Осигуряване

Здравна застраховка

За да пребивава във Франция и да получи карта за престой, всеки чужденец трябва да има здравна застраховка, която в случай на здавословен проблем дава възможност за пълно или частично поемане на медицинските разходи (лекар, зъболекар, лекарства или болничен престой).

http://www.cnous.fr/_etudier_93.htm

Здравното осигуряване на един чуждестранен студент означава включването му към Régime étudiant de la Sécurité sociale, институцията, която възстановява, при определени условия, част от направените разходите за здравеопазване . 

За да се ползва régime étudiant de la Sécurité sociale трябва да са налице 2 условия:

- студентът да е под 28 години

- да бъде записан във ВУЗ, включен в системата на общественото осигуряване

Чуждестранните студенти от страни членки на Европейския съюз и Швейцария се ползват от френската осигурителна система, без да заплащат такса, при представяне на европейска здравна карта CEAM.

За лицата, които не могат да бъдат включени към Sécurité sociale и съответно към Régime étudiant de la Sécurité sociale (над 28 години) има друго решение: Couverture maladie universelle (CMU).

 

 

Включването към CMU става в здравноосигурителната каса по местоживеене Caisse Primaire dAssurance Maladie.

Адресите са на разположение в страницата на AMeliAssurance Maladie en Ligne http://www.ameli.fr

Къде да се осигурим?

За студентите, присъединяването към Sécurité sociale става едновременно със записването им в учебното заведение (университет, институт, Grande Ecole). Това се прави чрез  така наречените mutuelles étudiantes - взаимозастрахователни студентски дружества, които уреждат взаимоотношенията между студентите и régime étudiant de la Sécurité sociale.

Всеки самостоятелно избира своята mutuelle от списък предоставен от учебното заведение. 

Размерът на годишната застрахователната премия (основно покритие) възлиза на 215 €.

Срокът на застрахователното покритие е от 1-ви октомври до 30-ти септември на следващата година.

Каква е ролята на  взаимозастрахователните студентски дружества ?

В момента на записването ви във висше учебно заведение, вие трябва да изберете центъра, който ще извършва разплащанията в случай на настъпване на застрахователно събитие. За да се улесни процедурата, Sécurité sociale е поверила тази дейност на студентските взаимозастрахователни дружества. Вие можете да избирате между :

-  La Mutuelle des Etudiants (LMDE) - национално студентско дружество с офиси във всички университетски градове http://www.imde.com

-  Едно от единадесетте регионални дружества на emeVia обединени в  Réseau national des Mutuelles étudiantes de proximité : MEP, MGEL, SMEBA, SMECO, SMENO, SMERAG, SMEREB, SMEREP, SMERRA, VITTAVI както и SEM, която осигурява студентите без осигуровка и чуждестранните стипендианти  http://www.emeVia.com

Именно на тези дружества се изпраща епикризата на болестта и проведеното лечение, за да ви се възстанови сумата, предвидена от Sécurité sociale, за покриване на направените разходи.

За какво служи допълнителното застраховане ?

Ако желаете да получите по-високо обезщетение от предвиденото от Sécurité sociale, вие трябва да плащате допълнителна осигурителна вноска наречена « complémentaire santé ». За целта можете да се обърнете към  дружеството, което ви изплаща задължителните осигурителни покрития предвидени от Sécurité sociale. Във всички случаи обаче, за да допълните сумата на направените разходи, вие трябва или да изберете  студентско взаимозастрахователно дружество или да направите частна застраховка.

Допълнителното осигуряване покрива изцяло или част от изразходваните средства, които не се поемат от Sécurité sociale т.е. покрива се разликата между действително направените разходи за здравеопазване, лекарства или хоспитализация и обезщетението получено от Sécurité sociale. 

При по-висока вноска, застрахователното покритие е по-голямо. В този случай може да се предвиди покриване на разходи за медицински консултации, за закупуване на лекарствени препарати, за изработване на очила или зъбни протези – медицински услуги, които Sécurité sociale почти не покрива.

Застраховане срещу други рискове

Организациите, които предлагат основни осигуровки  предлагат също и допълнителни застрахователни покрития  : застраховка домашно имущество, гражданска отговорност на водач на МПС, и най-вече обща гражданска отговорност (ако някой пострада по ваша вина всички причинени щети се поемат от застрахователя).

За стипендианти

Социалните и здравни разноски се поемат от френското правителство или от правителството на съответната страна, според конкретния случай.