Mагистърска програма “Международна логистика и транспорт”

Кратки исторически данни

Магистърската програма по Международна логистика и транспорт е създадена през 2015 година към Военната академия „Г.С.Раковски”.Регионалният център по логистика е създаден през 2005г.

 

Обучение

Обучението има за цел да осигури, чрез преглед на национални и международни операции по сигурността, тройна експертиза: сигурността, логистиката и транспорта. В края на обучението си, студентът е в състояние да: - Води стратегията на всички транспортни операции, складиране, дистрибуция и митническо оформяне на стоките. Съобразявайки се с целите на конкурентоспособ- ността на компанията на чуждите пазари.

Програмите създават възможности за развитие на изискуемите знания, класове са групирани в модули под формата на теоретично и практическо приложение. Многостранно използване методите за компютърно моделиране, симулаторите действат с подходящ софтуер.

Целта на магистърска специалност "Международна логистика и транспорт" е по този начин да се обучават кадри, които работят в областта на международната търговия с по-голяма компетентност в областта на логистиката. Ако опита в международна логистика съставлява неоспорима добавена стойност, търсена от международните компании, основният актив все пак не може да се реализира без владеене на добра лингвистика и добра международна култура.

 

Организация на обучението

Продължителност : 1,5 година (два семестъра лекции и упражнения. и един за дипломна работа)

Език на преподаване : 60% от обучението е на френски език, а 40% на английски

Стаж в предприятие

 

Условия за прием и подбор

Диплома Бакалавър по специалност близка или свързана с международната логистика. Тест и събеседване.

 

Партньори

Военна академия на Полша, Военна академия на Румъния, Университет Лион 2, Висше франкофонско училище по администрация и мениджмънт, Министерство на транспорта на Франция,Университета на Белфор

 

Студентска мобилност

Споразумения по Erasmus с Военна академия на Полша, Военна академия на Румъния, Университет Лион 2, Университета на Белфор

 

Диплома

Магистър по  "Международна логистика и транспорт"

 

Възможности за реализация

Магистър по логистика на сигурността и отбраната

 

За контакти

Военна академия „Г.С.Раковски”

бул. „Братя Евл. и Хр. Георгиеви”82

1504 Sofia  

tel: + 359 2 9226 500; fax: + 359 2 9442 368

www.rnda.armf.bg

 

Генерал-майор Груди АНГЕЛОВ, Ректор

полк., доц. д-р Мирослав ДИМИТРОВ, Ръководител катедра „Логистика”

tel : +359 2 922 6542

проф. д-р.инж.Викенти СПАСОВ, Ръководител на програмата

vikenti.spassov@yahoo.com

tel: +3592 922 6640; +3592 870 7084   GSM: +3592 888 710 519