Европейска схема LMD

Организацията на френското висше образование е в съответствие с общата европейска схема LMD : Licence, Master, Doctorat, при която за получаване на съответната диплома се вземат предвид семестрите от началото на постъпване във висшето образование и съответстващите им кредити ECTS.

Системата ECTS (European Credits Transfert System) е европейска система за учебни единици (кредити), които могат да се натрупват и трансферират, и които се определят на база обем дейности, необходими за усвояването на съответния учебен предмет, които студентът трябва да извърши. Тази система улеснява мобилността на студентите в рамките на ЕС през периода на тяхното обучение.

Първото ниво, във френското висше образование, завършва с диплома за професионален бакалавър Licence (bachelor degree) три години след края на средното образование. Получава се след покриването на 180 кредита (6 семестъра по 30 кредита).

В ниво licence студентите придобиват базови знания в избраната специалност, което им дава възможност за професионална ориентация след първата година (Bac+1) и продължаване на обучението в IUP (Institut Universitaire Professionnalisé) или преминаване в ниво master след третата година.

Дипломата licence дава право на студента да продължи в master professionnel или master recherche, отговарящи на ниво магистър. Дипломата Master (master degree) се получава след покриване на 120 кредита (4 семестъра по 30 кредита) и пет години обучение.

Дипломата master recherche дава възможност за ориентиране към изследователска дейност и подготовка на докторат. Doctorat (doctorate degreePhD) се получава след три години обучение.

Licence, master, doctorat са национални дипломи.

Краткосрочни форми на обучение

Краткосрочните университетски програми са с професионална ориентация и водят до директно включване в активния живот като се ползват с добър имидж сред предприятията.

BTS (Brevet de Technicien Supérieur) е специализирана диплома, която дава възможност на студентите да овладеят техниките в конкретен професионален сектор. Завършилите профил L имат обща подготовка, но ако досието им е добро, те имат всички шансове кандидатурата им да бъде приета.

DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) подготвя специалисти с обща технологична насоченост.

Licence professionnelle е програма в рамките на 1 година след придобита диплома на ниво Bac + 2 (BTS или DUT по принцип). Тя дава възможност за специлизация  или получаване на двойна компетентност.