Институционалното и техническо сътрудничество в няколко думи

 

След присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г. и в труден икономически контекст българските власти трябва да се справят с многобройни предизвикателства: въвеждане на европейското законодателство, от една страна, но и търсене на нови решения за икономическите, екологичните и социални предизвикателства. Приоритети, общи за Франция и другите европейски държави, по които българските институции са особено мобилизирани в контекста на председателството на Съвета на Европейския съюз, което страната ще поеме през 2018 г.

Обща загриженост, от която следва да се извлече полза, за да се подобрят практиките както в България, така и във Франция, но и сближаване на интересите и гледните точки, по което е необходимо да се работи, тъй като е от огромно значение за увеличаването на конкурентоспособността и влиянието на двете страни на международната сцена.

...

Секторът си поставя за цел да насърчи, в тези рамки, сътрудничеството между централната и местната администрация както във Франция, така и в България, но и между представителите на частния сектор, гражданското общество и НПО. Това сътрудничество се изразява в обмен на експертен опит и добри практики, дейности за повишаване на осведомеността на обществото, мобилизиране и изграждане на взаимоотношения между различни субекти, реализиране или техническо и финансово подпомагане на проекти.

Службата за институционално и техническо сътрудничество следва глобален подход и работи в тясно сътрудничество с Бизнес Франс, Регионалната икономическа служба. Така секторът мобилизира участието на представители на различни сфери, като съсредоточава усилията си върху лоста за действие, който представлява политическият и административен елит, при провеждането на реформи в защита на правовата държава и подобряване на публичната дейност. Целта е да се оползотворят специфичните знания, умения и опит на всички, както и възможностите за европейско финансиране (по-специално тези, свързани със структурните фондове) за изпълнението на проекти с местно и международно значение.

 

 

Гарантирането на правовата държава, борбата с корупцията, опазването на околната среда, социалното включване и зачитането на малцинствата, адаптирането към климатичните промени са все проблематики, който изискват по-интензивно френско-българско сътрудничество за намиране на иновативни решения. Повод също така за сектор „Институционално и техническо сътрудничество” да се възползва от експертния опит на френския частен и публичен сектор, получил международно признание, и по-специално да подкрепи стратегическия сектор, приоритетно насочен към експорт: по-добрите условия за живот в градска среда. Управлението и пречистването на водите например са сфера, в която публично-частните партньорства могат да бъдат подходящи и в която френските общини и предприятия ползват анализа на натрупания опит, който може да бъде от полза за българските действащи лица, анагажирани с подобряването на предоставяните в градска среда услуги.

 

Семинар Устойчиво управление на общинските отпадъци – добри практики от Франция и България, организиран на 9 юли 2015 г. във Френския институт в България в партньорство с българското Министерство на околната среда и водите.

 

Дейността на сектор „Институционално и техническо сътрудничество” е структурирана около три хоризонтални приоритета:

  • управление и правова държава;
  • устойчиво развитие, в частност в градска среда;

2015-та година е белязана в тази област от конференцията COP 21 (http://www.cop21.gouv.fr/fr), която ще се проведе в Париж от 30 ноември до 11 декември 2015 г. Сектор „Институционално и техническо сътрудничество” организира в контекста на предстоящия форум цикъл от конференции и дебати (повече информация на страница Новини на сектора).

  • закрила и социално включване на уязвими групи население, по-специално на ромското малцинство.

 

Секторът:

  • разработва проекти в съответствие с приоритетите на френската държава и потребностите на българските партньори (конференции, семинари, срещи, конкурси и др.)

  • съфинансира проекти, изпълнявани от външни партньори (проекти, реализирани от НПО)

  • подкрепя институционалното и административно сътрудничество чрез стипендиите на френското правителство, предоставяни на български държавни служители.