x

Maгистърска програма «Международна логистика и транспорт»

Кратки исторически данни

Магистърската програма по Международна логистика и транспорт е създадена през 2015 година към Военната академия „Г.С.Раковски”. Регионалният център по логистика е създаден през 2005г.

Обучение

Обучението има за цел да осигури, чрез преглед на национални и международни операции по сигурността, тройна експертиза: сигурността, логистиката и транспорта. В края на обучението си, студентът е в състояние да: – Води стратегията на всички транспортни операции, складиране, дистрибуция и митническо оформяне на стоките. Съобразявайки се с целите на конкурентоспособ- ността на компанията на чуждите пазари.

Програмите създават възможности за развитие на изискуемите знания, класове са групирани в модули под формата на теоретично и практическо приложение. Многостранно използване методите за компютърно моделиране, симулаторите действат с подходящ софтуер.

Целта на магистърска специалност „Международна логистика и транспорт“ е по този начин да се обучават кадри, които работят в областта на международната търговия с по-голяма компетентност в областта на логистиката. Ако опита в международна логистика съставлява неоспорима добавена стойност, търсена от международните компании, основният актив все пак не може да се реализира без владеене на добра лингвистика и добра международна култура.

Организация на обучението 

Продължителност : 1,5 година (два семестъра лекции и упражнения. и един за дипломна работа)

Език на преподаване : 60% от обучението е на френски език, а 40% на английски 

Стаж в предприятие

Условия за прием и подбор

Диплома Бакалавър по специалност близка или свързана с международната логистика. Тест и събеседване.

Партньори

Военна академия на Полша, Военна академия на Румъния, Университет Лион 2, Висше франкофонско училище по администрация и мениджмънт, Министерство на транспорта на Франция, Университета на Белфор

Студентска мобилност 

Споразумения по Erasmus с Военна академия на Полша, Военна академия на Румъния, Университет Лион 2, 

Университета на Белфор

Диплома

Магистър по « Международна логистика и транспорт »

Възможности за реализация

Магистър по логистика на сигурността и отбраната

За контакти

Военна академия „Г.С.Раковски”

бул. „Братя Евл. и Хр. Георгиеви”82

1504 Sofia   

tel: + 359 2 9226 500; fax: + 359 2 9442 368

www.rnda.armf.bg 

Генерал-майор Тодор ДОЧЕВ, Ректор

полк., проф. д-р Мирослав ДИМИТРОВ, Ръководител катедра „Логистика”

tel: +359 2 922 6542

проф. д-р.инж. Викенти СПАСОВ, Ръководител на програмата

vikenti.spassov@yahoo.com

Tel: +3592 922 6640; +3592 870 7084   GSM: +3592 888 710 519

Назад