Други възможности за стипендии

EURECOM lance un programme de bourse d’excellence 6G/WIRELESS pour la rentrée 2021

Si vous êtes un étudiant motivé et d’un excellent niveau académique (en informatique, electrical engineering, mathématiques appliquées) souhaitant poursuivre un Master en Systèmes pour l’informatique mobile (Mobile Computing Systems) à EURECOM, n'hesitez pas à candidater pour la bourse d'excellence 6G/WIRELESS.

Les Informations (en anglais) sont consultables ici : https://www.eurecom.fr/en/teaching/master-science/6G-wireless-Excellence-Scholarships

6G Wireless Excellence Scholarships EURECOM 2021

 

 

Стипендии на френската държава

Стипендия по социални критерии

Българските студенти могат да получат социална стипендия от втората година на престоя си във Франция. Необходимо е да се попълни Dossier social étudiant, в сайта на сътветния CROUS (Centre Régional des oeuvres universitaires et scolaires), между 15 януари и 30 април на текущата година.

3 основни критерия се вземат под внимание при отпускане на тази стипендия :

  •     облагаемият семеен доход на лицето
  •     броят на децата издържани от семейството, като студентите се посочват отделно
  •     отдалеченстта на семейното жилище от  учебното заведение.

http://www.cnous.fr/

Програма Стипендии за отличен успех (Excellence -  Major)

Предназначена е за чуждестранни ученици от френските училища към посолствата в чужбина, показали отличен успех. Предоставят се от Агенцията за френско образование в чужбина (AEFE) и Министерството на външните работи. Стипендията се получава в продължение на 5 години – от първа година в подготвителен клас (CPGE) или в университет до ниво магистър (master 2) или еквивалентно. Програмата е под ръководството на CNOUS (Centre national des œuvres universitaires et scolaires).

http://www.cnous.fr/

http://www.diplomatie.gouv.fr/en/

Програма Стипендия за отличен успех Eiffel

Стипендия, предоставяна на чуждестранни студенти с отличен успех от френското Министерство на външните работи и европейските въпроси, за продължаване на обучението им в нива магистър или докторантура под двойно научно ръководство (за предпочитане във втора или трета година). Приоритетни области : инженерни науки, икономика и управление, право и политически науки. Кандидатурите за тези стипендии се предлагат от съответните френски учебни заведения. Програмата е под ръководството на EGIDE.
http://www.egide.asso.fr

Конкурси на Министерството  на висшето образование и научните изследвания

Многобройни възможности за сътрудничество се предлагат на чуждестранните научни работници от френското Министерство на висшето образование и научните  изследвания. Повече информация на адрес :

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/,рубрика Europe et International

Програма  Стипендии CHARCOT  - научна дейност в областта на медицината

Програмата CHARCOT предоставя стипендии за едногодишен престой във Франция на млади чуждестранни лекари, доктори по ветеринарна медицина и фармацевти, за научно-изследователска дейност в областта на медицината (магистърска теза или пост-докторантска подготовка).

http://www.cnous.fr/

http://www.diplomatie.gouv.fr/

http://www.reseauetudiant.com/savoir/bourses-d-etudes-1/bourses-etrangers-excellence-medical-charcot.htm

Стипендии на Френския център за научни изследвания в областта на социалните науки (CEFRES)

CEFRES предоставя на млади френски научни работници и на франкофонски изследователи от Централна Европа, работещи в областта на социалните науки, три вида стипендии : Aides à la mobilité, Jeune chercheur francophone, CEFRES-Komerční banka

http://www.cefres.cz/

Център Марк Блох (CMB) - Берлин (Френско-немски център за научни изследвания в областта на социалните науки)

Центърът Марк Блок приема изследователи от научни среди от Източна и Западна Европа. Освен средствата предоставяни от самия център, съществуват и други възможности за финансиране на престоя. В зависимост от статута на кандидата : докторант, пост докторант или изследовател различни френски, немски или европейски институции могат също така да предоставят стипендии.

http://www.cmb.hu-berlin.de/

 

Стипендии на френски висши учебни и научни заведения

Ecole Normale Supérieure (ENS) – Париж

Всяка година ENS Париж обявява международен конкурс за прием на чуждестранни студенти в областите Филологии и Наука. Одобрените кандидати продължават обучението си в рамките на три години. На приетите се осигурява месечна стипендия и настаняване в студентско общежитие. Записванията са онлайн от януари до март.

http://www.ens.fr/spip.php?rubrique29&lang=fr

http://www.ens.fr/spip.php?rubrique29&lang=fr

ens-international@ens.fr

Ecole Normale Supérieure (ENS) - Лион

Конкурсите на ENS Лион дават възможност на чуждестранни студенти с придобита степен професионален бакалавър (Bac+3) или бакалавър (Bac+4) да продължат обучението си във Франция в областите филологии и хуманитарни науки.
На одобрените кандидати се предоставят международни стипендии
http://www.ens-lyon.eu

Ecole Normale Supérieure –Кашан

Училището предлага Програма за международни стипендии, насочена към чуждестранни студенти желаещи да продължат образованието си във Франция в нива магистратура с научна ориентация или докторантура.

Кандидатстване онлайн в сайта : http://w3.edsp.ens-cachan.fr/Bourses_SRI/Entree.php5

Предварително одобрените кандидати изпращат и хартиено досие по пощата.

http://www.ens-cachan.fr/

Висше политехническо училище – Париж (Конкурс Cycle Polytechnicien)

Конкурсът е насочен към чуждестранни студенти завършили 2-ра година в университет в областта на точните и инженерните науки, показали високи резултати по математика и физика.

http://www.polytechnique.edu/

Студентите с отличен успех могат да кандидатстват за стипендия.

http://www.admission.polytechnique.edu/accueil/concours-cycle-polytechnicien

 

Стипендии предлагани от френските области

Club de Strasbourg

Създаден през 2003 година, по инициатива на кметa на Страсбург, днес  клубът обединява кметовете на 38 града от страни членки на Европейския съюз. За България тези градове са София, Пловдив, Русе, Стара Загора, Варна.
Стипендиите, които се предоставят са за студенти завършили втора година, за период от 3 до 10 месеца и могат да се допълват с други финансови помощи. Не се отнасят за докторанти и научни работници .
http://www.club-strasbourg.eu

"Research in Paris", програма насочена към чуждестранни изследователи

Град Париж предлага 70 стипендии (2500 € месечна издръжка) на чуждестранни докторанти от всички националности. Досието за кандидатстване се подава на френски или английски език в сайта : http://www.recherche.paris.fr

 

Стипендии отпускани от предприятия

ISFRADA - Висш френско-румънски институт за хранителни технологии и селско стопанство

Програмата се финансира от предприятия в областта на хранителните технологии и селското стопанство, заинтересовани да формират свои бъдещи кадри. Тя е насочена към млади специалисти от Централна и Източна Европа. По програмата се подготвят и  съветници към министерствата на земеделието на съотвотните страни и териториалните им подразделения. Стипендията е за период от 12 месеца.

http://www.isa-lille.fr/

v.buniowski@isa-lille.fr

 

Стипендии отпускани от  международни организации

AUF (Университетска Агенция на Франкофонията)

Университетската Агенция на Франкофонията предоставя различни видове стипендии в рамките на утвърдени проекти :

За студентите :
• Стипендия за професионален стаж
• Докторантски стипендии « Йожен Йонеско »

За преподаватели – изследователи :
• Стипендии за участие в научни конференции
• Пост-докторантски стипендии « Йожен Йонеско »

Само представители на учебни заведения членуващи в AUF могат да кандидатстват за тези стипендии, чийто списък е публикуван в сайта : http://www.auf.org

Подробна информация в сайта :http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/bourses-regionales/

 

L'Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale a lancé l'appel à candidatures pour les bourses doctorales et postdoctorales "Eugen Ionescu" 2018-2019.

Il est disponible sur le site de l'AUF à l'adresse:

https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-postdoctorale-eugen-ionescu-2018-2019/

Délai de candidature : 4 novembre 2018.

Public cible : doctorants et enseignants-chercheurs de toutes disciplines, rattachés à une université du réseau AUF souhaitant effectuer un stage de 3 mois en Roumanie, dans un des 25 centres universitaires d'accueil.

Période de la mobilité : 3 mois, entre mars et juillet 2019.

Prise en charge :

* allocation mensuelle de 1000 EUR pour le postdoctorat/800 EUR pour le doctorat

* transport aller-retour

* assurance santé-accident-rapatriement

La liste des universités d'accueil est indiquée dans le document „Universités d’accueil et leurs thématiques de recherche“ à la page indiquée ci-dessus. Les thématiques sont à titre indicatif.

 

Висше франкофонско училище за докторанти по обществени науки – Букурещ

Стипендия « Йожен Йонеско » за чуждестранни докторанти.
Докторантски стипендии в рамките на 6 месеца по програми за международна мобилност, предоставени от AUF.

http://www.edss.ro/

edss@g.unibuc.ro

НАТО

Cтипендии за научни изледвания на НАТО.
http://www.nato.int/science/index.html

 

Стипендии отпускани от фондации и асоциации

Collège de Médecine des Hôpitaux de Paris

Отпускат се около петдесет стипендии  годишно на чуждестранни дипломирани лекари, желаещи да специализират във френска болница.
http://www.cmhp.asso.fr

Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH)

Стипендии « Fernand Braudel »/Ville de Paris : за научни работници  в областта на хуманитерните науки от Централна Европа, Югоизточна Европа и страните от средиземноморския басейн.

Стипендии  Andrew W. Mellon : за научни работници от Централна Европа и балтийските страни, както и от България и Румъния http://www.msh-paris.fr/

Association Française des Femmes Diplômées des Universités  (AFFDU)

Стипендии за научни разработки водещи до докторантски или постдокторантски дипломи.

http://www.affdu.fr/

 

Стипендии на българското правителство

Министерство на образованието, младежта  и науката

Стипендии по програма РИЛА за българо-френско научно сътрудничество съвместно с Френската организация EGIDE - Partenariat Hubert Curien

http://www.campusfrance.org/fr/phc

http://www.egide.asso.fr

rila@minedu.government.bg

 

Стипендии по европейски програми

Програма “Обучение през целия живот”

Европейско финансиране в областта на образованието и професионалната подготовка. Разработена за периода 2007/2013 година тя е продължение на програмите Socrates, Leonardo et eLearning ("електронно обучение").

Състои се от четири под-програми :

  •     Comenius, предучилищно и средно образование
  •     Erasmus,  висше образование
  •     Leonardo da Vinci, професионално образование
  •     Grundtvig, обучение за възрастни

Допълва се от програмите :

  •     Jean Monnet, подпомага институциите и дейностите свързани с европейската интеграция.
  •     Tempus, подпомага преструктурирането на системите във висшето образование
  •     Erasmus Mundus, стипендии за студенти от трети страни, както и за студенти от Европейската общност.

eac-info@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/education/index_fr.htm

 

Агенция CampusFrance

CampusBourse : двуезична (френски и английски) търсачка на възможности за  финансиране
http://www.campusfrance.org