Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) – Дистанционно обучение

Кратки исторически данни

Програмата е създадена през 2020 година от „Изследователски център за компютърна и приложна лингвистика“ на НБУ.

 

Обучение

Програмата е интердисциплинарна, изградена по модела на популярните във Франция програми от тип Langues étrangères appliquées (LEA). Завършващите студенти са специалисти-филолози, които отлично владеят два чужди езика и имат компетенции в специализирания писмен и устен превод, терминологията, използването на езиковите технологии; те имат и базови знания в областта на европейските институции, администрацията, икономиката, управлението, маркетинга, гражданското и търговското право, човешки ресурси.

 

Организация на обучението

Срок на обучението : 4 години

Език на преподаване : английски и втори чужд език (френски).

Първа и втора година :  курсове в областта на езикознанието (езикова карта на ЕС, строеж на естествения език, комуникативни компетенции и др.) и специализиран чужд език (за администрацията, бизнеса, професионалната кореспонденция и пр.)

Трета и четвърта година : специализирани курсове в допълнителната приложна област на администрацията и управлението, както и курсове по писмен и устен превод.

Задължителни стажове в преводаческа агенция и в администрацията през четвъртата година.

 

Условия за прием и подбор

Диплом за завършено средно образование, владеене на английски език най-малко на ниво В1 от Европейската референтна езикова рамка.

 

Партньори

Университетите Екс-Марсилия (с възможност за получаване на втори диплом), Мон Блан -Шамбери (Франция), Улвърхемптън  (Великобритания).

 

Студентска мобилност

Стипендии по програма Еразъм+ за партньорските университети.

 

Дипломи:

Бакалавър

Специалност: Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Квалификация: филолог, преводач с английски и френскиезик

 

Възможности за реализация

Вид институции: европейски или международни фирми и институции с дейност в областта на международната търговия и международните отношения.

Функции : редактор, преводач, помощник-директор, отговорник внос/износ, регионален отговорник и др.

 

За контакти:

Нов български университет

Изследователски център за компютърна и приложна лингвистика

ул. „Монтевидео“ № 21, София 1618

Офис 309/корпус 2

Тел. +359 (0)2/8110 309

www.nbu.bg

 

доц. д-р Мария СТАМБОЛИЕВА

Директор на ИЦ Компютърна и приложна лингвистика, НБУ

+359 (0) 895799932

mstambolieva@nbu.bg