Награда Марк до Монталамбер 2018

Линк към обявата в сайта на INHA

Награда Марк до Монталамбер 2018: Покана за кандидатстване

Краен срок за кандидатстване 30 ноември 2017 г.

Фондацията „Марк дьо Монталамбер“ и френският Национален институт за история на изкуството (INHA) съвместно обявяват наградата Марк дьо Монталамбер, на стойност 9 000 евро. Този фонд подпомага научен проект, който биха могъл да допринесе за опознаването на изкуствата и културата на средиземноморския свят. Освен това, фондацията „Марк дьо Монталамбер“ предлага на лауреата и престой в седалището й в Родос, Гърция.

КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

-          Да са родени в страна от Средиземноморския регион, или да имат такава националност

-          Да са не са навършили 35 години към 30 ноември 2017 г.

-          Да имат защитена докторска степен.

Лауреатът трябва да приложи съотните документи, удостоверяващи гореописаното, преди да му бъде връчена наградата.

 

Оценяване на кандидатурите

Кандидатите се оценяват въз основа на биографията им и въз основа на техния проект - неговата оригиналност и приложимост, изпълнимостта му и уместността му по отношение на средиземноморския свят. За предпочитане е представянето на проекта да е  на френски език, или на английски, и трябва да включва работен календар, ясна връзка с научните области на INHA (описани на сайта им), предварителен разчет на необходимите средства за реализиране на проекта и описание на очакваните резултати и на перспективите за тяхното разпространение.

Представянето ще бъде придружено от мотивационно писмо, написано на ръка на френски език, и от две препоръчителни писма, подписани от представителите на научните професионални среди, които да гарантират за сериозността на кандидата и за качеството на неговия проект.

Ще бъдат взети под внимание единствено индивидуалните проекти.

Осъществяване и финализиране на проекта

Осъществяването на проекта с максимална продължителност от една година ще започне с едномесечен престой в Париж, като лауреатът ще е приет като учен в INHA; в края на реализирането на проекта се предвижда и втори престой в Париж, по време на който резултатите от работата ще бъдат представени на публична презентация. Двата престоя ще бъдат поети съответно от Фондацията „Марк дьо Монталамбер“ и от INHA (по 1000 евро на престой). Лауреатът ще се ползва и от научната подкрепа и консултации от INHA, с който институт ще поддържа регулярна връзка. Лауреатът се ангажира да представи резутатите от изследванията си в статия, която да бъде публикувана. Резултатите от изследванията ще бъдат публикувани и разпространени в подходяща форма, със съдействието на INHA.

 

Календар

- Приемане на кандидатурите: от 02 октомври 2017 до 30 ноември 2017, или директно онлайн на сайта на INHA, или по пощата.
- Крайна дата за подаване на кандидатурите: 30 ноември 2017 година онлайн или по пощата, като се взима предвид пощенското клеймо.
- Обявяване на Лауреата: втората половина на януари 2018 година.

 

НАПОМНЯНЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

(PDF формат при подаването на кандидатурата Ви онлайн)

Документите трябва да включват: биография, мотивационно писмо, написано на ръка, на френски език, проектът се представя на френски или на английски език, установяване на връзка с една от научните области на INHA, работен календар и предварителен финансов разчет на бюджета (разходи за научни изследвания и за живеене са допустими, но не и разходите за публикации), очакван резултат, и поне две препоръчителни писма.
 

При липса на някой от изредените документи, кандидатурата няма да бъде разгледана.

ОБЛАСТИ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА INHA

История на античното изкуство и на археологията;
История на изкуството от
IV до XV век;
История на изкуството от
XIV до XIX век;
История на изкуството от
XVIII до XXI век;
История и теория на историята на изкуството и на културното наследство;
История на колекциите, история на културните институции, икономика на изкуството;
История на световното изкуство;
История на дисциплините и техниките в изкуството.