език (освободени от теста са учениците от езиковите гимназии и паралелките с разширено изучаване на езика).

За връзка : Франкофонска програма, тел. : + 359 2 8163 121 (Франкофонски отдел);  ffrancophone@utcm.edu

Разходите за обучение през първите две подготвителни години на програмата CHEM.I.ST се поемат от френската държава. Разходите за издръжка и различни други услуги са за сметка на студента.

За да осигури на чуждестранните студенти най-добри шансове за успех, програмата CHEM.I.ST предлага интензивен курс по френски, наречен „Лятно училище – френският като чужд език” както и курсове за повишаване на нивото в научните дисциплини. Тези курсове се финансират от учебното заведение.

Кандидатстването в Международния цикъл на програмата CHEM.I.ST е по процедурата Parcoursup www.parcoursup.fr. Препоръчително е кандидатите да изпратят и хартиено досие.

Мрежа « n+i »

Mрежата « n+i » е консорциум от повече от 70 френски висши инженерни училища (Grandes Ecoles), които синхронизират дейността си в областта на международното сътрудничество.

Програмите на мрежата « n+i » са насочени към студенти и млади специалисти, с достигнато ниво минимум Професионален бакалавър или Бакалавър по инженерни науки. Целта на мрежата е да подготвя инженери на високо ниво с международно призвание.

За да улесни интегрирането на чуждестранните студенти във френската образователна система, мрежата « n+» предлага пакетни услуги по заявка от страна на висшите училища и в интерес на чуждестранните студенти :

Пакетът  Intégration culturelle (PIL ) включва посрещане на аерогарата или  жп гарата, трансфер до съответния град, резервация на жилище, оказване на помощ при различните формалности по записване, откриване на банкова сметка, издаване на карта за престой, застраховане.

Пакетът Intégration linguistique (PIL) e летен стаж по френски за чужденци във Франция (юли/септември). По време на обучението, студентите се настаняват в семейства с цел по-бързото им приобщаване към културата и френския език. За да бъде освободен един кандидат от този стаж, той трябва да представи диплома за ниво на владеене на езика DELF B2.

Пакетът Intégration méthodologique (PIM) е период на методологична, академична и езикова адаптация и запознава с начина на обучение във Франция.

PIM е адаптиран към езиковото ниво на студента :

- за студентите с ниско ниво на владеене на френски, които не познават френската  методика на обучение, се организира PIM commun, общ за няколко висши училища

- на студентите със средно ниво на владеене на френски и запознати с френската образователна система се предлага PIM  local, организиран директно в съответното висше училище.

PIM communпрограмата носи 30 кредита ECTS и е част от инженерното обучение на чуждестранните студенти на етапа, когато те все още не посещават лекции заедно с френските си колеги. Заниманията се провеждат в малки групи на френски език. Нефранкофоните могат да ползват материали на английски, както да задават въпроси и да получават отговори  на същия език.

Този период се състои от две части :

Първа част: от септември до декември, 26 кредита ECTS.

За по-добра ефикасност и от чисто финансова гледна точка този семестър е общ за инженерните училища със сходна насоченост. Следователно тази първа част може да бъде организирана от учебно заведение, различно от това, в което студентът е записан (всички трансфери и условия са предварително уточнени).

Втора част : (януари и февруари) - програмата е от 2 до 6 седмици в зависимост от учебното заведение.

Това отново е период на адаптация, но вече в група с френските студенти и в избраното учебно заведение. Посещават се лекции, лабораторни занимания. Целта е свикване с ритъма на обучение и интегриране във френската образователна система.

PIM local е насочен към студенти с добро езиково ниво и познания за Франция, които могат да бъдат включени директно в учебния процес, заедно с френските и международни студенти в съответното инженерно училище. Те могат да ползват персонална помощ от тутор.

Освен възможността да посещава лекции (30 кредита ECTS) съвместно с френските си колеги, този пакет предлага още :

 • персонално посрещане в съответното училище
 • индивидуални консултации с преподаватели според нуждите (френски език, науки, технологии)
 • индивидуални консултации с френски студенти-инженери. Целта е усвояване на темите и упражненията с помощта на напреднали студенти и интегриране към студентския живот
 • ползване на двуезични учебни материали.

Освобождаване от PIM, възможно при високо ниво на владеене на френски език, води до директно включване в учебния процес с френските студенти в ниво М1а.       

Програми на обучение

Магистърските програми (блок от 120 кредита ECTS) са насочени към студенти в областта на инженерните науки или завършили млади инженери с ниво Licence (завършена трета година), Bachelor ( бакалавър) или друга еквивалентна диплома по преценка на мрежата « n+».

Кандидатите имат избор между две програми :

Магистратура « n+ » - пълен общообразователен курс в дадена област. Минималната продължителност е две години след ниво професионален бакалавър.

Записването в тази програма изисква високо ниво на научни и технологични познания в съответната научна област. В обучението са включени стажове в предприятия и посещения в производствени структури. Програмата подготвя специалисти по управление на проекти и екипи.

Във Франция, обучението по инженерни науки е много престижно и води до диплома (Master's Degree), която се издава единствено от  висшите училища  акредитирани от Френската комисия за инженерни звания (CTI-Commission des Titres d`Ingénieur).

Магистратура « i » - тази програма, тясно специализирана в дадена научна или технологична област, включва 6 месечен стаж в предприятие или научна лаборатория. Тя е адаптирана за студенти, желаещи да се специализират в конкретна насока и да продължат образованието си на ниво докторантура.

Тази магистратура подготвя инженери за научна,  изследователска и развойна дейност,  както и специалисти по управление на проекти и екипи.

Само тази програма, при определени условия, позволява на чуждестранните студенти да поискат приравняване на придобити вече академично ниво или професионален опит към ниво М1. По този начин може да се намали срока на обучение във Франция на 12 месеца (М2).

Дипломата, издавана от съответните училища, акредитирани от Генерална Дирекция за Висше образование и професионално внедряване (DGESIP) е призната за национална.

Магистратурата се нарича Master « i », за да се подчертае международната й значимост.    

Докторантура (PhD)

Чрез сайта на Мрежата « n+i », кандидатите могат да намерят най-подходящата лаборатория за изследователска работа. Подготовката е в продължение на 3 години.

За записване в докторантура е необходимо :

 • придобито ниво магистър
 • съгласие от научния ръководител и от докторантското училище

Няма специфични изисквания за нивото на владеене на френски език при записване в докторантура, тъй като всички преподаватели са и англофони. Все пак, в третата година, за предпочитане е докторантската теза да бъде написана и защитена на френски език.

Финансиране на обучението

 За чуждестранните студенти, приети в инженерно училище от мрежата n+i, Франция (приравнявайки ги към френските студенти) автоматично финансира повече от 50% от таксата, намалявайки по този начин частта за плащане от самия студент.

Съществуват други възможности за допълнително финансиране:

-  лично финансиране или студентски кредит

-  правителствени стипендии (двустранни спогодби)

- стипендии на френската държава (Еiffel, министерства, посолства)

-  стипендии на Европейския съюз (Erasmus, Leonardo…)

-  стипендии на френски области и градове

- стипендии на предприятия

-  стипендии на Мрежата « n+»

- възможност за почасова работа по време на обучението

 Записване

Кандидатстването става чрез попълване на електронно досие в Интернет на адрес http://www.nplusi.com  и изпращане по пощата на хартиен вариант на същото досие. Колкото по-бързо се подадат документите, толкова по-бързо досието ще бъде разгледано и одобрено, а това увеличава шансовете за финансиране. Записванията са в две сесии - през септември на предходната година и през март на текущата година.

Контакти

Réseau n+i

http://www.nplusi.com

contact@nplusi.com

Дистанционно обучение

Дистанционното обучение се провежда онлайн чрез Интернет и може да завърши с диплома на различни учебни заведения, университети или частни училища. То е интегрирано в образователните информационни и комуникационни технологии, обединяващи интерактивни курсове и научни ресурси, които позволяват самообучение. Използваните педагогически материали са достъпни в Интернет или на CD и DVD носители.

CNED – Национален център за дистанционно обучение

Първи европейски оператор за учене през целия живот, CNED е държавна институция към Министерството на националното образование, която предлага дистанционно обучение на всички образователни степени, от началното до висшето образование, в базови програми или програми за професионална квалификация.

CNED не е хабилитиран център за издаване на дипломи, такива се получават единствено от университетите партньори. За да получат национална диплома, кандидатите трябва да се запишат директно в избрания университет по съответната процедура. При положителен отговор от страна на учебното заведение, се прави и записване в CNED. Като се има предвид ограничения прием в някои университети, необходимо е  стриктно съобразяване с поставените срокове.

Обучението от разстояние е достъпно и за студенти, живеещи в чужбина. Необходимо условие е да имат достатъчно познания по френски език. Що се отнася до еквивалентността на дипломите, тя се определя от самите университети, като документите се разглеждат за всеки отделен случай.

Мисията на CNED – обучение през целия живот

 • Предоставяне на качествена държавна услуга на всички образователни степени (училище, колеж, гимназия, университет)
 • Обучение през целия живот за всички, които имат свой проект, независимо от възрастта и статута им (висше образование, професионално обучение, подготовка за явяване на конкурси)
 • Предоставяне на териториалните общности средства за подобряване на образованието и изравняване на шансовете (поддържащи и възстановителни курсове)
 • Предоставяне на предприятията и на техните служители възможност за краткосрочно професионално обучение или дипломантски програми.

Дейността на CNED

 • Създаване на образователни програми
 • Предоставяне на средства и методи за разпространяване на педагогическите програми
 • Осигуряване на педагогическа помощ на всеки обучаващ се
 • Ориентиране и информиране за възможностите за дистанционно обучение във Франция и в Европа
 • Интегриране на информационни и комуникационни технологии  в педагогическата практика за обучение от разстояние
 • Участие в големи проекти в областта на дистанционното обучение

Методът на CNED : самостоятелност на обучаващия се и педагогическа помощ

Информация за специалностите, които предлага CNED, и условията за записване :

http://www.cned.fr

Портали за дистанционно обучение

FORMASUP

Този уебсайт обединява програмите за дистанционно обучение на висшите учебни заведения (Интерактивен френски кампус), на Националния център за дистанционно обучение (CNED), на Националната Консерватория за занаяти и професионална подготовка (CNAM) и на Междууниверситетската Федерация за Дистанционно Обучение (FIED), в областите : Филологии и езици, Хуманитарни науки, Икономика и право, Науки, Изкуства, Земеделие, Гражданско строителство, Дървообработване, Механично производство, Електроинженерство, Електроника, Управление, Информация и Комуникации, Обществени и териториални услуги.

www.formasup.fr

      

TÉLÉSUP, каталог на университетските програми

Междууниверситетската Федерация за Дистанционно Обучение (FIED) е мрежа от 35 университета. Тя обединява учебни заведения, развиващи интерактивно дистанционно обучение в различни форми,посредством специфични структури като Центровете за дистанционно обучение към университетите (CTEU), Отделите за обучение от разстояние (SEAD), Факултетите на университетите (UFR), Отделите за продължаващо обучение (FC).

Мрежата предлага около 460 програми и  377 самостоятелни модула. Пълно описание на предлаганите програми :

http://www.fied.fr/fr/telecharger-la-plaquette.html

Други портали

AUF, Университетска Агенция на Франкофонията – Дистанционно обучение (FOAD)  http://foad.refer.org

Франкофонски интерактивен кампус (CNF)

http://www.auf.org/actions/reseau-cnf/

CNAM, Дистанционно обучение (FOAD) 

http://www.cnam.fr

e-mi@ge : http://www.e-miage.org

FILIPÉ, лингвистична подготовка за обучение във Франция 

http://www.e-filipe.org

• Портал на дистанционното обучение 

http://www.formations-distance.com

Дистанционно обучение на Института за Обществено здравеопазване, епидемиология и развитие (ISPED)- Университет Victor Segalen Бордо 2 

http://ead.isped.u-bordeaux2.fr/

UNIRE, Източен междурегионален интерактивен университет  

http://www.unr-unire.fr

PLOTEUS, портал за възможностите за обучение в Европа  http://www.ec.europa.eu/ploteus