Процедура за кандидатстване

Продължаване на обучението във Франция, в нива Licence или Master, е в зависимост от завършената степен на образование и получената диплома. Единствено и само учебното заведение е хабилитирано да признае или не образователното ниво на кандидата.

Процедурите за кандидатстване зависят от типа на учебното заведение и избраната специалност. Те могат да бъдат : Parcoursup, специфични за съответното учебно заведение или предварителна процедура за получаване еквивалентност на придобита диплома или професионален опит.

Чуждестранните студенти, от страни членки на Европейския съюз, се регистрират онлайн в сайта на процедурата Parcoursup или в Интернет сайтовете на избраните учебни заведения. www.parcoursup.fr

Чуждестранните студенти, от страни извън Европейския съюз, кандидатстват по процедурите Demande dadmission préalable (DAP) или CEF.

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Кандидати, завършили или завършващи средното си образование в чужбина с френска диплома baccalauréat (BAC) кандидатстват по процедурата Parcoursup.  www.parcoursup.fr

В университет

Няма ограничения в броя на специалностите и на университетите, в които може да се кандидатства. И все пак, приемът в университетите в Париж и областта, поради голямото търсене, е ограничен.

Записването на чуждестранните студенти във френски университет е свързано с условията за прием във висшето образование в собствената им страна. В България дипломата за завършено средно образование не дава възможност за директно записване в университет и поради тази причина, при административното записване във Франция, учебното заведение изисква уверение за прием или успешно положен приемен изпит в България. 

Предвид принципа за автономност на университетите във Франция, решението за прием зависи само от съответното висше учебно заведение. Отговорът (положителен или отрицателен) е валиден за съответната учебна година.

В специализирани училища и институти

Кандидатстването в специализирани висши училища и институти, в които приемът е с конкурс, изпит пред комисия или по документи, става чрез директно изпращане на досието в съответното учебно заведение.

За прием в висшите училища по архитектура, кандидатите се регистрират по процедурата Parcoursup.

www.parcoursup.fr

www.archi.fr/ECOLES

В Grandes écoles

Приемът в тези училища е след успешно издържан изпит в края на втората година на подготвителните класове (Classe préparatoire aux grandes écoles/CPGE) или на ниво bac в училищата с интегрирани подготвителни класове след успешно издържан конкурс

Кандидатстването в CPGE е по процедурата Parcoursup. Могат да се регистрират всички, които притежават френска диплома за завършено средно образование baccalauréat или чуждестранна диплома еквивалентна на френската.

www.parcoursup.fr

Приемът в подготвителните класове зависи от постигнатите в училище резултати, за което се прилага извлечение на оценките за изминалите години на обучение.

Все повече Grandes Ecoles предлагат на чуждестранните студенти прием по диплома или чрез явяване на конкурс след завършена втора или трета година във висше учебно заведение в собствената страна. Процедурите са специфични за всяко Grande Ecole – информацията се публикува в сайтовете им.

Съвети

 • кандидатите трябва възможно най-точно да попълнят досието за кандидатстване и много добре да аргументират мотивацията си.
 • препоръчително е да има съответствие между изучаваният от кандидата профил в училище и избраната специалност
 • не се изпращат оригинали на документи, а се пазят. Те се представят в съответния университет при окончателното записване
 • всички документи издадени на български трябва да бъдат преведени на френски и легализирани

 

Документи, които университетите могат да изискат при подаване на досието за кандидатстване или при записване на място :

 • преведен на френски и легализиран акт за раждане или документ за самоличност
 • документи удостоверяващи нивото на владеене на френски език (дипломи DELF или DALF, сертификати TCF или TEF)
 • за зрелостниците - извлечение на оценките от 9, 10, 11 и 12 клас – 1-ви срок.
 • за завършилите средно образование - Диплома за завършено средно образование
 • за студентите първа година - уверение за записване в университет; за тези, които са втора или следваща година - академична справка и уверение, че са записани в по-горен курс
 • за завършилите средно образование, желаещи да учат архитектура - извлечение на оценките от 10, 11 и 12 клас, както и портфолио във формат А4
 • за работещите  - служебна бележка от местоработата