Специализиран превод

Френски – Български/ Български - Френски


През 2018 г. 80 % от информацията, която достига до нас в писмен вид, е създадена на различен език, а преводите под една или друга форма заемат все по-голям процент от времето на служителите. Без съмнение те са неразделна част от професионалната реалност за успешните кадри.


ОБЩИ ЦЕЛИ

Курсистите ще усвоят методология за разбиране, осмисляне и превод на специализирани текстове, които произлизат от различни области: администрация, бизнес, финанси, политика, медии и др.


СПЕЦИАЛНИ ЦЕЛИ

Курсистите ще разбират по-добре текстове на френски, като за целта ще натрупат нови лексикални познания – ще знаят думи, изрази както и специфични фразеологични конструкции, типични за определени езикови регистри.
Ще получат основополагащи теоретични познания за превода като лингвистичен процес.
Ще са наясно с необходимите методологически, лексикални и технически средства за превод на специализирани текстове
Ще се научат да работят със специализирани речници, онлайн справочници, бази данни, глосари и други инструменти, които ще им помогнат при бъдещата им работа с превода на този тип текстове.
Ще имат познания в областта на машинния превод.
Ще могат да увеличат точността и продуктивността си, използвайки технически средства и специализиран софтуер.
Ще се научат да оформят документи и таблици в Microsoft Word и Excell и да използват функциите на текстовите редактори за по-ефикасен и бърз превод.
Ще получат практически познания за синтаксиса на българския и френския език за да могат да създават още по-ясни и добре структурирани изречения. Това ще им помага не само в превода, но и всеки път, когато сами трябва да създадат текст.
Ще затвърдят и използват по-умело своя езиков капацитет и конкретно ще го прилагат в своята практика.


ТИПОЛОГИЯ НА ТЕКСТОВЕТЕ
Статии от пресата на различна тематика, автентични бизнес документи и кореспонденция


Допълнителна информация
Занятията се състоят от кратко теоретично въведение, след което курсистите ще имат възможност да приложат на практика наученото.
Курсистите ще имат кратък текст на френски или на български за превод, който ще се коментира по време на часовете. Курсистите получават практични и теоретични насоки и напътствия от преподавателя по време на часовете.
 

Хорариум
При запитване
Входящи изисквания
Ниво на владеене на френски език В2